HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Rhaglen Rhagfyr 2013 - Mawrth 2014

Dyddiad
2013
Amser Lle Taith Arwain/Cyswllt
Cyf. Cych.
Sadwrn
Rhagfyr
7
  9.30

Maes parcio cyhoeddus Crughywel :  CG: SO 217 184
( Map Explorer OL13)

Ardal Crughywel
Cylchdaith o Grughywel gan gynnwys Pen Allt Mawr a
Chrug Hywel.
10-11 milltir, gyda'r posibilrwydd o ehangu rhywfaint os bydd tywydd, amser ac awydd yn caniatau.
Peint yn nhafarn y Bear.
Richard Mitchley
01600 750 463
neu
07850 174 875
Richard@dragontrails.com

Cysylltwch â Richard os am ymuno.
Sadwrn
Rhagfyr
7
9.30 9.45

Cilfan  Plymog (yr agosaf at Lanferres) ar y dde o’r A494 rhwng Rhuthun a’r Wyddgrug
CG: SJ 187 598

Bryniau Dyffryn Clwyd
Godre Moel Eithinen, Moel Llanfair a Moel y Plas i lawr i bentref Llanarmon-yn-Iâl yna Creigiau Bryn Alun ac yn ôl. Dim byd serth iawn.
Tua naw milltir a hanner ond gellir cwtogi yn ôl y tywydd a’r amser.
Gwen Evans
01824 707 808
gwen.penycae@talktalk.net
Sul
Rhagfyr
8
9.15 9.30

Caffi Antur Stiniog,
wrth fynedfa Llechwedd
CG: SH 697 472

Taith beic mynydd cyn ’Dolig
Beicio dros Cwt y Bugail i lawr i Benmachno, beicio rhan o'r llwybr trawsgwlad ym Mhenmachno, ymlaen i Ddolwyddelan (neu Betws ac yna Dolwyddelan).
Bws mini Antur Stiniog yn pigo ni fyny yn Nolwyddelan (bydd tâl cymedrol yn ddibynnol ar niferoedd) - oni bai bo pawb yn awyddus i feicio fyny'r Crimea!
Gorffen gyda beicio lawr allt un o lwybrau Antur Stiniog, paned a chacen i orffen.
Croeso i'r hen a'r ifanc!

Alwen Williams
01766 830 435
neu
07789 713 833  albiff@yahoo.co.uk

Mercher
Rhagfyr
11
9.45 10.00

Maes parcio Porth Penrhyn
wrth ymyl y lôn feics.
CG: SH 592 727

Cylch Craig Canu Ogwen
Tua 8 milltir.

Panad wedyn - yn y Tŷ Golchi o bosib!

Gwen Richards
a
Gwen Aaron
gwen.aaron@gmail.com
gwenrichardsuk@yahoo.com
Sadwrn
Rhagfyr
14
9.45 10.00

Maes parcio Rhyd Ddu
(ger gorsaf y trên)
CG: SH 571 526

Mynydd Mawr
(
trwy’r “drws cefn”)
I fyny’r ceunant ger Castell Cidwm a dringo llethr grug serth iawn (dim llwybr) o Gwm Planwydd i gopa Craig Cwmbychan.
Llwybr hawdd wedyn at Fynydd Mawr ac i lawr heibio Craig y Bera a’r Foel Rudd.
Dros Clogwyn y Garreg (dewisol) ac am beint i’r Cwellyn yn Rhyd-ddu.
Tua 6–7 milltir

Raymond Wheldon-Roberts
01492 640 777
plasgwyn@waitrose.com
2014          
Mercher
Ionawr
1
9.15 9.30

Maes parcio Pen-y-Pas

Yr Wyddfa ar ddydd Calan
Dewis o deithiau i gopa’r Wyddfa.
Cofiwch ddod â dillad ac offer mynydda gaeaf yn y gobaith y bydd cyfle i defnyddio cramponau a cheibiau.

Gwyn Roberts
01286 870 534
gwyn@penygolwg.plus.com
Penwythnos
Ionawr
3-5
      Penwythnos Canolfan Rhyd-Ddu
Mae llety nos Wener a nos Sadwrn yng nghanolfan Rhyd Ddu – bydd angen dod â sach gysgu gyda chi.  £15 am y ddwy noson, sieciau’n daladwy i Glwb Mynydda Cymru i’w danfon at Iolo Roberts.
Tafarn o fewn 100 llath ar gyfer eich lluniaeth!
Trefnir amrywiaeth o deithiau yn ddibynnol ar yr amgylchiadau.
Cyfle, gobeithio, i ymarfer sgiliau mynydda gaeaf felly dewch a dillad ac offer pwrpasol rhag ofn y byddwn yn lwcus!
Croeso i aelodau ymuno am deithiau diwrnod a fydd yn cychwyn o’r ganolfan am 9.30.

