HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Diweddarir yn rheolaidd

Rhaglen gyfredol Clwb Mynydda Cymru

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu â’r arweinydd cyn y daith.

I gymryd rhan yng ngweithgareddau’r clwb:

  • dylai unrhywun o dan 18 mlwydd oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol,
  • dylid peidio dod â chŵn onibai am gŵn tywys,
  • dylid fod yn aelod o’r Clwb ond mae croeso i unigolion flasu un gweithgaredd cyn ymlaeodi â’r Clwb,
  • dylid fod yn ymwybodol y gall dringo a mynydda arwain at anaf neu farwolaeth - mae pawb yn gyfrifol am eu diogewlch eu hunain.

Sadwrn 5 Ionawr
Yr Wyddfa
9.35    9.45
Maes parcio Pen-y-Pas

Taith draddodiadol y clwb i gopa’r Wyddfa ar ddechrau blwyddyn. Dewis o lwybrau yn ôl amgylchiadau a dymuniad y cerddwyr. Mae Bws Sherpa o Gapel Curig a Phen-y-gwryd yn cyrraedd am 9.35. Dewch â dillad ac offer gaeaf yn y gobaith y bydd eu hangen!
Penderfynir ar union drywydd y daith yn ôl amgylchiadau a dymuniad y cerddwyr, ac yn aml bydd mwy nac un dewis. Go brin y bydd yna drwch o rew ac eira ond gall yr amgylchiadau fod yn aeafol tua'r brig felly byddai'n syniad da dod â'r gaib rhew a'r cramponau efo chi.

Raymond Wheldon-Roberts


Mercher 16 Ionawr
Taith yn ardal Eisteddfod Genedlaethol 2019.

9.45 10.00
Maes parcio Glasdir. Llanrwst.

Cychwyn draw am Goed y Felin a chyrraedd Tafarn y Fedw. Dringo ysgafn i dopiau Melin y Coed a chael golwg ar leoliad Eisteddfod Sir Conwy 2019.

Iona ac Elisabeth


Sadwrn 19 Ionawr
Pedol Nanmor
9.15     9.30
Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger pont Aberglaslyn    SH 597462

Taith i fyny Crib Ddu, Yr Arddu a Cnicht – tua 9 milltir

Rhys Dafis


Sadwrn 19 Ionawr
Cwm Caerfanell
9.15      9.30
Maes parcio ger Blaen y Glyn Uchaf, tair milltir i’r gorllewin o gronfa ddŵr Tal-y-bont    SO 056175 
Nodyn diweddar: Mae angen dilyn arwyddion Brecon Mountain Railway o ardal y Pant (uwchben Merthyr) oddi ar yr A465 i gyrraedd pentref Pontsticill ac ymlaen i Flaen y Glyn. Mae’r heol ar gau wrth fynd heibio Trefechan.  Gwisgwch yn gynnes. Bosib bydd angen y thermals!

Cylchdaith o tua 8 milltir gyda ambell fan serth – Graig y Fan Du a Graig Fan Las a draw hyd Waun Rydd i Carn Pica cyn troi i’r de lawr Cwm Caerfanell.

Dewi Hughes


Sadwrn 2 Chwefror
Cwm Bochlwyd a’r Gribin
9.15    9.30
Maes parcio ar ochr yr A5 tua hanner ffordd ar hyd Llyn Ogwen      SH 658602

Sgramblo gradd 1 i fyny Clogwyn Bochlwyd i’r Gribin ei hun. Byddai angen cramponau a chaib rhew dan amgylchiadau gaeaf. Parhâd o’r daith yn bosib dros gopa Glyder Fach ac yn ôl drwy Fwlch Tryfan – yn ôl amgylchiadau ar y dydd.

Arwel Roberts


Mercher 13 Chwefror
Ardal Llanberis


Taith i Nunlle. Cyfarfod yn y lagŵns, Llanberis am 10.00 (mae toiledau yno). Digon o gaffis yn Llanberis ar ddiwedd y daith. 

Dafydd Whiteside Thomas


Sadwrn 16 Chwefror
Cwm Cerdin
9.15    9.30
Cwrdd yn Ysgol Tregroes dwy filltir i’r gogledd tu fas i Landysul   SN 407448

Taith gylch tua 8-10 milltir:  dringo mas o Gwm Cerdin i gyfeiriad Capel Cynon a dilyn y Cerdin nol lawr o Flaen Cwm Cerdin, heibio hen Gaer Dinas Cerdin, nol i'r ysgol.

