HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Diweddarir yn rheolaidd

Rhaglen gyfredol Clwb Mynydda Cymru

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu â’r arweinydd cyn y daith.

I gymryd rhan yng ngweithgareddau’r clwb:

  • dylai unrhywun o dan 18 mlwydd oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol,
  • dylid peidio dod â chŵn onibai am gŵn tywys,
  • dylid fod yn aelod o’r Clwb ond mae croeso i unigolion flasu un gweithgaredd cyn ymlaeodi â’r Clwb,
  • dylid fod yn ymwybodol y gall dringo a mynydda arwain at anaf neu farwolaeth - mae pawb yn gyfrifol am eu diogewlch eu hunain.

Dydd Llun Calan Mai, 6 Mai

TEITHIAU I BAWB CLWB MYNYDDA CYMRU

RHAID I BOB UN Â DIDDORDEB GYSYLLTU YMLAEN LLAW ag arweinydd y daith - o leiaf wythnos ynghynt os oes grŵp mawr

RHAID I BOB UN DAN 18 OED FOD DAN OFAL RHIANT NEU OEDOLYN CYFRIFOL

Cyfarfod am 9.15 i gychwyn cerdded am 9.30 ar gyfer pob taith

Cwm Caerfanell
Dechrau o faes parcio Blaen-y-glyn Uchaf, tair milltir i’r gorllewin o gronfa ddŵr Tal-y-bont (SO 056175). Cylchdaith o tua 11 km/7 milltir i fyny Craig y Fan Ddu, ar hyd Craig Fan Las a draw hyd at Waun Rydd i Garn Pica cyn troi i’r de lawr Cwm Caerfanell. Arweinydd: Dewi Hughes 

Cadair Idris
Cyfarfod yn y maes parcio’r Parc Cenedlaethol ym Minffodd, Tal-y-llyn (SH 732115). Taith bedol o amgylch Cwm Cau yw hon, 10 km/6 milltir gyda tua 950 m/3130’ o ddringo. Darn serth i fyny i’r cwm i ddechrau ac yna dilyn y grib dros Graig Cwmamarch (Graig Cau) ac ymlaen i gopa Pen-y-Gadair. Cerdded ar hyd y gwastad wedyn i Fynydd Moel ac yn ôl i’r llwybr o’r maes parcio.
Arweinydd: Eryl Owain  

Y Cnicht
Cyfarfarfod ym maes parcio Croesor (SH 632447). Cerdded tua 11 km/7 milltir gan ddringo tua 950 m/3130’ o ddringo i gopa’r Cnicht ac yna ymlaen i Fwlch Rhosydd ac yn ôl drwy Gwm Croesor.
Arweinydd: Iolo Roberts  

Cofiwch gysylltu ymlaen llaw – croeso i chi wneud hynny i drafod addasrwydd y daith.

Bydd nifer o gerddwyr profiadol o blith aelodau Clwb Mynydda Cymru ar bob taith. Cyfle gwych i deuluoedd, neu’r llai profiadol, fwynhau mynydda mewn cwmni hwyliog, diogel a chefnogol.


Iau 9 Mai
Pen y Fan
9.15    9.39
maes parcio (£3 y dydd) Cwm Gwdi ar ddiwedd lôn gul tua 5 km i’r de o Aberhonddu SO 025248

Taith o tua 8 milltir i gopa Pen y Fan o’r gogledd.

Dewi Hughes


Sadwrn 11 Mai
Pedol Cwm Cerist
9.15     9.30
maes parcio efo toiledau ger y Llew Coch, Mawddwy   SH 858149

Taith i fyny Foel Bendin ac ar hyd y grib i ben Graig Cywarch, yna i lawr i Fwlch Oerddrws, croesi’r ffordd ac yn ôl ar hyd Crib Maesglase. Tua 20 km/12 milltir a thros 1200 metr/3900’ o ddringo.

Tegwyn Jones


Mercher 15 Mai
Ardal Dolgellau

10.00    10.15
Maes parcio Saithgroesffordd (SH 746212) ar y ffordd o Ddolgellau i Lanfachreth. Mae 'na dai bach yn fanno.

Dilyn dolen llwybr llyn Cynwch, cerdded drwy glychau'r gog yng nghoed Fedw Felen, fydd yn eu gogoniant, dringo Bryn y Wiber o bosib, a chyfle i weld y dirwedd i'r gorllewin. Cyfle o bosib hefyd i fynd heibio hen waith copr Glasdir, neu gerdded drwy ardd goedwig Cyfoeth Naturiol Cymru i Lanfachreth ac at y Garreg Fawr, y bwa efo’r maen deunaw tunnell o Gwm Bychan. Yna un ai dychwelyd ar hyd un o hen lonydd y stad neu anelu mwy am Foel Offrwm, lle gwelwyd ceiliog mwyalchen y mynydd y gwanwyn hwn.

