HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Diweddarir yn rheolaidd

Rhaglen gyfredol Clwb Mynydda Cymru

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu â’r arweinydd cyn y daith.

I gymryd rhan yng ngweithgareddau’r clwb:

  • dylai unrhywun o dan 18 mlwydd oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol,
  • dylid peidio dod â chŵn onibai am gŵn tywys,
  • dylid fod yn aelod o’r Clwb ond mae croeso i unigolion flasu un gweithgaredd cyn ymlaeodi â’r Clwb,
  • dylid fod yn ymwybodol y gall dringo a mynydda arwain at anaf neu farwolaeth - mae pawb yn gyfrifol am eu diogewlch eu hunain.

Dydd Mercher 18 Ebrill  
9.15     9.30
maes parcio Plas yn Rhiw  SH 236281
Mynydd y Rhiw
Dilyn Llwybr yr Arfordir cyn belled â Thrwyn Talfarach cyn  troi tua Chlip y Gylfinir a chopa Mynydd y Rhiw. Rhyw wyth milltir gyda thynnu i fyny yma ac acw.  Cyfle am banad yng nghaffi'r Plas ar y diwedd. Os bydd yn dywydd mawr gellir cwtogi'r daith.

Gwenan Roberts 01758 770616  gwenan@groberts1.plus.com
Anet Thomas  01758 712980  / 07775671319  anet311@btinternet.com


Dydd Sadwrn 21 Ebrill
Yr Arddu, Ysgafell Wen, Moel Druman a’r Alt Fawr

Cyfarfod am 9.15 ym maes parcio Bwlch Gorddinan (SH 701488) i drefnu ceir. 
Bydd y daith yn cychwyn ym Mlaenau Dolwyddelan cyn teithio ar hyd bryniau i’r gogledd orllewin o Flaenau Ffestiniog at Fwlch y Gorddinen yna cerdded yn ôl i lawr i Flaenau Dolwyddelan (tua 11 milltir).
Mae’r daith yn dilyn tir garw ac yn wlyb iawn ar hyn o bryd.

Dylan Huw 01286 831344 / 07876286277 dylanhuw@yahoo.com


Dydd Sadwrn 28 Ebrill
9.15   9.30
maes parcio Swtan  SH301892
Llwybr Arfordir Môn o Fae Cemlyn i Borth Swtan
Symud ceir i ddechrau’r daith ym maes parcio pen dwyreiniol Bae Cemlyn. Croesi Esgair Cemlyn a dilyn llwybr arfordir Môn i’r gorllewin  ar daith hamddenol (tua 10 km) rownd Trwyn Carmel i  Borth Swtan. Byddai’n bosib ymestyn y daith ymhellach i gyfeiriad Llanfachraeth yn ôl amodau’r diwrnod a dymuniad y criw.

Dafydd Jones   01248 422295 / 07816188573    drdaf@outlook.com


Dydd Llun 7 Mai
9.15   9.30
TEITHIAU TEULU CLWB MYNYDDA CYMRU - Cyfle gwych i deuluoedd, neu’r llai profiadol, fwynhau mynydda mewn cwmni hwyliog, diogel a chefnogol
RHAID I BAWB GYSYLLTU YMLAEN LLAW - o leiaf wythnos ynghynt os oes grŵp mawr a RHAID I BOB UN DAN 18 OED FOD DAN OFAL RHIANT NEU OEDOLYN CYFRIFOL

Craig Cerrig Gleisiaid
maes parcio ger safle picnic ar ochr yr A470 3.2 km i’r gogledd o Ganolfan Storey Arms  SN 972221. Golygfeydd hyfryd o Gwm Tarell, Pen y Fan a Chorn Du cyn cerdded i fewn i warchodfa Craig Cerrig Gleisiaid yng Nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Tua 8 milltir a thua 575 m o ddringo.
Dewi Hughes   07909930427    dewihughes1@btinternet.com

Pumlumon
maes parcio ger argae Nant-y-moch     SN 756862.
Cludo cerddwyr i’r man cychwyn, yna dilyn llwybr heibio Llyn Llygad Rheidol i gopa Pumlumon Fawr ac ymlaen i Bumlumon Arwystli. Tua 8 ½ milltir gyda thua 500 m o ddringo.
Eryl Owain    01690 760335   erylowain@gmail.com

