HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Diweddarir yn rheolaidd

Rhaglen gyfredol Clwb Mynydda Cymru

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu â’r arweinydd cyn y daith.

I gymryd rhan yng ngweithgareddau’r clwb:

  • dylai unrhywun o dan 18 mlwydd oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol,
  • dylid peidio dod â chŵn onibai am gŵn tywys,
  • dylid fod yn aelod o’r Clwb ond mae croeso i unigolion flasu un gweithgaredd cyn ymlaeodi â’r Clwb,
  • dylid fod yn ymwybodol y gall dringo a mynydda arwain at anaf neu farwolaeth - mae pawb yn gyfrifol am eu diogewlch eu hunain.

Sadwrn 5 Ionawr
Yr Wyddfa
9.35    9.45
Maes parcio Pen-y-Pas

Taith draddodiadol y clwb i gopa’r Wyddfa ar ddechrau blwyddyn. Dewis o lwybrau yn ôl amgylchiadau a dymuniad y cerddwyr. Mae Bws Sherpa o Gapel Curig a Phen-y-gwryd yn cyrraedd am 9.35. Dewch â dillad ac offer gaeaf yn y gobaith y bydd eu hangen!
Penderfynir ar union drywydd y daith yn ôl amgylchiadau a dymuniad y cerddwyr, ac yn aml bydd mwy nac un dewis. Go brin y bydd yna drwch o rew ac eira ond gall yr amgylchiadau fod yn aeafol tua'r brig felly byddai'n syniad da dod â'r gaib rhew a'r cramponau efo chi.

Raymond Wheldon-Roberts


Mercher 16 Ionawr
Taith yn ardal Eisteddfod Genedlaethol 2019.

9.45 10.00
Maes parcio Glasdir. Llanrwst.

Cychwyn draw am Goed y Felin a chyrraedd Tafarn y Fedw. Dringo ysgafn i dopiau Melin y Coed a chael golwg ar leoliad Eisteddfod Sir Conwy 2019.

Iona ac Elisabeth


Sadwrn 19 Ionawr
Pedol Nanmor
9.15     9.30
Maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger pont Aberglaslyn    SH 597462

Taith i fyny Crib Ddu, Yr Arddu a Cnicht – tua 9 milltir

Rhys Dafis    07946 299940    rhysdafis@aol.com


Sadwrn 19 Ionawr
Cwm Caerfanell
9.15      9.30
Maes parcio ger Blaen y Glyn Uchaf, tair milltir i’r gorllewin o gronfa ddŵr Tal-y-bont    SO 056175 
Nodyn diweddar: Mae angen dilyn arwyddion Brecon Mountain Railway o ardal y Pant (uwchben Merthyr) oddi ar yr A465 i gyrraedd pentref Pontsticill ac ymlaen i Flaen y Glyn. Mae’r heol ar gau wrth fynd heibio Trefechan.  Gwisgwch yn gynnes. Bosib bydd angen y thermals!

Cylchdaith o tua 8 milltir gyda ambell fan serth – Graig y Fan Du a Graig Fan Las a draw hyd Waun Rydd i Carn Pica cyn troi i’r de lawr Cwm Caerfanell.

Dewi Hughes     07909930427      dewihughes1@btinternet.com


Sadwrn 2 Chwefror
Cwm Bochlwyd a’r Gribin
9.15    9.30
Maes parcio ar ochr yr A5 tua hanner ffordd ar hyd Llyn Ogwen      SH 658602

Sgramblo gradd 1 i fyny Clogwyn Bochlwyd i’r Gribin ei hun. Byddai angen cramponau a chaib rhew dan amgylchiadau gaeaf. Parhâd o’r daith yn bosib dros gopa Glyder Fach ac yn ôl drwy Fwlch Tryfan – yn ôl amgylchiadau ar y dydd.

Arwel Roberts   01492 514424 / 07803 191058   arwelgwydyr@aol.com


Mercher 13 Chwefror
Ardal Llanberis


Taith yn ardal Llanberis.  Mwy o fanylion i ddod.

