HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Diweddarir yn rheolaidd

Rhaglen gyfredol Clwb Mynydda Cymru

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu â’r arweinydd cyn y daith.

I gymryd rhan yng ngweithgareddau’r clwb:

  • dylai unrhywun o dan 18 mlwydd oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol,
  • dylid peidio dod â chŵn onibai am gŵn tywys,
  • dylid fod yn aelod o’r Clwb ond mae croeso i unigolion flasu un gweithgaredd cyn ymlaeodi â’r Clwb,
  • dylid fod yn ymwybodol y gall dringo a mynydda arwain at anaf neu farwolaeth - mae pawb yn gyfrifol am eu diogewlch eu hunain.

Dydd Sadwrn, 16 Rhagfyr
9.15       9.30
Parcio di-dâl ar ochr y lôn ger Glan Dena (SH 667 6040)
Carneddau o Lyn Ogwen
Cerdded tuag at fferm Tal-llyn Ogwen a dilyn Afon Lloer tuag at Ffynnon Lloer ac i fyny Pen yr Ole Wen, gydag un darn byr o sgrialu rhwydd. O amgylch ochrau’r cwm, dros Carnedd Fach i Garnedd Dafydd ac ymlaen tuag at Gefn Ysgolion Duon cyn gostwng yn serth yn ôl i lawr am Ffynnon Lloer i ail-ymuno â'r llwybr i'r man parcio. Taith o tua 6 milltir a 730 m o ddringo.

Stephen Williams  07772 546820  stephen.williams87@talktalk.net


Dydd Sadwrn, 30 Rhagfyr
9.15    9.30
Maes Parcio Pen y Pas (SH 647 555)
Taith draddodiadol y clwb i gopa’r Wyddfa dros y Gwyliau
Taith i ffarwelio â’r hen flwyddyn y tro hwn! Cyrraedd Pen y Pas mewn car, ar fws neu ar droed o Ben y Gwryd i gychwyn cerdded am 9.30. Dewis o lwybrau yn ôl yr amgylchiadau ar y dydd a dymuniadau’r cerddwyr.

Eryl Owain  01690 760335 / 07548 790583   erylowain@gmail.com


Dydd Sadwrn, 6 Ionawr
9.15    9.30
yng Nghwm Mynach (SH 684219)
Diffwys a Llethr
Diffwys, Crib y Rhiw, Llethr, Llyn y Bi, Chwarel Cefn Cam, Hafod y Brenin ac yn ôl i Gwm Mynach. Dringo tua 750 m a tua 9 milltir o hyd.

Myfyr Tomos   07884276701 / 01766 540495   DIM E-BOST plis


Ddydd Mercher, 17 Ionawr
10.30 ym maes parcio Saithgroesffordd (SH746212) ar y ffordd rhwng Dolgellau a Llanfachreth. Tai bach yn fanno.
Moel Offrwm
Cerdded am rhyw ddwy awr neu dair mae’n siŵr os ydi’r criw yn hapus i oedi bob hyn a hyn. Mae ‘na ddigon i’w weld – Plas Nannau, cwningar neu ddau, efallai haid o’r gylfin groes yn yfed dŵr mewn chwarel fach, hen geyrydd, golygfeydd eang, cennau diddorol.. Dydy’r gylchdaith gyfan o gwmpas y foel ddim wedi agor eto, ond dim ots am hynny, mae gwneud ei hanner a chodi dros y copa lawn cystal. Hei lwc am dywydd gweddol i weld y copaon

Arwain: Rhys Gwynn
Cadarnhau efo Haf Meredydd os ydych am ddwad ai peidio, hmeredydd21@gmail.com 01766 780541 neu 07760 283024.


Dydd Sadwrn, 20 Ionawr *** GOHIRIWYD TAN Y 27ain
9.15    9.30
maes parcio Blaen y Glyn Uchaf,3 milltir i’r gorllewin o gronfa ddŵr Tal-y- bont (SO 056175)
Taith Cwm Caerfanell
Cylchdaith o tua 8 milltir gydag ambell fan serth. Graig y Fan du – Graig Fan Las a draw hyd Waun Rydd i Carn Pica, cyn troi i’r de lawr Cwm Caerfanell.