Arweinydd: Rhys Gwynn, warden gyda Pharc Cenedlaethol Eryri.
Cyswllt:Haf Meredydd 


Sadwrn 18 Mai
Taith Cwm Darran
9.15    9.30
prif faes parcio (£3) Parc Cwm Darran (safle sy'n cynnwys y caffi) rhwng Deri a Fochriw    SO 113035

Taith gylch, rhwng 10 a 12 milltir yn dibynnu ar y tywydd. Cerdded Cefn y Brithdir ar ochr ddwyreiniol y cwm a chroesi Nant Bargod Rhymni i gyrraedd Gefn Gelligaer a Charn y Bugail ar yr ochr orllewinol.

Gareth Pierce
 


Sadwrn 18 Mai
Llwybr y Morwyr

9.30    9.40
gorsaf bysus Pwllheli

Dilyn llwybr cymharol newydd, deng milltir o hyd, ar draws Llŷn o Nefyn i Lanbedrog ar lwybrau yn bennaf ond peth lôn. Mae dringo Garnfadryn ar y ffordd yn ddewisol. O Lanbedrog gellir dal bws yn ôl i Bwllheli neu gerdded rhyw dair milltir ar hyd Llwybr yr Arfordir.

Anet Thomas


25 Mai – 1 Mehefin
Cabanau Inchree, ger Onich

Lle i hyd at 20 mewn pedair llofft. Byddwn yn llogi adain gyfan felly ni fydd rhaid rhannu cyfleusterau (cegin, ystafelloedd molchi ac ati) efo eraill. Tafarn/bwyty ar y safle. Lleoliad cyfleus, 7 milltir o Fort William ac yn agos at Glencoe. Digonedd o fynyddoedd gwych!
Cost: £120.  Rhaid talu wrth archebu lle. Ni fydd yn bosib derbyn arian yn ôl os yn canslo am unrhyw reswm.

Gareth Everett Roberts


Sadwrn 8 Mehefin
Tryfan a Foel Goch

9.15   9.30
arosfan wrth ochr y ffordd ger Gwern Gof Uchaf   SH 674 604

Heibio Tryfan Bach ac ymuno â Llwybr Llechan Goch (Heather Terrace). Sgrialu hawdd gradd 1 i fyny’r Gwter Fychan a’r Gwter Ogleddol ac yna croesi y Tramwyad Dwyreiniol i ddod allan ar gopa Tryfan. I lawr i Fwlch Tryfan ac ymlaen at Lyn Caseg Fraith, Y Foel Goch a Gallt yr Ogof. Lawr at Bwlch Goleuni ac yn ôl ar hyd yr hen ffordd heibio Gwern Gof isaf. Taith tua 6 milltir gyda sgrialu gradd 1.

Chris Humphreys  


Dydd Mercher 19 Mehefin
Diwrnod ar Ynys Enlli
Ar y cyd ag aelodau Cymdeithas Edward Llwyd. Croesi o Borth Meudwy tua 10.30 a 3 i 4 awr ar yr ynys; dilyn y lôn heibio'r odyn galch, yr ysgol, Plas Bach, Carreg Bach hyd at Gapel Enlli a Thŵr yr Abaty, cyn dod yn ôl i'r Cafn dros Fynydd Enlli. Porth Solfach, y goleudy a'r morloi llwyd wedyn os bydd amser.

Haf Meredydd   01766 780541 / 07760 283024    hmeredydd21@gmail.com
Cysylltwch efo Haf cyn gynted â phosib i archebu lle ar y cwch


Sadwrn 22 Mehefin
Mynydd Epynt

9.15    9.30
Canolfan Ymwelwyr Epynt (toiled) dros filltir i'r gogledd o bentre Capel Uchaf ar y B4519  SN 995428

Taith tua 12 milltir yn dilyn rhan o Lwybr Epynt (sydd tua 50 milltir i gyd), ardal lle distrywiwyd cymuned Gymreig yn 1940. Bydd rhan helaeth yn ffinio ac yn croesi tir y fyddin. (Mae'n hollol saff!)

Emlyn Penny Jones   07881 501137    pens37@outlook.com


Sadwrn 22 Mehefin
Y Carneddau – Pedol Cwm Penllafar
9.15     9.30
maes parcio oddi ar yr A5 gyferbyn â Neuadd Ogwen ym Methesda   SH 623668

Cerdded i Gerlan ac yna i fyny’r Elen, dros copaon Carnedd Llywelyn a Charnedd Dafydd ac i lawr Crib Lem. Tua 16 km/8 milltir a 1070 m/3500’ o ddringo.