Eileen Curry


Sadwrn 16 Chwefror
Bryniau Clwyd
9.00  9.15
Cilfan ger croesffordd Llangwyfan, Dinbych     SJ 122657

Symud rhai ceir milltir neu ddwy at faes parcio llai. Cylchdaith dros Foel y Parc â'r mast, Pen y Cloddiau a Moel Arthur, y ddau olaf gydag olion hen gaerau. Tua 10 milltir a 2500 troedfedd o ddringo. Golygfeydd hyfryd dros y môr, Dyffryn Clwyd a thuag at Eryri.

Hywel Watkin


Sadwrn 23 Chwefror
Creigiau Gleision a Phen Llithrig y Wrach
9.15   9.30
Maes parcio (efo toiledau) y tu cefn i siop Joe Brown yng Nghapel Curig     SH 720582

Taith dros dir garw, grugog a gwlyb mewn mannau, tua 16 km/10 milltir a 1030 m/3380 o ddringo. Gweler taith 6 yn Copaon Cymru.
NODER: bydd y daith wedi ei chwblhau mewn da bryd i'r rhai sy'n dymuno hynny i weld y gêm rygbi rhwng Cymru a Lloegr!

Gwyn Williams 


24 Chwefror – 3 Mawrth (Sul i Sul)
Hostel Glenfeshie, Am Monadl Ruadh (Mynyddoedd Cairngorm)
Wythnos yr Alban

Mae lle ar gyfer 16 yn Hostel Glenfeshie (NH 849009), 9 milltir o Aviemore. Mae tair llofft yn cysgu 4 mewn byncs ac un llofft hefo 4 gwely sengl. Cyfleusterau arferol yn cynnwys cegin newydd, tair stafell gawod, ystafell londri a sychu. Rhagor o wybodaeth am y lle a lluniau ar             www.glenfeshiehostel.co.uk neu ar www.visitcairngorms.com.
Gall yr amgylchiadau yn yr Alban fod yn heriol felly rhaid wrth ddillad ac offer pwrpasol. Er bod angen profiad blaenorol o fynydda cyffredinol, a pharodrwydd  i wynebu amodau anodd, mae taith y clwb yn cynnig cyfle i ymestyn profiad a datblygu sgiliau o ran mynydda gaeaf.

Cost: £125. Rhaid talu wrth archebu lle. Ni fydd yn bosib derbyn arian yn ôl os oes rhaid canslo am unrhyw reswm.

***** DIM OND LLE i 3 AR ÔL.

Angen y canlynol erbyn
 1 Ionawr 2016Enw, Cyfeiriad, Rhif(au) Ffôn, cyfeiriad e-bost. Sieciau yn daladwy i 'Clwb Mynydda Cymru' i’w danfon at:   

Maldwyn Roberts


Sadwrn 9 Mawrth
Cwm Idwal a’r cyffiniau
8.45     9.00
Maes parcio’r Parc Cenedlaethol yn Ogwen     SH 649603

Taith yng nghwmni Guto Roberts o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i weld planhigion y gwanwyn cynnar ar glogwyni ac yn hafnau Cwm Idwal. Cerdded tir garw a chreigiog gyda pheth sgramblo gradd 2/3 i gyrraedd rhai mannau. Taith bore yn unig ond gydag opsiwn o barhau i fyny’r Garn i wneud diwrnod ohoni.

Stephen Williams


Mercher 13 Mawrth.
Arthog, Sir Feirionnydd
Parcio ym Morfa Mawddach, SH629141.

Rydym yn mynd ar y trên i Lwyngwril ac yna taith gerdded, tua saith milltir a hanner ar hyd un o hen ffyrdd-gwlad Sir Feirionnydd dros y bryniau. Bydd raid dal y trên sydd yn cyrraedd Llwyngwril am 11.14. Mae dau opsiwn i ymuno â’r tren.

  1. Gyrru i orsaf Morfa Mawddach ger Arthog, digon o le parcio, a dal y trên i Lwyngwril sy’n gadael am 11.03 (llaw allan i stopio’r trên!)
  2. Dal y trên am Lwyngwril mewn unrhyw orsaf arall o gyfeiriad y gogledd. Bydd yr arweinyddion yn dal y trên ym Mhorthmadog. I fynd adref efo trên, byddwn mewn pryd i ddal trên Pwllheli sy’n gadael gorsaf Morfa Mawddach am 15.46.