Iolo Roberts
01286 678 259
neu
07854 656 351
ioloroberts289@btinternet.com

Mercher
Ionawr
8
9.30 9.45

Parcio wrth fynedfa'r pwerdy niwclear, yn y cilfannau ar y ffordd fawr gyferbyn â'r brif fynedfa.
CG: SH 696 383

 

Ardal Maentwrog
Heibio’r pwerdy ac i lawr trwy’r coed i Fryntirion, dilyn y ffordd werdd wedyn tuag at afon Prysor.  Dilyn yr afon i lawr at bwerdy Maentwrog ac yn ôl i fyny ochr arall Ceunant Llennyrch at yr argae.  Eithaf cysgodol; tro iawn i'r gaeaf, pan nad oes dail ar y coed.  Tua 12 km, 4 awr o gerdded.  Paned neu beint yn yr Oakeley Arms wedyn.

Raymond Griffiths
01690 760 255
rbryngolau@aol.com
Sadwrn
Ionawr
18
  9.30 Maes parcio bach 3 milltir i’r De o Aberhonddu
(troi i ffwrdd o’r heol fawr yn Libanus)
CG: S0 025 248

Taith Cwm Gwdi
Cychwyn yng Nghwm Gwdi yna Cefn Cwm Llwch a Phen y Fan.
Tua 7 milltir, gyda mannau serth wrth gyrraedd copa Pen y Fan.

Dewi Hughes
07909 930 427
dewihughes1@btinternet.com

Sadwrn
Ionawr
18
9.15 9.30

Ochr y ffordd gefn uwchben Rhiw Goch, ger Trawsfynydd
CG: SH 726 318

Ymarfer sgiliau map a chwmpawd
Dewis o ymarferion o wahanol safon
(“o’r hawdd i’r cythreulig o anodd” yn ôl y trefnydd!)
gyda chyfle am daith gerdded ar y bryniau cyfagos.

Myfyr Tomos
01766 540 435
neu
07884 276 701
myfyr@btinternet.com

Sadwrn
Chwefror
1
9.15 9.30

Ochr y ffordd yn arwain o Ddeiniolen tuag at Marchlyn
CG: SH 596 631

Pedol Marchlyn
I fyny Elidir Fach ac Elidir Fawr yna Mynydd Perfedd a Charnedd y Filiast

Iolo Roberts
01286 678259
neu
07854 656351
ioloroberts289@btinternet.com

Mercher
Chwefror
12
10.00 10.15

Ym mhentref Rowen
CG: SH 760 720

Rowen
Taith drwy ardal yn llawn o henebion diddorol o
Ro-wen at Eglwys Llangelynnin, Maen Penddu, Barclodiad y Gawres, Ffordd Rufeinig ac yn ôl.
Tua 10km / 4-5 awr.
Arwel Roberts
07803 191 058
neu
01492 514424
arwelgwydyr@aol.com

Sadwrn
Chwefror
15

  9.30

Maes parcio Pont ar Wysg
CG: SN 820 271

Mynydd Myddfai
Taith tua 11 milltir o gwmpas cronfa ddŵr y Wysg, yn cynnwys Mynydd Myddfai

Guto Evans
07824 617131
guto.evans@btinternet.com

Sadwrn
Chwefror
15
9.15 9.30

Bwthyn Idwal
CG: SH 650 604

Y Garn a'r Glyderau
Gellir teilwra yn ôl y tywydd a'r amgylchiadau
Dringo 900m / Pellter 7 milltir

Rhys Dafis
07946 299940
neu
01745 870362
rhysdafis@aol.com

Chwefror
22 i
Mawrth
1
   

 

Wythnos yr Alban
Yr wythnos arferol yn yr Alban gan aros yng nghabanau a byncws y Braemar Lodge Hotel
(www.braemarlodge.co.uk).
Lle i 18 yn y cabanau pren (£95 am yr wythnos) a lle i 6 yn y byncws (£15 y noson) – y cyntaf i’r felin gaiff wely clud!
Sieciau’n daladwy i Glwb Mynydda Cymru i’w danfon at Maldwyn Peris Roberts, Y Gesail, 4 Môr Awel, Pen-y-groes, Caernarfon LL54 6RA
erbyn 1 Ionawr gyda’ch enw, cyfeiriad, ebost a rhif(au) ffôn. 

Maldwyn Peris Roberts

Sadwrn
Mawrth
8

  9.30 Maes parcio Bwlch-yr-Efengyl
CG: SO 237 351
i fynd â nifer bach o geir i
CG: SO 266 305

Capel y Ffin
Cerdded i Grib y Garth a  Phen-y-begwn (Hay Bluff)
ac yn ôl i'r maes parcio.
Tua 9 milltir.