Dewi Hughes   07909 930427   dewihughes1@btinternet.com


Dydd Sadwrn, 20 Ionawr
9.15    9.30
y gilfan agosaf at Ben y Benglog (SH 653602)
Y Glyderau
Dilyn trywydd taith 9 yn Copaon Cymru, sef heibio Llyn Bochlwyd i Fwlch Tryfan, dros y ddwy Glyder ac i lawr hebio’r Twll Du. Amrywiadau dewisol yn bosib e.e. sgrialu’r Grib Ddanheddog neu ddefnyddio cramponau a chaib rew, yn ôl yr amgylchiadau. Tua pum milltir a hanner a 780 m  o ddringo.

Eryl Owain  01690 760335 / 07548 790583   erylowain@gmail.com


Dydd Sadwrn, 3 Chwefror
9.15    9.30
ar ochr y ffordd o Arenig i Lidiardau (SH 845395)
Arenig Fawr a Moel Llyfnant
Cerdded tuag at Lyn Arenig, ymlaen i’r copa ac yna Moel Llyfnant ac yn ôl hebio Amnodd-bwll i lwybr yr hen reilffordd. Taith o rhyw 9.5 milltir, gan ddringo oddeutu 850 m.  Fe all fod amgylchiadau gaeafol.

Gwyn Williams  01492 640154   godrerglyn@hotmail.co.uk


Dydd Sadwrn, 10 Chwefror
9.15   9.30
maes parcio Neuadd DH Evans, Pontsian (SN 465440)
Taith Ardal Pontsian
Cerdded lan llwybr ceffyl i Bwlchyfadfa ac wedyn croesi draw heibio Gellihen i Groes-gwyn ac wedyn ymuno â llwybyr ceffyl arall lawr heibio Blaen-rallt-ddu cyn ymuno â llwybr troed drwy Moelhedog a nol i Bontsian. Tua 9 milltir gyda ambell fan gwlyb iawn.

Eileen Curry  marthcurry@btinternet.com


Dydd Mercher, 21 Chwefror
10.00 10.15
Maes parcio 'caffi'r llyn' ar lan Llyn Traws (troi i mewn i safle'r atomfa ac mae'r caffi ar y chwith ymhen rhyw 50 m. Ella y bydd rhaid symud y ceir i faes parcio arall ar safle'r atomfa ond gallwn drefnu hynny ar fore Mercher.)
O amgylch Llyn Trawsfynydd
Taith o amgylch Llyn Traws, dilyn y lôn feiciau. Awn yr holl ffordd rownd y llyn neu gallwn ddod yn ôl dros y bont os bydd amser yn brin. Panad a chacan, gobeithio, yng nghaffi'r llyn ar ddiwedd y daith.

Haf Meredydd 01766 780541 neu 07760 283024 hmeredydd21@gmail.com


Dydd Sadwrn, 24 Chwefror
9.15    9.30
maes parcio bach gyferbyn â'r eglwys (SH 903190) yn Llanymawddwy
Cymoedd Tawel yr Aran
Cerdded fyny Cwm Dyniewyd i ben Aran Fawddwy, yna dros Moel Hafod Fynydd a lawr Llaethnant. Tua 15 km/8 milltir ac esgyniad o 850 m.

Tegwyn Jones   01650 531411 / 07832 386483   tegwynj@aol.com  


Dydd Sadwrn, 10 Mawrth
9.15      9.30
ger  tafarn Y Bedol ym mhentre Tal-y-bont (SH766689)
Foel Grach a Charnedd Gwenllian - Taith dau gopa, dau lyn a dwy loches!
Ceir i fyny i’r man parcio ger Llyn Eigiau. Oddi yno, dilyn y llwybyr am Felynllyn a thorri ar draws tuag at gopa Craig Eigiau. Ymlaen i gopa Foel Grach, lle bydd cyfle am ginio yn y lloches, cyn cyraedd yr ail gopa, Carnedd Gwenllian. Gostwng yn ôl wedyn yn weddol serth am Lyn Dulyn a chyfle am baned yn Lloches Dulyn, os bydd yn wag, cyn dilyn y llwybyr i fyny am Felynllyn ac yn ôl at Lyn Eigiau.  Tua 11 milltir o daith gyda tua 600 m o ddringo.