Dringo hawdd o Lwyngwril ar hyd rhan o Lwybr yr Arfordir i gychwyn. Ffyrdd caled gan fwyaf nes dod at geunant Arthog. Milltir o oriwaered, serth weithiau, i lawr y ceunant a heibio’r rhaeadrau i Arthog. Milltir ar y gwastad wedyn yn ôl i orsaf Morfa Mawddach a phen y daith.

Llŷr Gruffydd


Sadwrn 23 Mawrth
Y Mynydd Du
9.15   9.30
Trefniadau i’w cadarnhau

Taith i gynnwys  copaon Mynydd Llysiau, Pen Allt Mawr a Phen Cerrig Calch uwchben Cwmdu a Chrughywel.
 
Sian Shakespear sianetal@gmail.com


Sadwrn 23 Mawrth
Y Gribin, Glasgwm ac Aran Fawddwy
9.15    9.30
Maes parcio Blaencywarch      SH 852189

Cerdded yn ôl tua ¾ km ar hyd y ffordd i ddilyn llwybr serth i fyny Cwm yr Ychen. Dargyfeiriad byr i gopa’r Gribin, ymlaen at Lyn y Fign a chopa Glasgwm ac yna i lawr i Gwm Cosyn. Dros dir gwlyb Waun Camddwr wedyn i gopa Aran Fawddwy ac yna am Ddrws Bach a Drysgol ac i lawr ar hyd llwybr mawn Hengwm. Tua 15 km / 8 milltir a rhyw 1050 m / 3600’ o ddringo.

Eryl Owain   01690 760335 erylowain@gmail.com


Sul 31 Mawrth
Pedol Cwm Dwythwch
9.15     9.30
Ger caffi Pete’s Eats ar Stryd Fawr Llanberis

Taith i fyny Foel Goch, dros Foel Gron i Foel Eilio, gan gychwyn a gorffen yn Llanberis. Croeso i chi ymuno â’r arweinydd am baned/brecwast yn y caffi!

Dylan Huw Jones   07876 286277   dylanhuw@yahoo.com


Sadwrn 6 Ebrill
Y Carneddau o Abergwyngregyn
9.15    9.30
Maes parcio’r Rhaeadr Fawr (SH 664719) uwchben pentref Abergwyngregyn  

Cerdded trwy Warchodfa Natur Coedydd Aber cyn esgyn yn serth ger y Rhaeadr Fawr. Dilyn Afon Goch a throi i gyfeiriad Llwytmor Bach, Llwytmor a Foel Fras.  Disgyn i Fwlch y Gwryd cyn dilyn y mân gopaon o’r Drum hyd at Foel Dduarth.   10 milltir a 3600 o droedfeddi o ddringo.

Richard Roberts   07738856174   rhisiarttryfan@hotmail.co.uk    


Sadwrn 13 Ebrill 
Llwybr Llechi Eryri
Cyfarfod yn Nantlle    SH 509533 Manylion i’w cadarnhau

Cerdded rhan o Lwybr Llechi Eryri mewn dau gymal: Llanberis i Waunfawr a Waunfawr i Nantlle  gyda chyfanswm o 9.5  milltir i gyd - rhyw 6 awr hamddenol. Dim copaon ond llwybrau diddorol iawn. (Gellir gweld y manylion ar www.snowdoniaslatetrail.org). Dal bws i Gaernarfon ac yna i Lanberis. Gellid wneud trefniadau i gyfarfod yng Nghaernarfon neu Lanberis a dal bws yn ôl ar derfyn y daith. Manylion bysiau i’w hychwanegu yn agosach at ddyddiad y daith.

Iolyn Jones    01341241391 / 07767445503    iolynjones@intamail.com


Sadwrn 13 Ebrill
Tor y Foel
9.15     9.30
Maes parcio pentref Llangynidr   SO 154 195

Taith i fyny Dyffryn Crawnon tuag at Fynydd Llangynidr cyn troi i’r gogledd tuag at gopa Tor y Foel uwchben cronfa ddŵr Tal-y-bont.

Peredur Evans 07890 684180 EvansHP@cardiff.ac.uk


Mercher 17 Ebrill 
Ardal Llanddona, Ynys Môn 
9.45 10.00
Maes parcio Traeth Llanddona SH567806

Cychwyn i fyny at fryngaer Bwrdd Arthur i gael golygfeydd dros Eryri a Môn. Wedyn cerdded i lawr at ran newydd hardd o’r llwybr arfordir rhwng Fedw Fawr a Bryn Offa ac i lawr i Draeth Carreg Onnen. Tua 7 milltir.
 