Peredur Evans
07890 684 180
evans@caerdydd.ac.uk

Sadwrn
Mawrth
8
9.15 9.30 Maes Parcio Croesor
CG: SH 442 637

Moelwyn Mawr a’r Moelwyn Bach

Elen Huws
01286 882 447
neu
07815 104 775
elenhuws@btinternet.com
Mercher
Mawrth
12
10.00 10.15 Cilfan ar yr A494 yn ymyl
Pont Rhyd Ddu, Rhydymain
CG: SH 797 214.
Foel Ddu a’r Cyffiniau
Cerdded tir agored mewn ardal eithaf anghyfarwydd tuag at Graig a Chyfyng y Benglog
John Williams
01766 513 429
johnboderw@hotmail.com
Sadwrn
Mawrth
22
9.15 9.30

Maes parcio Pandy
ger Glasdir Isaf,  Llanfachreth
CG: SH 745 224

Rhobell Fawr
Hermon - Rhobell Fawr - Llanfachreth ac yn ôl i’r cychwyn – tua 13 milltir

Rheinallt Hughes
01341 423 043
myfi_rheinallt@btopenworld.com

Mercher
Ebrill
16
9.45   Ger Neuadd yr Eglwys, Llanbedrog,
CG: SH 3294 3164

Gellir parcio a thalu un ai ym maes parcio'r Ymddiriedolaeth neu ym Mhlas Glyn-y-Weddw ond mae digon o le yr adeg yma o'r flwyddyn ar yr allt sy’n arwain o dafarn Glyn-y-Weddw i lawr at neuadd yr eglwys.

Cyffiniau Llanbedrog
Taith o tua 10 milltir i ben Mynydd Tir Cwmwd, golygfa fendigedig o Eryri a thros Fae Ceredigion ar ddiwrnod braf. I lawr at y ddelw a thrwy lwybrau'r Plas i draeth Llanbedrog. Dilyn Llwybr yr Arfordir i faes golff Pwllheli, troi am Benrhos a dilyn yr un llwybr â'r tri daniodd "y tân yn Llŷn" i Rydyclafdy, yna llwybr difyr heibio Melin Cefn Llanfair, trwy Goed y Wern ac at fedd Gwenogfryn ac yn ôl i Lanbedrog.

Paned ar y diwedd yng nghaffi'r Plas.

Gwenan
gwenan@groberts1.plus.com
Mercher
Mai
14
9.45 10.00

Wrth y bont yng Ngharrog
CG: SJ 115 436

Sut i gyrraedd Carrog o’r A5:
Troi i lawr yn Llidiart-y-Parc
(i’r chwith wrth deithio o’r
gorllewin a rhwng Corwen a Glyndyfrdwy).
Parcio ar lan yr afon Ddyfrdwy
cyn croesi’r bont.

Moel Morfudd a Moel y Gaer
Taith ffigwr wyth o bentref Carrog gan ddringo’n serth i gopa Moel Morfudd a Moel y Gaer.
9 milltir

Gwen Evans
01824 707 808
gwen.penycae@talktalk.net
Mercher
Mehefin
18
      Taith cwch o Borth Meudwy (lle i 11)
neu
lle i fwy groesi i Ynys Enlli? I'w benderfynu
 

Teithiau/Trefniadau Eraill a Manylion Pellach

Arweinwyr: Cofiwch lenwi'r ffurflen ar ddechrau'r daith / gweithgaredd.
Pob Aelod: Cofiwch gario eich cerdyn manylion ar bob taith.

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu â’r arweinydd cyn y daith.
Hefyd, a wnaiff yr arweinyddion gysylltu â ymholiadau@clwbmynyddacymru.co
wedi’r daith i gadarnhau nifer y teithwyr a chofiwch am hanes a lluniau i’w cynnwys ar y wefan.
Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at Iolo Roberts…
ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Teithiau: Mae'r Clwb yn awyddus i dderbyn syniadau am deithiau neu weithgareddau.
Cysylltwch â ni drwy e-bostio ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Ni fydd disgwyl ichi arwain y teithiau

Dringo dan do
Pob nos Wener cynta'r mis bydd rhai o aelodau'r Clwb yn ymgynnull yng nghanolfan dringo dan do y Beacon.
Mae'r nosweithiau yn addas i ddechreuwyr neu i'r rhai sydd yn dymuno gwella eu sgiliau dringo. Os oes ganddoch ddiddordeb, yna
cysylltwch â Gwyn Roberts ar 01286 870 534, Arwel Roberts ar 01492 514 424 neu Anita Daimond ar 01492 600 414.

Dringo gyda’r nos
Bydd dringo ar greigiau tu allan gyda'r nos yn Ogwen yn cychwyn o ddydd Iau cyntaf mis Mai ymlaen. Cyfarfod yng
Nghaffi Ogwen. Cysylltwch ag Arwel Roberts ar 01492 514 424, Arwelgwydyr@aol.com ac i gael eich cynnwys ar restr e-bostio dringo.

Partneriaeth Awyr Agored

Mae’r Clwb wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth a gall ein haelodau fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Tocynnau Aelodaeth i ddilyn. Bydd aelod/au o’r Pwyllgor yn cael eu penodi fel Cydlynydd Hyfforddiant maes o law.
Mae dolen i gylchlythyr diweddaraf y Bartneriaeth ar wefan y Clwb,
neu ewch i www.partneriaethawyragored.co.uk/newsletter/indexcym.php