Stephen Williams  07772 546 820   stephen.williams87@talktalk.net


Dydd Sadwrn, 10 Mawrth
9.15    9.30
pont WilliamEdwards (ST 074904) - maes parcio aml gerllaw ar Berw Rd neu Sardis Road (ST 068897).
Taith Pontypridd i Benrhys ar hyd llwybyr y pererinion
Mae llwybr i lawr o’r maes parcio i gyfeiriad yr orsaf, lle byddwn yn dychwelyd ar ddiwedd y daith.  Fyny i’r coed ar yr hen lwybr i bentref Ynysybwl, drwy warchodfa natur Craig yr Hesg a dilyn llwybr drwy gaeau a choedwigoedd nes cyrraedd pentref Llanwynno i ginio. Bydd modd ymweld â’r eglwys i weld bedd un o enwogion Cymru. Heibio i losgfynydd y Rhondda Fach a disgyn i lawr i groesi’r afon cyn dringo i fyny’r llwybr serth i Benrhys a safle Cerflun y Forwyn Fair. Disgyn lawr i Lwynypia i ddal y tren nôl i Bontypridd (£2.90 am docyn)  8.5 milltir.

Peredur Evans  07890 684180     EvansHP@cardiff.ac.uk


Dydd Mercher, 14 Mawrth
10.45
Yn yr orsaf ym Metws-y-coed i ddal y trên 10.56 i Bont Rufeinig.
Ardal Dolwyddelan
Cerdded llwybr y tu cefn i'r castell i Ddolwyddelan, yna dilyn llwybrau efo glannau afon Lledr yn ôl i'r Betws.  Gall fod yn wlyb mewn rhannau.  Tua 14 km / 9 milltir ond fawr ddim angen dringo gan y byddwn yn cychwyn cerdded ar uchder o 195 m ac yn gorffen ar uchder o 13 m!

Angharad ac Eryl Owain  01690 760335 / 07548 790583   owaintan@hotmail.com


Dydd Sadwrn, 24 Mawrth
9.15    9.30
maes parcio (SH 622668) tu ôl i'r stryd fawr ym Methesda
Y Carneddau o Fethesda
Taith ar hyd cribau gorllewin y Carneddau, dros gopaon Gurn Wigau, Y Drosgl, Bera Bach, Carnedd Gwenllian, Foel Grach, Carnedd Llywelyn a'r Elen a nol i lawr Cwm Llafar. Hyd 10.5 milltir, 1125 m o ddringo, tua 6.5 i 7 awr o daith.

Sian Shakespear   07890 613933  sianetal@hotmail.com


Dydd Sadwrn, 7 Ebrill
9.15    9.30
maes parcio (talu a thoiledau) Pont Bethania yn Nant Gwynant (SH 628506)
Yr Wyddfa a Phedol Cwm Llan
Dilyn llwybr Watkin i fyny am Gwm Llan cyn troi am Gwm Merch ac i gopa Gallt y Wenallt cyn anelu am gopaon y Lliwedd.  I lawr i Fwlch Ciliau gan  ailymuno â Llwybr Watkin i gopa’r Wyddfa. Dychwelyd dros Fwlch Main i Fwlch Cwm Llan a lawr y cwm. Taith hir o tua 10 milltir a 1280 m o ddringo.

Richard Roberts   01824 702225 / 07738 856174  rhisiarttryfan@hotmail.co.uk


Dydd Sadwrn, 14 Ebrill
9.15    9.30
maes parcio o dan Llyn y Fan Fach (SN799 238) 
Bannau Sir Gâr
Taith o gwmpas ardal Bannau Sir Gar gan deithio o amgylch Llyn y Fan Fach a Mawr.