Gareth Wyn Griffiths  01690 760332   olwenperis@outlook.com


Mercher 26 Mehefin
Taith mango Cwm Nantcol

10.20      10.30

Cyfarfod gyferbyn â’r Vic ym mhentref Llanbedr am 10.20 y bore, a chychwyn am Gwm Nantcol am 10.30. Dilyn ffordd yr hen waith mango (manganîs) heibio Graig Isa a Graig Ucha hyd at Lyn Hywel. Cip ar Lyn y Bi a’r olygfa tua’r dwyrain o bosib, cyn dilyn y llwybr i lawr heibio Llyn Cwmhosan i Fwlch Drws Ardudwy a heibio Maes y Garnedd, cartref y Cyrnol John Jones.

Haf Meredydd 
 01766 780541 / 07760 283024    hmeredydd21@gmail.com 


Sadwrn 6 Gorffennaf
Manod Mawr
9.45    10.00
maes parcio ger Cae Clyd ym Manod  SH 707443

Llwybr graddol i gopa’r Manod Mawr gan ddychwelyd heibio Llyn Manod – taith gymhedrol o tua 14 km/8 milltir a 640 m/2100’ o ddringo.

Eryl Owain    01690 760335 / 07548 790583   erylowain@gmail.com


Mercher 10 Gorffennaf
O’r Nef i’r Cwt

9.45     10.00
maes parcio’r Ddôl yn Nefyn   SH 308403

Taith o rhyw ddeng milltir gyda 700 troedfedd o godi i’r man uchaf. Byddwn yn cychwyn o Nefyn, yn croesi Cors Geirch ac yn cerdded hyd odre Garn Fadryn i orffen yn Nhudweiliog.

Gwenan Roberts  01758 770616   gwenan@groberts1.plus.com


Sadwrn 13 Gorffennaf
Pedol Yr Wyddfa
Cychwyn am 9.40
Pen-y-pas

Cychwyn cerdded wedi i fysiau o Nant Peris (9.10) gyrraedd am 9.20 ac o Ben-y-gwryd (9.30) am 9.35. Y daith glasurol – dros  y Grib Goch a Chrib y Ddysgl i’r copa ac yn ôl dros Y Lliwedd. 12 km/7.5 milltir a 1030 m/3380’ o ddringo. Angen pen da am uchder a phrofiad o gerdded tir garw ond cyfle i rai sydd eisiau rhoi cynnig ar y grib am y tro cyntaf. Diwrnod i’r gofio ar ddiwrnod braf!

Richard Roberts   01824 702225 / 07738 856174   rhisiarttryfan@hotmail.co.uk


Sadwrn 13 Gorffennaf
Taith Cwm Ogwr (i’w gadarnhau)
Manylion i ddilyn

Rhun Jones
   07976599607   rhuncjones@gmail.com


Sadwrn 27 Gorffennaf
Cadair Idris
9.45     10.00
maes parcio (toiledau a thâl) Dol-y-cae, Minffordd, Tal-y-llyn   SH 732115

Taith i gopa Cadair Idris ar hyd llwybr Minffordd. Taith o tua 6 milltir a 950 m/3130’ o ddringo.
Taith wedi ei threfnu gan griw’r de yw hon felly gobeithio y bydd cefnogaeth gref o bob rhan o Gymru – i brofi ein bod yn glwb cenedlaethol!

Dewi Hughes  02920 891753 / 07909 930427   dewihughes1@btinternet.com


Sadwrn 3 Awst
Dathlu’r Deugain – Caernarfon i Lanrwst

Taith gerdded arbennig o Gaernarfon, lle sefydlwyd Clwb Mynydda Cymru yn ystod Eisteddfod Genedlaethol 1979, i uned y clwb ar faes Prifwyl 2019 ger Llanrwst. Gellid ymuno â chymalau o’r daith. Manylion llawn ar dudalen Newyddion ac YMA.

Dwynwen Pennant   07720 057068   djhereford@hotmail.co.uk


Wythnos Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst - Gweler tudalen Newyddion


Iau 8 Awst
Taith yr Eisteddfod

9.45    10.00
Y Sgwâr, Llanrwst

Taith wedi ei threfnu ar y cŷd â’r Eisteddfod i Nant Bwlch yr Heyrn, Eglwys Llanrhychwyn a’r ‘llynnau gwyrddion llonydd’ yn y bryniau uwchben Trefriw. Tua 10 milltir a dros 400 m o ddringo sy’n debygol o gymryd tua 5 awr.