Moel Siabod
maes parcio Bryn-y-glo     SH 735571.
Dringo’n raddol heibio ffarm y Rhos at Lyn y Foel yna i fyny ysgwydd Daear Ddu i’r copa cyn dilyn llwybr i lawr i gyfeiriad Plas y Brenin ac yn ôl trwy Goed Brynengan a glan afon Llugwy. Tua 7 milltir a thua 730 m o ddringo.
Sian Shakespear   07890 613933   sianetal@hotmail.com 


Penwythnos 4 – 7 Mai
Cylch Paddy Buckley

Gwener 4 Mai
6.00
y llwybr at y llyn ger Plas y Brenin   SH 716578
Capel Curig i Aberglaslyn – 22 milltir, 7400 troedfedd o ddringo, 13 awr.

Sadwrn 5 Mai
8.45   9.00
maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar ffordd Nantmor o Bont Aberglaslyn  SH 597462 Aberglaslyn i Ryd Ddu – 9 milltir, 4800 troedfedd o ddringo, 8 awr.

Sul, 6 Mai
8.45   9.00
maes parcio’r orsaf drenau SH 571526
Rhyd Ddu i Lanberis  –  11 milltir, 6000 troedfedd o ddringo, 8.5 awr.

Llun, 7 Mai
5.00
maes parcio’r Amgueddfa Lechi (SH 586602)
Llanberis i Gapel Curig – 19 milltir, 9800 troedfedd o ddringo, 15 awr

Dwynwen Pennant   07720 057068   djhereford@hotmail.co.uk  
Morfudd Thomas 01248 670067  morfuddelen@yahoo.co.uk.    
Mae’n hanfodol i bawb gysylltu â’r trefnwyr cyn nos Fawrth, 2il o Fai er mwyn trefnu ceir.


8 – 10 Mai
Wharfedale
Aros mewn hostel yn Kettlewell ar gyfer 3/4 diwrnod o gerdded. Yr hostel bellach yn llawn ond croeso i rai wneud eu trefniadau aros eu hunain ac ymuno â’r teithiau.

Gwyn Williams  01492 640154   godrerglyn@hotmail.co.uk


Dydd Sadwrn 12 Mai
9.15   9.30
Bedd Morris, Gogledd Sir Benfro   SN 038365
Taith y Preselau
Taith gylch, tua 12 milltir, yn cynnwys rhai o fynyddoedd y Preselau a rhan o lwybr yr arfordir.

Digby Bevan   01239851475 /  07870663574  digby.bevan@hotmail.com


Dydd Mercher 16 Mai
10.00 i ddal bws am 10.20
maes parcio (di-dâl efo toiledau) y tu ôl i Siop Joe Brown    SH 720582
Moel Siabod
Cerdded yn ôl dros gopa Moel Siabod.  Taith o 9.5 cilometr (6 milltir) a 600 m (1950 troedfedd) o godi.

Dilys ac Aneurin Phillips   01492 650003  craflwyn@globalnet.co.uk


Dydd Sadwrn 19 Mai
9.15   9.30
maes parcio di-dâl Croesor     SH 632447
Y Cnicht a’r Moelwynion
Dilyn Taith 21 yn Copaon Cymru, sef i gopa’r Cnicht yna i Fwlch y Rhosydd a chopaon y ddau Foelwyn ac i lawr ar hyd ysgwydd orllewinol Moelwyn Bach. Tua 15 km / 9 milltir a 980 m / 3215’ o ddringo.

Iolo Roberts  01286 678259 / 07854 656351   ioloroberts289@btinternet.com


26 Mai - 2 Mehefin 
Mynydda ar An t-Eilean Sgitheanach / Ynys Skye
Mae trefniadau ar droed i logi llefydd aros mewn hosteli ar yr ynys, gyda golwg, wrth gwrs, ar grib ryfeddol y Cuillin.

