Y CLWB -    HYRWYDDO MYNYDDA DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG


Ydych chi'n mynydda?
Ydych chi'n crwydro?
Ydych chi'n dringo?
Ydych chi'n aelod o  GLWB MYNYDDA CYMRU?

Ymunwch â ni! Am fwy o fanylion gyrrwch e-bost i: ymholiadau@clwbmynyddacymru.com

FFURFLEN YMAELODI


Mae Clwb Mynydda Cymru wedi bod yn rhannol gyfrifol am y cynnydd mewn mynydda a dringo, wrth i amryw droi i'r mynyddoedd am adloniant a phleser. Yn ddiddadl mae crwydro mynyddoedd yng nghwmni cyfeillion sy'n rhannu'r un diddordeb â chwi yn ffordd ddiguro o ddod i adnabod Cymru'n well. Fel aelod o Glwb Mynydda Cymru mae cyfle i wneud hynny'n gyson.

Trefnir teithiau mynydda a chyfarfodydd dringo neu sgramblo'n rheolaidd, yn Eryri ac mewn ardaloedd mynyddig eraill yma yng Nghymru, heb sôn am ymweliadau hwy i Loegr, Yr Alban, cyfandir Ewrop a thu hwnt.

Er mai Clwb ar gyfer Cymry Cymraeg ydi Clwb Mynydda Cymru, mae croeso cynnes hefyd i unrhyw un sy'n dysgu Cymraeg. Mae teithiau'r Clwb yn gyfle delfrydol i ymarfer eich Cymraeg!

Mae manteision eraill o ymuno â'r Clwb . . .

 • Bod yn aelod o rwydwaith o Gymry Cymraeg sy'n mynydda - cyfle i ddod o hyd i gwmni i gerdded neu bartner dringo (gweler y rhaglen gyfredol).
 • Disgownt mewn amryw o siopau mynydda.
 • Cyfle i ddysgu sgiliau mynydda gyda aelodau mwy profiadol y Clwb.
 • Cefnogaeth ariannol i ddilyn cyrsiau hyfforddi.
 • Offer ar gael i'w logi
 • Ymgyrchu dros ddiogelu'n ardaloedd mynyddig, a chadw'i harddwch.
 • Cylchlythyr am weithgareddau'r Clwb.
 • Cyfarfodydd cymdeithasol.
 • Defnydd o Fforwm Y Clwb
 • Safle we a tudalen Facebook gyda gwybodaeth am y Clwb.
 • Tâl aelodaeth yn cynnwys aelodaeth o'r CMP (BMC), sy'n cynnwys yswyriant.

  MATERION CMP
 • Erthyglau 'Summit'
 • Dogfennau

Rhannwch y profiad . . .

FFURFLEN YMAELODI

RHAGLENNI'R GORFFENNOL

DOGFENNAU'R CLWB (Cyfansoddiad, Ymaelodi, Gorchymyn banc, Rhestr Cyswllt Arweinyddion, Ffurflen dan 18, Cofnodion cyfarfodydd ayyb.)


Y PWYLLGOR

Trefnir rhaglen gweithgareddau Y Clwb gan Y Pwyllgor. Etholir Y Pwyllgor yn flynyddol gan yr aelodau yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB). Ceir copi o Gyfansoddiad Y Clwb a chofnodion y CCB o dudalen dogfennau'r Clwb.

PWYLLGOR A SWYDDOGION 2016-17
Cadeirydd:
Sian Shakespear
Is-Gadeirydd: Gwyn Williams

Ysgrifenyddion
Cyffredinol ac Aelodaeth:
Iolo P. Roberts
Gweithgareddwch: Eryl Owain
Gwefeistr: Iolo ap Gwynn
Trysorydd: Gareth E. Roberts

Aelodaeth Cyffredinol:
Raymond Griffiths
Dewi Hughes
Elen Huws
Dwynwen Jones
Myfyr Thomas
Eirwen Williams
Mark W Williams

Gellir cysylltu ag unrhyw un o'r uchod drwy e-bostio
ymholiadau@clwbmynyddacymru.org.uk

Fel arfer bydd y Pwyllgor yn cyfarfod yng nghanol misoedd Ionawr, Mai a Medi. Annogir aelodau i gynnig syniadau ar gyfer teithiau (gan gynnwys parodrwydd i arwain, ond dim o angenrhaid) a chodi unrhyw fater o bwys drwy'r e-bost uchod erbyn y 5ed diwrnod o'r misoedd hyn.

Dim ond cynrychiolwyr y Clwb yw'r Pwyllgor, yr Aelodaeth yw'r Clwb.


Mae Clwb Mynydda Cymru yn cydnabod y gall dringo a mynydda arwain at anaf personol neu farwolaeth. Dylai pawb sy'n cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn fod yn ymwybodol o'r peryglon hyn a'u derbyn, a bod yn gyfrifol am eu gweithgareddau eu hunain.
 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

3/09/17