Gwen Richards
07721 864661 (neges destun) neu gwenrichardsuk@yahoo.com.


Sul 28 Ebrill
Cylch-daith o Gwm Bychan
9.15      9.30
Maes parcio ger ffarm Cwm Bychan    SH 646 314

Awgrymir cysylltu ymlaen llaw i drefnu rhannu ceir o bentref Llanbedr. Llwybrau i'r bylchau yn glir ond yn llai amlwg rhyngddynt, ble bydd angen cerdded dros dir garw. Tua 18km / 11 milltir gan esgyn rhyw 350m.

Eirlys Wyn Jones   01341 241391  /  07901 542852   eirlyswyn@timicomail.co.uk


RHAGHYSBYSIADAU


7-9 Mai
Bannau Brycheiniog

Aros am dair noson (Mawrth, Mercher ac Iau) yn Hostel YHA Libanus, ger Aberhonddu. Mae nifer o wahanol ddewisiadau o ystafelloedd ar gael, pedair ystafell ar gyfer 2, dwy ystafell i 4 ac un i 8 o bobl ar hyn o bryd. Gweler gwefan yr hostel am fwy o fanylion.

Gan ein bod yn llogi ar gyfer grŵp, mae telerau ffafriol i’w cael a gellir cynnig gwely, brecwast a phryd nos am dair noson am bris o £120.00 y pen.

Mae’r hostel yn cadw nifer o ystafelloedd ar ein cyfer am gyfnod o dair wythnos. Os ydych am aros yn yr hostel rhaid cysylltu erbyn yr 8fed o Chwefror fan bellaf. Yn unol â thelerau trefnu teithiau y clwb bydd angen talu yn llawn i sicrhau lle.

  • Gallwch dalu trwy anfon siec ataf i, yn daladwy i Clwb Mynydda Cymru, gan  nodi eich enw, cyfeiriad, ebost a rhif ffôn.
  • Gallwch dalu yn uniongyrchol i gyfrif banc y clwb. Dylech fy ebostio gyda’ch manylion cyswllt ac i gael manylion y cyfrif gennyf. Wrth dalu’n uniongyrchol dylech nodi “Bannau + enw” fel cyfeirnod.    

Yn unol â chanllawiau newydd y clwb ar gyfer teithiau o’r fath ni fydd yn bosibl cael adaliad os yn tynnu nôl am unrhyw reswm, oni bai fod teithiwr arall ar gael i lenwi’r bwlch.

Edrychwn ymlaen am dreulio tridiau neu bedwar mewn ardal arbennig o hardd o Gymru, ardal i nifer ohonom sy’n gymharol ddieithr. Medrwn drefnu amrywiaeth o deithiau i fodloni pawb.

Cysylltwch cyn gynted â phosib ond dim hwyrach na 8 Chwefror.

Gwyn Williams   01492 640154 /  07774 607653   godrerglyn@hotmail.co.uk
Godre'r Glyn, Ffordd Llanddoged, Llanrwst LL26 0YU


Dydd Llun Calan Mai, 6 Mai
TEITHIAU BLASU

Trefnir tair taith – un yn y de, un yn y canolbarth ac un yn y gogledd gan estyn gwahoddiad agored i rai nad ydynt yn aelodau.
Manylion pellach i ddilyn.

Cyswllt:  Eryl Owain    01690760335  /  erylowain@gmail.com


Dydd Mercher 15 Mai

Ardal Dolgellau - mwy o fanylion i ddod.

Arweinydd: Rhys Gwynn
, warden gyda Pharc Cenedlaethol Eryri


24 Mai – 1 Mehefin
Cabanau Inchree, ger Onich

Lle i hyd at 20 mewn pedair llofft. Byddwn yn llogi adain gyfan felly ni fydd rhaid rhannu cyfleusterau (cegin, ystafelloedd molchi ac ati) efo eraill. Tafarn/bwyty ar y safle. Lleoliad cyfleus, 7 milltir o Fort William ac yn agos at Glencoe. Digonedd o fynyddoedd gwych!
Cost: £120.  Rhaid talu wrth archebu lle. Ni fydd yn bosib derbyn arian yn ôl os yn canslo am unrhyw reswm.

