{scripts}

HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Adolygir y rhaglen yn gyson oherwydd yr amgylchiadau

Rhaglen gyfredol Clwb Mynydda Cymru

Rhaid i chi gysylltu ymlaen llaw â’r arweinydd a derbyn cadarnhad ganddi/ganddo

I gymryd rhan yng ngweithgareddau’r clwb:

  • dylai unrhywun o dan 18 mlwydd oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol
  • dylid peidio dod â chŵn onibai am gŵn tywys
  • dylid fod yn aelod o’r Clwb ond mae croeso i unigolion flasu un gweithgaredd cyn ymlaeodi â’r Clwb
  • dylid fod yn ymwybodol y gall dringo a mynydda arwain at anaf neu farwolaeth – mae pawb yn gyfrifol am eu diogewlch eu hunain.

Cyfarwyddiadau arbennig ar gyfer y cyfnod presennol:

  • Ni ddylai unrhyw un ddod ar daith os ydynt yn dangos arwyddion o salwch
  • Cyfyngir y nifer ar bob taith i 12
  • Rhaid  cysylltu ag arweinydd y daith erbyn 7.00 p.m. ar y nos Iau cyn y daith a chael cadarnhad gan yr arweinydd. Nid yw'n ddigonol i ddanfon neges yn dweud eich bod am ddod
  • Atgoffwn aelodau o’r angen i ddilyn y canllawiau a rheoliadau Cofid-19 a fydd yn weithredol ar ddyddiad y daith e.e. o ran symud o sir i sir, cyd-deithio, cadw pellter ac ati. Ni ddylai neb ddod ar daith os yw hi/ef neu aelod o’r teulu efo symptomau posib o’r feirws corona.
  • Dylid cofio am yr angen i gadw pellter o ddwy fetr yn y man cyfarfod ac yn ystod y daith – oddi wrth eich cyd-aelodau a cherddwyr eraill
  • DOGFEN ASESU RISG COVID-19

Mercher 11 Tachwedd
Arfordir Eifionydd a’r Lôn Goed
10.15 10.30
Parcio ger Capel Bryn Bachau (SH 432370) agos i fynedfa Hafan y Môr (Butlins gynt).

Taith hamddenol yn Eifionydd. Cerdded i Benychain ac yna dilyn yr arfordir heibio hen orsaf drên Afon Wen at aber Afon Dwyfor. Dilyn yr afon i Bont Fechan ac yna dros Afon Dwyfach (mae yna bont droed!) ac ymlaen i'r Lôn Goed. Dilyn y Lôn Goed ac yn ôl i'r man cychwyn. 'Ryw 9.5 milltir ar y gwastad; addas iawn i glwb mynydda! 

Gwyn Williams  neu Haf:   


Sadwrn 14 Tachwedd - **** GOHIRIWYD hyd 21 Tachwedd
Taith Dwyrain y Bannau
9.15 9.30

Dechrau a gorffen yn ger heol fach i’r gogledd o Ystradfellte (SN 927164) gan anelu at gopaon Fan Llia, Fan Frynych, Cerrig Gleisiaid ac o bosib Maen Madoc.

Guto Evans


Cyfarfod Blynyddol y Clwb Nos Lun 16 Tachwedd 7.30p.m.
Drwy gyfrwng Zoom.

Er mwyn  ymuno â’r cyfarfod byddwch angen gyrru e-bost at Iolo Roberts, Ysgrifennydd Cyffredinol, (ioloroberts289@btinternet.com) erbyn 9fed Tachwedd 2020.
Byddwch wedyn yn derbyn gwahoddiad, drwy ebost, ychydig ddyddiau cyn y cyfarfod gyda manylion a dolen i ymuno â’r cyfarfod.

Agenda ac adroddiadau (ar ffurf pdf - clic i'w darllen/lawrlwytho):


Mercher 18 Tachwedd **** Mae'r daith hon yn llawn
Foel Goch
9.45 10.00
Parcio wrth yr eglwys (SH 966 446) yn Llangwm.