Dafydd Whiteside Thomas Cyswllt: Haf ar 01766 780541 neu 07760 283024; hmeredydd21@gmail.com


Sadwrn 16 Chwefror
Cwm Cerdin
9.15    9.30
Cwrdd yn Ysgol Tregroes dwy filltir i’r gogledd tu fas i Landysul   SN 407448

Taith gylch tua 8-10 milltir:  dringo mas o Gwm Cerdin i gyfeiriad Capel Cynon a dilyn y Cerdin nol lawr o Flaen Cwm Cerdin, heibio hen Gaer Dinas Cerdin, nol i'r ysgol.

Eileen Curry   01559362253     marthcurry@btinternet.com


Sadwrn 16 Chwefror
Bryniau Clwyd
9.00  9.15
Cilfan ger croesffordd Llangwyfan, Dinbych     SJ 122657

Symud rhai ceir milltir neu ddwy at faes parcio llai. Cylchdaith dros Foel y Parc â'r mast, Pen y Cloddiau a Moel Arthur, y ddau olaf gydag olion hen gaerau. Tua 10 milltir a 2500 troedfedd o ddringo. Golygfeydd hyfryd dros y môr, Dyffryn Clwyd a thuag at Eryri.

Hywel Watkin   01745 814101 / 07748 994209    h.watkin@btinternet.com


Sadwrn 23 Chwefror
Creigiau Gleision a Phen Llithrig y Wrach
9.15   9.30
Maes parcio (efo toiledau) y tu cefn i siop Joe Brown yng Nghapel Curig     SH 720582

Taith dros dir garw, grugog a gwlyb mewn mannau, tua 16 km/10 milltir a 1030 m/3380 o ddringo. Gweler taith 6 yn Copaon Cymru.

Gwyn Williams  01492 640154   godrerglyn@hotmail.co.uk


24 Chwefror – 3 Mawrth (Sul i Sul)
Hostel Glenfeshie, Am Monadl Ruadh (Mynyddoedd Cairngorm)
Wythnos yr Alban

Mae lle ar gyfer 16 yn Hostel Glenfeshie (NH 849009), 9 milltir o Aviemore. Mae tair llofft yn cysgu 4 mewn byncs ac un llofft hefo 4 gwely sengl. Cyfleusterau arferol yn cynnwys cegin newydd, tair stafell gawod, ystafell londri a sychu. Rhagor o wybodaeth am y lle a lluniau ar             www.glenfeshiehostel.co.uk neu ar www.visitcairngorms.com.
Gall yr amgylchiadau yn yr Alban fod yn heriol felly rhaid wrth ddillad ac offer pwrpasol. Er bod angen profiad blaenorol o fynydda cyffredinol, a pharodrwydd  i wynebu amodau anodd, mae taith y clwb yn cynnig cyfle i ymestyn profiad a datblygu sgiliau o ran mynydda gaeaf.

Cost: £125. Rhaid talu wrth archebu lle. Ni fydd yn bosib derbyn arian yn ôl os oes rhaid canslo am unrhyw reswm.

***** DIM OND LLE i 3 AR ÔL.

Angen y canlynol erbyn
 1 Ionawr 2016Enw, Cyfeiriad, Rhif(au) Ffôn, cyfeiriad e-bost. Sieciau yn daladwy i 'Clwb Mynydda Cymru' i’w danfon at:   

Maldwyn Roberts, Y Gesail, 4 Mor Awel, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd LL54 6RA    maldwynperis@tiscali.co.uk


Sadwrn 9 Mawrth
Cwm Idwal a’r cyffiniau
8.45     9.00
Maes parcio’r Parc Cenedlaethol yn Ogwen     SH 649603

Taith yng nghwmni Guto Roberts o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i weld planhigion y gwanwyn cynnar ar glogwyni ac yn hafnau Cwm Idwal. Cerdded tir garw a chreigiog gyda pheth sgramblo gradd 2/3 i gyrraedd rhai mannau. Taith bore yn unig ond gydag opsiwn o barhau i fyny’r Garn i wneud diwrnod ohoni.

Stephen Williams   01248 716728 / 07772 546820   stephen.williams87@talktalk.net


Mercher 13 Mawrth.
Arthog, Sir Feirionnydd
Parcio ym Morfa Mawddach, SH629141.