Huw Prys Jones    elidir@btinternet.com


Sadwrn 17 Awst
Dyffryn Mawddach

11.00    11.20
Arosfan Bws T3, Stryd Fawr, Dolgellau

Dal bws 11:20 i’r Bermo. Cerdded ar draws Aber y Fawddach ar y Bont Rheilffordd i orsaf Morfa Mawddach. Wedyn ar y Cross Britain Way, sef Llwybr Mawddach, yn ôl i dref Dolgellau a’i chyfleusterau. Beth oedd barn Ruskin am y golygfeydd? Pellter o 15 km, man uchaf 20 m, man isaf -2 m, cyfanswm codi 240 m.

Clive a Rhiannon James     01286 674806 / 07787755673            clivejames1807@btinternet.com


Sadwrn 31 Awst
Aran Fawddwy ac Aran Benllyn

8.30    8.45
maes parcio’r Pandy, Llanuwchllyn    SH 879298

Dal bws 8.45 am Ddolgellau. Taith oddeutu 16 km/10 milltir a thua 900 m/2950’ i fyny Aran Fawddwy heibio Esgair-gawr ger Rhyd-y-main, ymlaen i gopa Aran Benllyn ac yna dilyn y gefnen yn ôl i Lanuwchllyn.

Gwyn Williams   01654 640154 / 07774 607653  godreglyn@hotmail.co.uk


Sul 8 Medi
Yr Aran o Feddgelert
Trefniadau i’w cadarnhau

Morfudd Thomas   01248 670067  morfuddelen@yahoo.co.uk


Sadwrn 14 Medi
Pedol Cwm Idwal

9.15     9.30
arosfan agosaf at Ben-llyn Ogwen   SH 656602

Taith o tua 13 km/8 milltir a 1120 m/3700’ o ddringo dros gopaon Tryfan, Glyder Fach, Glyder Fawr a’r Garn.

Rhys Dafis  01745 870362 / 07946 299940   rhysdafis@aol.com


Dydd Sadwrn 28 Medi
Crib Nantlle

9.15     9.30
maes parcio Rhyd-ddu (talu a thoiledau) ger yr orsaf drên (SH 571525)

Taith ar hyd y grib o Ryd-ddu i Nebo. Rhaid cysylltu â’r arweinydd erbyn 6.00 nos Iau fan bellaf i drefnu cludiant yn ôl.

Elen Huws  01286 882447 / 07815 104775   elenhuws@btinternet.com


28 Medi - 5 Hydref

Gogledd Iwerddon – Mynyddoedd Mourne neu na Beanna Boirche

Mae’r clwb yn trefnu taith i ogledd Iwerddon am wythynos. Mae digon o gerdded i’w gael ym mynyddoedd Mourne am chwe diwrnod ac mae’r lleoliad yn gyfleus i atyniadau eraill y dalaith.

Bwriedir aros yn Tory Bush Cottages, heb fod ymhell o Newcastle, Sir Down. Mae amryw o dai ar gael i’w gosod ar delerau hunan-arlwyo. Gweler eu gwefan am fwy o wybodaeth. Mae Raymond wedi aros yno o’r blaen ac yn cadarnhau eu bod yn gyfforddus iawn ac yn dderbyniol dros ben gyda’r holl gyfleusterau arferol.

Byddai’r gost debygol tua £120 y pen pe byddai pob tŷ yn llawn. Does dim trefniadau teithio ar hyn o bryd; trefnir hynny ymysg y rhai fydd yn mynd – naill ai hedfan i Belffast a llogi car neu groesi gyda char i Ddulyn ac ymlaen oddi yno.

Fel cam cyntaf, gofynnir i rai sydd efo diddordeb i gysylltu â Raymond cyn y bydd yn symud ymlaen i wneud trefniadau mwy pendant a phenderfynu ar union gost y daith.

Cysylltwch â:
Raymond Griffiths    rbryngolau@aol.com    01348 891668 erbyn Chwefror 1af


 
CROESO I SYLWADAU AC I  SYNIADAU AM WEITHGAREDDAU
- A CHROESO ARBENNIG I GYNIGION I ARWAIN!

Ysgrifennydd gweithgareddau:  Eryl Owain  01690 760335   erylowain@gmail.com
Cydlynydd teithiau’r de: Dewi Hughes  02920 891753 / 07909 930427  dewihughes1@btinternet.com
Cydlynydd teithiau Mercher: Haf Meredydd    01766 780541 / 07760 283024  hmeredydd21@gmail.com

Manylion Pellach

Arweinwyr: Cofiwch lenwi'r ffurflen cyswllt ar ddechrau'r daith / gweithgaredd.
Pob Aelod: Cofiwch gario eich cerdyn manylion ar bob taith.

Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at Iolo Roberts… ymholiadau@clwbmynyddacymru.com