Cerdded i ben Foel Goch ac yna draw i Garnedd Fawr cyn dychwelyd i Langwm drwy Fwlch y Greigwen ac Aeddren. Taith o tua 11 km/7.5 milltir.

Arwel Roberts


Sadwrn 21 Tachwedd **** Mae'r daith hon yn llawn
Y Carneddau
9.15 9.30
Man parcio yng Nghwm Eigiau (SH 731 663).

Taith eithaf hir a fydd yn cynnwys Carnedd Llywelyn a rhai copaon eraill.

Gareth Wyn Griffiths


Sadwrn 21 Tachwedd
Taith Dwyrain y Bannau
9.15 9.30
Dechrau a gorffen yn SN 971 222 man parcio ar yr A470 uwchben yr YHA ac ychydig i’r gogledd o Storey Arms.

Bydd y daith yn mynd drwy Warchodfa natur Craig Cerrig Gleisiaid i gopa Fan Frynych, gan gerdded ar hyd Sarn Helen, tuag at Fan Llia a Fan Dringarth ac yn nôl i’r ceir. Taith o thua 12 milltir.

Guto Evans


Sul 22 Tachwedd **** Mae'r daith hon yn llawn
Cwmystradllyn, Moel Ddu a Chreigiau Tremadog
9.15 9.30
Cychwyn yn Nhremadog (SH564402). Mae lle i barcio ar ochor y lôn fawr ar y chwith cyn mynd allan o’r pentref i gyfeiriad Beddgelert (dim toiledau).

Dringo drwy Cwm Mawr ac yna ymlaen i Cwmystradllyn, o amgylch y llyn a drwy’r chwarel i fwlch Cwm Oerddwr cyn dringo i gopa Moel Ddu. Anelu yn ôl gan aros ar grib Mynydd Gorllwyn cyn disgyn lawr trwy Pant Ifan yn ôl i Dremadog. Cylch o 12 milltir, tua 2,500 troedfedd o ddringo. Taith tua 7.5 awr.

Dwynwen Pennant


Mercher 25 Tachwedd
Arfordir Eifionydd a’r Lôn Goed **** Ail gyfle i wneud y daith hon. Mae rhai llefydd at ôl.
10.15 10.30
Parcio ger Capel Bryn Bachau (SH 432370) agos i fynedfa Hafan y Môr (Butlins gynt).

Taith hamddenol yn Eifionydd. Cerdded i Benychain ac yna dilyn yr arfordir heibio hen orsaf drên Afon Wen at aber Afon Dwyfor. Dilyn yr afon i Bont Fechan ac yna dros Afon Dwyfach (mae yna bont droed!) ac ymlaen i'r Lôn Goed. Dilyn y Lôn Goed ac yn ôl i'r man cychwyn. 'Ryw 9.5 milltir ar y gwastad; addas iawn i glwb mynydda! 

Gwyn Williams   cysylltwch ag ef:    07422 535392  gwyn1williams@outlook.com
neu Haf:    01766 780541   hmeredydd21@gmail.com


Sadwrn 5 Rhagfyr
Taith Ardal Crughywel
9.15 9.30
Maes Parcio Crughywel (SO 218 184) y tu ôl i ganolfan ymwelwyr CRIC.
 
Richard Mitchley  01873 810970 / 07850 174875  Richard@dragontrails.com


Sadwrn 5 Rhagfyr **** Mae'r daith hon yn llawn
Creigiau Gleision o Grafnant
9.15 9.30
Maes parcio Llyn Crafnant (SH 756618).

Dringo heibio Lledwigan i ben y Graig Gron a thros y ddau gopa yna heibio'r Graig Wen, dros Crimpiau cyn dychwelyd i'r maes parcio drwy chwarel Craig Manod. Tua 12 km/7.5 milltir

Arwel Roberts   07437 716088   arwelgwydyr@aol.com


Sadwrn 5 Rhagfyr
Y Moelwynion
9.15 9.30
Maes parcio (SH 683 452) ar y ffordd i fyny am Gwmorthin.