Rydym yn mynd ar y trên i Lwyngwril ac yna taith gerdded, tua saith milltir a hanner ar hyd un o hen ffyrdd-gwlad Sir Feirionnydd dros y bryniau. Bydd raid dal y trên sydd yn cyrraedd Llwyngwril am 11.14. Mae dau opsiwn i ymuno â’r tren.

  1. Gyrru i orsaf Morfa Mawddach ger Arthog, digon o le parcio, a dal y trên i Lwyngwril sy’n gadael am 11.03 (llaw allan i stopio’r trên!)
  2. Dal y trên am Lwyngwril mewn unrhyw orsaf arall o gyfeiriad y gogledd. Bydd yr arweinyddion yn dal y trên ym Mhorthmadog. I fynd adref efo trên, byddwn mewn pryd i ddal trên Pwllheli sy’n gadael gorsaf Morfa Mawddach am 15.46.

Dringo hawdd o Lwyngwril ar hyd rhan o Lwybr yr Arfordir i gychwyn. Ffyrdd caled gan fwyaf nes dod at geunant Arthog. Milltir o oriwaered, serth weithiau, i lawr y ceunant a heibio’r rhaeadrau i Arthog. Milltir ar y gwastad wedyn yn ôl i orsaf Morfa Mawddach a phen y daith.

Llŷr Gruffydd Cofiwch gysylltu un ai efo Llŷr neu Nia os ydych am ddod ar y daith: Llŷr: 07713 380138 llyrdg@gmail.com a Nia: 07709 687289 meirionania@btinternet.com


Sadwrn 23 Mawrth
Y Mynydd Du
9.15   9.30
Trefniadau i’w cadarnhau

Taith i gynnwys  copaon Mynydd Llysiau, Pen Allt Mawr a Phen Cerrig Calch uwchben Cwmdu a Chrughywel.
 
Sian Shakespear sianetal@gmail.com


Sadwrn 23 Mawrth
Y Gribin, Glasgwm ac Aran Fawddwy
9.15    9.30
Maes parcio Blaencywarch      SH 852189

Cerdded yn ôl tua ¾ km ar hyd y ffordd i ddilyn llwybr serth i fyny Cwm yr Ychen. Dargyfeiriad byr i gopa’r Gribin, ymlaen at Lyn y Fign a chopa Glasgwm ac yna i lawr i Gwm Cosyn. Dros dir gwlyb Waun Camddwr wedyn i gopa Aran Fawddwy ac yna am Ddrws Bach a Drysgol ac i lawr ar hyd llwybr mawn Hengwm. Tua 15 km / 8 milltir a rhyw 1050 m / 3600’ o ddringo.

Eryl Owain   01690 760335 erylowain@gmail.com


Sul 31 Mawrth
Pedol Cwm Dwythwch
9.15     9.30
Ger caffi Pete’s Eats ar Stryd Fawr Llanberis

Taith i fyny Foel Goch, dros Foel Gron i Foel Eilio, gan gychwyn a gorffen yn Llanberis. Croeso i chi ymuno â’r arweinydd am baned/brecwast yn y caffi!

Dylan Huw Jones   07876 286277   dylanhuw@yahoo.com


Sadwrn 6 Ebrill
Y Carneddau o Abergwyngregyn
9.15    9.30
Maes parcio’r Rhaeadr Fawr (SH 664719) uwchben pentref Abergwyngregyn  

Cerdded trwy Warchodfa Natur Coedydd Aber cyn esgyn yn serth ger y Rhaeadr Fawr. Dilyn Afon Goch a throi i gyfeiriad Llwytmor Bach, Llwytmor a Foel Fras.  Disgyn i Fwlch y Gwryd cyn dilyn y mân gopaon o’r Drum hyd at Foel Dduarth.   10 milltir a 3600 o droedfeddi o ddringo.