Chris Humphreys  01248 601949 / 07498 559622   c.humphreys249@btinternet.com
Gareth Roberts  01691 718718   cefncoed@btconnect.com


Dydd Sadwrn 2 Mehefin
9.15   9.30
canolfan y Parc Cenedlaethol    SH 648604
Clogwyn a Chastell y Geifr a’r cyffiniau
Taith ym mhen draw Cwm Idwal i geisio gweld rhai o flodau a phlanhigion y gwanwyn – union lwybrau yn ddibynnol ar argaeledd y planhigion. Peth cerdded ar dir caregog heb lwybr. Tua 8 km / 5 milltir ond cyfle i rai sydd eisiau  i gynnwys copa’r Garn hefyd.

Eryl Owain 01690 760335 / 07548 790583 erylowain@gmail.com 
Janet Buckles  01248 605502 / 01248 484156  janet.buckles@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk


Dydd Sadwrn 9 Mehefin
9.15   9.30
C lydach    SN 692013 - cod post SA6 5LN
Taith gylch o amgylch ardal Clydach a bryniau’r fro.

Alun Voyle    01267 275636   alun.hwntw@gmail.com


Dydd Mercher 13 Mehefin
9.45    10.00
Canolfan Parc Cenedlaethol Eryri ger Llyn Ogwen (toiledau a rhaid talu) SH 648604
O gwmpas Llyn Idwal
Dangos ambell beth diddorol o gwmpas yr ardal cyn cychwyn i fyny am Lyn Idwal. Croesi'r bont newydd cyn cyrraedd y Twll Du. Disgyn i lawr yn ôl at Lyn Idwal. Taith pedair milltir ar y mwya' ond hefo ambell bwt lle mae'n rhaid bod yn ofalus.

Alun Roberts   01286 677208 /  07792 479360    alungelli1@gmail.com


Dydd Sadwrn 16 Mehefin
9.15   9.30
Glan Dena    SH 668605
Y Carneddau o Ogwen i Ro-wen
Esgyn Pen yr Ole Wen, ymlaen  tros Garnedd Dafydd, Carnedd Llywelyn, Foel Grach, Carnedd Gwenllian, Y Foel Fras a’r Drum gan ddisgyn i Fwlch y Ddeufaen  ac ymlaen i bentref Ro-wen. Taith gymharol hir ar hirddydd haf, ond yn gymharol rhwydd wedi dringo Pen yr Ole Wen. Dringo 1150 medr  ac yn oddeutu 14 milltir o hyd. Angen cysylltu i drefnu ceir erbyn nos Iau fan bellaf. Bydd cynllun “B” pe bae’r tywydd yn wael.

Gwyn Williams  01492 640154   godrerglyn@hotmail.co.uk


Dydd Mercher 20 Mehefin
Ynys Enlli
Taith am y diwrnod
Cysyllter â Haf Meredydd  01766 780541 / 07760 283024   hmeredydd21@gmail.com


Dydd Sadwrn 23 Mehefin
9.15   9.30
maes parcio Tal-y-bont    SH 590217
Llawllech a Bwlch y Rhiwgyr
Ar hyd y llwybr gydag afon Ysgethin at Bont Fadog yna ymlaen at Bont Sgethin wedyn cerdded i grib Llawllech, yna hyd y grib i Fwlch y Rhiwgyr ac yn ôl i lawr i Dal-y-bont. Tua 8 milltir a thua 550m o esgyn.

Eirlys Wyn Jones   01341 241391 / 07901 542852   eirlyswyn@timicomail.co.uk


Dydd Sadwrn 30 Mehefin
9.15   9.30
maes parcio yng nghanol Trefriw     SH 781630
Creigiau Gleision a Phenllithrig-y-wrach
Symud rhai ceir wedyn rhyw 1km i fyny Dyffryn Crafnant i gychwyn y daith tuag at Ben y Graig Gron ac yna ymlaen i gopa Creigiau Gleision, (a chwrdd a’r ysbryd !?) ac ymlaen i Benllithrig-y-wrach. Byddwn felly wedi cwblhau 2 o’r 4 Marilyn sy’n rhan o’r Carneddau. Dychwelyd dros Gefn Cyfarwydd.