Eurig James    01267 231517 / 07890 756310    eurig-james@supanet.com   


Dydd Mercher,  18 Ebrill
10.00
Maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym Mhlas yn Rhiw - cyfeirnod grid SH 236281
Mynydd y Rhiw
Taith o ryw wyth milltir yn yr ardal.

Gwenan Roberts 01758 770616 gwenan@groberts1.plus.com 
Anet Tomos 01758 712980 anet311@btinternet.com


Dydd Sadwrn, 21 Ebrill
9.15    9.30
Allt Fawr, Moel Druman a’r Ysgafell Wen
Taith ar hyd bryniau i’r gogledd orllewin o Flaenau Ffestiniog gan groesi yn ôl ar draws dyffryn Lledr. Pellter 7.5 milltir,  esgyniad  tua1900 troedfedd.

Dylan Huw  01286 831344 / 07876 286277   dylanhuw@yahoo.com


Dydd Sadwrn, 28 Ebrill
9.15    9.30
maes parcio Swtan (SH301892)
Llwybr Arfordir Môn o Fae Cemlyn i Borth Swtan
Symud rhai ceir i ddechrau’r daith ym maes parcio pen dwyreiniol Bae Cemlyn (SH336932).  Croesi Esgair Cemlyn a dilyn llwybr arfordir Môn i’r gorllewin ar daith hamddenol (tua 10 km) rownd Trwyn Carmel i  Borth Swtan. Byddai’n bosib ymestyn y daith ymhellach i gyfeiriad Llanfachraeth yn ôl amodau’r diwrnod a dymuniad y criw.

Dafydd Jones   01248 422295 / 07816188573    drdaf@outlook.com


Cylch Paddy Buckley,  Mai 4 – 7

Ydych chi’n barod am tipyn o her?  Wel, dyma felly’r daith i chi! Nodwch y dyddiadau rŵan.

Dydd Gwener, 4 Mai Cymal 1:  Capel Curig i Aberglaslyn – 22 milltir, 7400 troedfedd o ddringo, 13 awr.
Dydd Sadwrn, 5 Mai Cymal 2: Aberglaslyn i Rhyd Ddu – 9 milltir, 4800 troedfedd o ddringo, 8 awr.
Dydd Sul, 6 Mai Cymal 3: Rhyd Ddu i Llanberis  –  11 milltir, 6000 troedfedd o ddringo, 8.5 awr.
Dydd Llun, 7 Mai Cymal 4:  Llanberis i Capel Curig – 19 milltir, 9800 troedfedd o ddringo, 15 awr.

Dwynwen Pennant   07720 057068   djhereford@hotmail.co.uk  
Morfudd Thomas 01248 670067  morfuddelen@yahoo.co.uk


Teithiau Teulu, Mai 7

Yn dilyn llwyddiant y llynedd, penderfynwyd cynnal tair taith eto eleni ar ddydd Llun Gŵyl y Banc a fydd yn addas ar gyfer teuluoedd a phlant ac eraill llai profiadol neu hyderus. Y mynyddoedd y tro yma fydd  Craig Cerrig Gleisiad ym Mannau Brycheiniog, Pumlumon a Moel Siabod.

Eryl Owain  01690 760335  erylowain@gmail.com


8-10 Mai - angen archebu cyn Chwefror 3ydd
Ddyffryn Wharfdale
Tair noson mewn hostel YHA yn Kettlewell yn Nyffryn Wharfdale.
Pris yr ystafelloedd, gan gynnwys brecwast:
Gwely a brecwast llawn mewn ystafell i chwech am dair noson: £93.00 y person
Gwely a brecwast llawn mewn Ystafelloedd gwely dwbwl am dair noson: £110.00 y person
Dewis o brydau min nos tri cwrs am £15.00 - £18.00.
Mae’r llety hefyd yn drwyddedig, ac mae dwy dafarn gerllaw i ddisychedu!
Rhagor o fanylion ar y dudalen Newyddion
Mae’n angenrheidiol cael enwau pendant erbyn Chwefror 3ydd 2018
Cysyllter â: Gwyn Williams (godrerglyn@hotmail.co.uk) 01492 640154