Richard Roberts   07738856174   rhisiarttryfan@hotmail.co.uk    


Sadwrn 13 Ebrill 
Llwybr Llechi Eryri
Cyfarfod yn Nantlle    SH 509533 Manylion i’w cadarnhau

Cerdded rhan o Lwybr Llechi Eryri mewn dau gymal: Llanberis i Waunfawr a Waunfawr i Nantlle  gyda chyfanswm o 9.5  milltir i gyd - rhyw 6 awr hamddenol. Dim copaon ond llwybrau diddorol iawn. (Gellir gweld y manylion ar www.snowdoniaslatetrail.org). Dal bws i Gaernarfon ac yna i Lanberis. Gellid wneud trefniadau i gyfarfod yng Nghaernarfon neu Lanberis a dal bws yn ôl ar derfyn y daith. Manylion bysiau i’w hychwanegu yn agosach at ddyddiad y daith.

Iolyn Jones    01341241391 / 07767445503    iolynjones@intamail.com


Sadwrn 13 Ebrill
Tor y Foel
9.15     9.30
Maes parcio pentref Llangynidr   SO 154 195

Taith i fyny Dyffryn Crawnon tuag at Fynydd Llangynidr cyn troi i’r gogledd tuag at gopa Tor y Foel uwchben cronfa ddŵr Tal-y-bont.

Peredur Evans 07890 684180 EvansHP@cardiff.ac.uk


Mercher 17 Ebrill 
Ardal Llanddona, Ynys Môn 
9.45 10.00
Maes parcio Traeth Llanddona SH567806

Cychwyn i fyny at fryngaer Bwrdd Arthur i gael golygfeydd dros Eryri a Môn. Wedyn cerdded i lawr at ran newydd hardd o’r llwybr arfordir rhwng Fedw Fawr a Bryn Offa ac i lawr i Draeth Carreg Onnen. Tua 7 milltir.
 
Gwen Richards
07721 864661 (neges destun) neu gwenrichardsuk@yahoo.com.


Sul 28 Ebrill
Cylch-daith o Gwm Bychan
9.15      9.30
Maes parcio ger ffarm Cwm Bychan    SH 646 314

Awgrymir cysylltu ymlaen llaw i drefnu rhannu ceir o bentref Llanbedr. Llwybrau i'r bylchau yn glir ond yn llai amlwg rhyngddynt, ble bydd angen cerdded dros dir garw. Tua 18km / 11 milltir gan esgyn rhyw 350m.

Eirlys Wyn Jones   01341 241391  /  07901 542852   eirlyswyn@timicomail.co.uk


RHAGHYSBYSIADAU


7-9 Mai
Bannau Brycheiniog

Aros am dair noson (Mawrth, Mercher ac Iau) yn Hostel YHA Libanus, ger Aberhonddu. Mae nifer o wahanol ddewisiadau o ystafelloedd ar gael, pedair ystafell ar gyfer 2, dwy ystafell i 4 ac un i 8 o bobl ar hyn o bryd. Gweler gwefan yr hostel am fwy o fanylion.

Gan ein bod yn llogi ar gyfer grŵp, mae telerau ffafriol i’w cael a gellir cynnig gwely, brecwast a phryd nos am dair noson am bris o £120.00 y pen.

Mae’r hostel yn cadw nifer o ystafelloedd ar ein cyfer am gyfnod o dair wythnos. Os ydych am aros yn yr hostel rhaid cysylltu erbyn yr 8fed o Chwefror fan bellaf. Yn unol â thelerau trefnu teithiau y clwb bydd angen talu yn llawn i sicrhau lle.

  • Gallwch dalu trwy anfon siec ataf i, yn daladwy i Clwb Mynydda Cymru, gan  nodi eich enw, cyfeiriad, ebost a rhif ffôn.
  • Gallwch dalu yn uniongyrchol i gyfrif banc y clwb. Dylech fy ebostio gyda’ch manylion cyswllt ac i gael manylion y cyfrif gennyf. Wrth dalu’n uniongyrchol dylech nodi “Bannau + enw” fel cyfeirnod.    

Yn unol â chanllawiau newydd y clwb ar gyfer teithiau o’r fath ni fydd yn bosibl cael adaliad os yn tynnu nôl am unrhyw reswm, oni bai fod teithiwr arall ar gael i lenwi’r bwlch.