R. Wheldon Roberts    01492 640777     plasgwyn@waitrose.com


Dydd Mercher 4 Gorffennaf
9.55    10.10
Stondin Bws B ym Mhen-llyn, Caernarfon ar gyfer Bws Sherpa S4 Gwynfor
Yr olaf o’r Teithiau Ystafelloedd Te o amgylch Yr Wyddfa
Ar ôl ’paned sydyn, cerdded drwy Chwarel Glanrafon ac ymlaen dros dir gwlyb i Fwlch Maesgwm am ginio bach. Wedyn i lawr Maesgwm a chroesi Cwm Brwynog a thrwy  Goed Victoria a chyfle, efallai, i weld gwiwerod coch cyn cyrraedd Llanberis - a dathlu.

Rhiannon a Clive James     01286 674806 / 07787 755673 rhiannon.jones4@btinternet.com


Dydd Sadwrn 14 Gorffennaf
9.15   9.30
man parcio di-dâl ger Greigddu Isaf    SH 684302
Rhinog Fawr a Rhinog Fach
Taith 24 yn Copaon Cymru. Cerdded ar lwybr clir at Lyn Du ond yna llwybrau garw Rhinog Fawr dros y copa ac i lawr i Fwlch Drws Ardudwy cyn dringo’n serth i gopa Rhinog Fach ac yn ôl heibio Llyn Cwmhosan a thrwy Bwlch Drws Ardudwy. Tua 14 km/9 milltir a 850 m/2790’ o ddringo.

Myfyr Tomos   01766 540495 / 07884 276701


Dydd Sul, 29 Gorffennaf
9.15   9.30
maes parcio’r Parc Cenedlaethol    SH 5871526
Pedol Rhyd-ddu
Dilyn llwybr Rhyd-ddu i fyny'r Wyddfa, ar hyd crib Llechog a Bwlch Main, gan obeithio y bydd lle i eistedd ar y copa i gael cinio! Dychwelyd am Fwlch Main ond yna dilyn y grib i lawr am Fwlch Cwm Llan lle bydd opsiwn o fynd am gopa’r Aran, esgyniad serth a di-lwybr.  Tua 8 milltir / 880 m o ddringo heb yr Aran neu  9 milltir / 1070 m efo’r Aran

Stephen Williams    07772 546 820    stephen.williams87@talktalk.net


Dydd Iau, 9 Awst 
Darlith Goffa Llew Gwent
Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018 – Pabell y Cymdeithasau 2 am 4.30
... bryn a mawndir a phabwyr a chraig a llyn.
Marged Tudur yn sôn am y profiad a’r pleser o fynydda a chysylltiadau llenyddol ambell le sy’n bwysig iddi hi. Mae Marged yn astudio ar gyfer doethuriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth ym maes geiriau caneuon artistiaid Cymraeg ail hanner yr ugeinfed ganrif. Llenyddiaeth a cherdded mynyddoedd sy'n mynd â'i bryd a bydd yn cyfuno'r diddordebau hyn yn y ddarlith hon. 


Dydd Sadwrn, 18 Awst
Aran Fawddwy ac Aran Benllyn
10.20    10.40
maes parcio Pont y Pandy, Llanuwchllyn SH 878298
Dal bws i Ddrws y Nant, ger Rhyd-y-main. Dilyn Afon Harnog i Waun Camddwr ac yna ar hyd yr ucheldir dros Aran Fawddwy ac Aran Benllyn ac i lawr y grib dros Moel Ffenigl a Moel Ddu yn ôl i Lanuwchllyn. Tua 15 km/8  milltir a tua 840 m o ddringo.

Rhiannon a Clive James    01286 674806 / 07787 755673  clivejames1807@btinternet.com


CROESO I SYLWADAU AC I  SYNIADAU AM WEITHGAREDDAU
- A CHROESO ARBENNIG I GYNIGION I ARWAIN!

Ysgrifennydd gweithgareddau:  Eryl Owain  01690 760335   erylowain@gmail.com
Cydlynydd teithiau’r de: Dewi Hughes  02920 891753 / 07909 930427  dewihughes1@btinternet.com
Cydlynydd teithiau Mercher: Haf Meredydd    01766 780541 / 07760 283024  hmeredydd21@gmail.com

Manylion Pellach

Arweinwyr: Cofiwch lenwi'r ffurflen cyswllt ar ddechrau'r daith / gweithgaredd.
Pob Aelod: Cofiwch gario eich cerdyn manylion ar bob taith.

Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at Iolo Roberts… ymholiadau@clwbmynyddacymru.com