Dydd Mercher, 16 Mai
10.00
Maes parcio tu ôl i Joe Brown, Capel Curig er mwyn teithio efo bws i Ben-y-gwryd. 
Moel Siabod
Cerdded yn ôl dros gopa Moel Siabod.  Taith o 9.5 cilometr (6 milltir) a 600 m (1950 troedfedd) o godi.
 
Dilys ac Aneurin Phillips  01492 650003  craflwyn@globalnet.co.uk


26 Mai - 2 Mehefin 

Mynydda ar Ynys Skye/An t-Eilean Sgitheanach
Mae trefniadau ar droed i logi llefydd aros mewn hosteli ar yr ynys, gyda golwg, wrth gwrs, ar grib ryfeddol y Cuillin.
Rhaghysbysiad yw hwn.
Rhagor o fanylion am brisiau ac ati cyn gynted â phosib.

Chris Humphreys 01248 601949 neu 07498 559622 c.humphreys249@btinternet.com


Dydd Mercher, 13 Mehefin
10.15 10.30
Cyfarfod y tu allan i Ganolfan Parc Cenedlaethol Eryri ger Llyn Ogwen (y tu allan i'r caffi). Mae yna faes parcio yn ymyl ond rhaid talu. Digon o le am ddim draw am Tryfan.
O gwmpas Llyn Idwal
Dangos ambell beth diddorol o gwmpas yr ardal cyn cychwyn i fyny am Lyn Idwal. Croesi'r bont newydd cyn cyrraedd y Twll Du. Disgyn i lawr yn ôl at Lyn Idwal. Taith pedair milltir ar y mwya' ond hefo ambell bwt lle mae'n rhaid bod yn ofalus.

Alun Roberts 01286 677208 neu 07792 479360 alungelli1@gmail.com .


Dydd Mercher, 20 Mehefin
Taith am y dydd i Ynys Enlli
Cysyllter â Haf Meredydd, 01766 780541 neu 07760 283024, hmeredydd21@gmail.com


Dydd Mercher, 4 Gorffennaf
10.00
Yng Nghaernarfon, i ddal bws o'r dref.
Dros Bwlch Brwynog
Cychwyn cerdded o Ryd-ddu, heibio chwarel Glanrafon a thros Bwlch Brwynog. Wedyn i lawr i'r Cwm ac ychydig o hanes cyn cael te parti i ddathlu cwblhau'r cylchdaith ystafelloedd te. 
Bws yn ôl i Gaernarfon.

Rhiannon a Clive


Dydd Iau, 9 Awst
4.30
Darlith Goffa Llew Gwent
– Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018
Ystafell Cymdeithasau 2.

Darlithydd: Marged Tudur
‘ ... bryn a mawndir a phabwyr a chraig a llyn.’
Marged Tudur yn sôn am y profiad a’r pleser o fynydda a chysylltiadau llenyddol ambell le sy’n bwysig iddi hi.


CROESO I SYLWADAU AC I  SYNIADAU AM WEITHGAREDDAU
- A CHROESO ARBENNIG I GYNIGION I ARWAIN!

Ysgrifennydd gweithgareddau:  Eryl Owain  01690 760335   erylowain@gmail.com
Cydlynydd teithiau’r de: Dewi Hughes  02920 891753 / 07909 930427  dewihughes1@btinternet.com
Cydlynydd teithiau Mercher: Haf Meredydd    01766 780541 / 07760 283024  hmeredydd21@gmail.com

Manylion Pellach

Arweinwyr: Cofiwch lenwi'r ffurflen cyswllt ar ddechrau'r daith / gweithgaredd.
Pob Aelod: Cofiwch gario eich cerdyn manylion ar bob taith.

Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at Iolo Roberts… ymholiadau@clwbmynyddacymru.com