Edrychwn ymlaen am dreulio tridiau neu bedwar mewn ardal arbennig o hardd o Gymru, ardal i nifer ohonom sy’n gymharol ddieithr. Medrwn drefnu amrywiaeth o deithiau i fodloni pawb.

Cysylltwch cyn gynted â phosib ond dim hwyrach na 8 Chwefror.

Gwyn Williams   01492 640154 /  07774 607653   godrerglyn@hotmail.co.uk
Godre'r Glyn, Ffordd Llanddoged, Llanrwst LL26 0YUDydd Llun Calan Mai, 6 Mai
TEITHIAU BLASU

Trefnir tair taith – un yn y de, un yn y canolbarth ac un yn y gogledd gan estyn gwahoddiad agored i rai nad ydynt yn aelodau.
Manylion pellach i ddilyn.

Cyswllt:  Eryl Owain    01690760335  /  erylowain@gmail.com


24 Mai – 1 Mehefin
Cabanau Inchree, ger Onich

Lle i hyd at 20 mewn pedair llofft. Byddwn yn llogi adain gyfan felly ni fydd rhaid rhannu cyfleusterau (cegin, ystafelloedd molchi ac ati) efo eraill. Tafarn/bwyty ar y safle. Lleoliad cyfleus, 7 milltir o Fort William ac yn agos at Glencoe. Digonedd o fynyddoedd gwych!
Cost: £120.  Rhaid talu wrth archebu lle. Ni fydd yn bosib derbyn arian yn ôl os yn canslo am unrhyw reswm.

Enw
CyfeiriadRhif(au) Ffôn, cyfeiriad e-bost a siec yn daladwy i 'Clwb Mynydda Cymru' i’w danfon at:
Gareth Everett Roberts, Dolhiryd, Glyn Ceiriog, Llangollen LL20 7HB   01691 718718 / 07773 525233    cefncoed@btconnect.com


28 Medi - 5 Hydref

Gogledd Iwerddon – Mynyddoedd Mourne neu na Beanna Boirche

Mae’r clwb yn trefnu taith i ogledd Iwerddon am wythynos. Mae digon o gerdded i’w gael ym mynyddoedd Mourne am chwe diwrnod ac mae’r lleoliad yn gyfleus i atyniadau eraill y dalaith.

Bwriedir aros yn Tory Bush Cottages, heb fod ymhell o Newcastle, Sir Down. Mae amryw o dai ar gael i’w gosod ar delerau hunan-arlwyo. Gweler eu gwefan am fwy o wybodaeth. Mae Raymond wedi aros yno o’r blaen ac yn cadarnhau eu bod yn gyfforddus iawn ac yn dderbyniol dros ben gyda’r holl gyfleusterau arferol.

Byddai’r gost debygol tua £120 y pen pe byddai pob tŷ yn llawn. Does dim trefniadau teithio ar hyn o bryd; trefnir hynny ymysg y rhai fydd yn mynd – naill ai hedfan i Belffast a llogi car neu groesi gyda char i Ddulyn ac ymlaen oddi yno.

Fel cam cyntaf, gofynnir i rai sydd efo diddordeb i gysylltu â Raymond cyn y bydd yn symud ymlaen i wneud trefniadau mwy pendant a phenderfynu ar union gost y daith.

Cysylltwch â:
Raymond Griffiths    rbryngolau@aol.com    01348 891668 erbyn Chwefror 1af


 
CROESO I SYLWADAU AC I  SYNIADAU AM WEITHGAREDDAU
- A CHROESO ARBENNIG I GYNIGION I ARWAIN!

Ysgrifennydd gweithgareddau:  Eryl Owain  01690 760335   erylowain@gmail.com
Cydlynydd teithiau’r de: Dewi Hughes  02920 891753 / 07909 930427  dewihughes1@btinternet.com
Cydlynydd teithiau Mercher: Haf Meredydd    01766 780541 / 07760 283024  hmeredydd21@gmail.com

Manylion Pellach

Arweinwyr: Cofiwch lenwi'r ffurflen cyswllt ar ddechrau'r daith / gweithgaredd.
Pob Aelod: Cofiwch gario eich cerdyn manylion ar bob taith.

Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at Iolo Roberts… ymholiadau@clwbmynyddacymru.com