Taith i gopaon y Moelwyn Mawr a’r Moelwyn Bach o Danygrisiau.

Dylan Huw Jones  07876 286277  dylanhuw@yahoo.com


Mercher 9 Rhagfyr
Ardal Croesor **** Mae'r daith hon yn llawn - gweler isod am ail gyfle.
9.45 10.00
Maes parcio Plas Brondanw ar y ffordd yn cychwyn o Garreg i fyny am Groesor (615422).   

Taith o Fron Danw i fyny i Groesor ac yn ôl ar hyd rhai o lwybrau'r ardal

Arwyn Jones   01766 522085   arwyn@mathemateg.co.uk


Mercher 16 Rhagfyr
Ardal Croesor **** Ail gyfle i wneud y daith hon, dim ond un neu ddau o llefydd ar ôl.
9.45 10.00
Maes parcio Plas Brondanw ar y ffordd yn cychwyn o Garreg i fyny am Groesor (615422).   

Taith o Fron Danw i fyny i Groesor ac yn ôl ar hyd rhai o lwybrau'r ardal

Arwyn Jones   01766 522085   arwyn@mathemateg.co.uk


Sadwrn 19 Rhagfyr
Pedol Llanberis
9.15 9.30
Cyfarfod tu allan i Gaffi “Pete’s Eat” ar y Stryd Fawr yn Llanberis.

Taith o Lanberis i gopa Moel Eilio ac yna ymlaen i Foel Gron, Foel Goch a Moel Cynghorion ac yn ôl drwy Gwm Brwynog. Posib cwtogi neu ehangu’r daith yn unol â’r amodau ar y diwrnod a dymuniadau’r grwp.

Iolo Roberts 07854 656351   ioloroberts289@btinternet.com


Sadwrn 19 Rhagfyr **** Mae'r daith hon yn llawn
Tryfan, Glyder Fach a’r Foel Goch
9.15 9.30
Parcio ar ochr yr A5 gyferbyn â’r fynedfa am Glan Dena (SH 668 605).

Cyfle i ddringo’r ddau gopa uchaf sy’n gyfangwbl oddi mewn i Sir Conwy!  Dringo crib ogleddol Tryfan (gellir osgoi’r sgrialu anoddaf), i lawr i Fwlch Tryfan ac yna i fyny’r Grib Ddanheddog (neu’r sgri blinderus!) i gopa’r Glyder Fach. Disgyn oddi yno at Lyn Caseg-fraith ac ymlaen i Foel Goch ac yna lawr Braich y Ddeugwm at Wern Gof Isaf a dychwelyd ar hyd y llwybr heibio Gwern Gof Uchaf. Taith o tua 10 k/6 milltir gyda 950 m/3120’ o ddringo.

Eryl Owain 01690 760335 / 07548 790583   erylowain@gmail.comCROESO I SYLWADAU AC I  SYNIADAU AM WEITHGAREDDAU
- A CHROESO ARBENNIG I GYNIGION I ARWAIN!

Ysgrifennydd gweithgareddau:  Eryl Owain  01690 760335   erylowain@gmail.com
Cydlynydd teithiau’r de: Dewi Hughes  02920 891753 / 07909 930427  dewihughes1@btinternet.com
Cydlynydd dringo:  Arwel Roberts  0780 3191058    arwelgwydyr@aol.com
Cydlynydd teithiau Mercher: Haf Meredydd    01766 780541  hmeredydd21@gmail.com

Manylion Pellach

Arweinwyr: Cofiwch lenwi'r ffurflen cyswllt ar ddechrau'r daith / gweithgaredd.
Pob Aelod: Cofiwch gario eich cerdyn manylion ar bob taith.

Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at Iolo Roberts… ymholiadau@clwbmynyddacymru.com