Enw
CyfeiriadRhif(au) Ffôn, cyfeiriad e-bost a siec yn daladwy i 'Clwb Mynydda Cymru' i’w danfon at:
Gareth Everett Roberts, Dolhiryd, Glyn Ceiriog, Llangollen LL20 7HB   01691 718718 / 07773 525233    cefncoed@btconnect.com


Mercher 19 Mehefin
Diwrnod ar Ynys Enlli
ar y cyd ag aelodau Cymdeithas Edward Llwyd
3 i 4 awr ar yr ynys; dilyn y lôn heibio'r odyn galch, yr ysgol, Plas Bach, Carreg Bach hyd at Gapel Enlli a Thŵr yr Abaty, cyn dod yn ôl i'r Cafn dros Fynydd Enlli.  
Porth Solfach, y goleudy a'r morloi llwyd wedyn os bydd amser.

Haf Meredydd 01766 780541, 07760 283024, hmeredydd21@gmail.com 

Cysylltwch efo Haf cyn gynted â phosib
i archebu lle ar y cwch. Croesi o Borth Meudwy tua 10.30.


Mercher 26 Mehefin
Taith yn Ardudwy
Un ai Cwm Nantcol (Capel Salem, Hendre Waelod) neu uwchben Llandecwyn (i'w benderfynu'n nes at yr amser, ond nodwch y dyddiad, osgydda). 

Haf Meredydd 01766 780541, 07760 283024, hmeredydd21@gmail.com   


Mercher 10 Gorffennaf
“O’r Nef i’r Cwt”
Cychwyn o faes parcio’r Ddôl yn Nefyn (cyfeirnod grid 308403) am 10 y bore. Taith o rhyw ddeng milltir gyda 700 troedfedd o godi i’r man uchaf. Byddwn yn cychwyn o Nefyn, yn croesi Cors Geirch ac yn cerdded hyd odre Garn Fadryn i orffen yn Nhudweiliog.

Gwenan Roberts 01758 770616, gwenan@groberts1.plus.com


Wythnos Eisteddfod Dyffryn Conwy Mis Awst

Gweler tudalen Newyddion am fanylion llawn.


28 Medi - 5 Hydref

Gogledd Iwerddon – Mynyddoedd Mourne neu na Beanna Boirche

Mae’r clwb yn trefnu taith i ogledd Iwerddon am wythynos. Mae digon o gerdded i’w gael ym mynyddoedd Mourne am chwe diwrnod ac mae’r lleoliad yn gyfleus i atyniadau eraill y dalaith.

Bwriedir aros yn Tory Bush Cottages, heb fod ymhell o Newcastle, Sir Down. Mae amryw o dai ar gael i’w gosod ar delerau hunan-arlwyo. Gweler eu gwefan am fwy o wybodaeth. Mae Raymond wedi aros yno o’r blaen ac yn cadarnhau eu bod yn gyfforddus iawn ac yn dderbyniol dros ben gyda’r holl gyfleusterau arferol.

Byddai’r gost debygol tua £120 y pen pe byddai pob tŷ yn llawn. Does dim trefniadau teithio ar hyn o bryd; trefnir hynny ymysg y rhai fydd yn mynd – naill ai hedfan i Belffast a llogi car neu groesi gyda char i Ddulyn ac ymlaen oddi yno.

Fel cam cyntaf, gofynnir i rai sydd efo diddordeb i gysylltu â Raymond cyn y bydd yn symud ymlaen i wneud trefniadau mwy pendant a phenderfynu ar union gost y daith.

Cysylltwch â:
Raymond Griffiths    rbryngolau@aol.com    01348 891668 erbyn Chwefror 1af


 
CROESO I SYLWADAU AC I  SYNIADAU AM WEITHGAREDDAU
- A CHROESO ARBENNIG I GYNIGION I ARWAIN!

Ysgrifennydd gweithgareddau:  Eryl Owain  01690 760335   erylowain@gmail.com
Cydlynydd teithiau’r de: Dewi Hughes  02920 891753 / 07909 930427  dewihughes1@btinternet.com
Cydlynydd teithiau Mercher: Haf Meredydd    01766 780541 / 07760 283024  hmeredydd21@gmail.com

Manylion Pellach

Arweinwyr: Cofiwch lenwi'r ffurflen cyswllt ar ddechrau'r daith / gweithgaredd.
Pob Aelod: Cofiwch gario eich cerdyn manylion ar bob taith.

Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at Iolo Roberts… ymholiadau@clwbmynyddacymru.com