{scripts}

HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Adolygir y Rhaglen yn gyson ....... Gweler Cysylltu i osod AP y Clwb ar eich ffôn neu lechen

Rhaglen Gyfredol Clwb Mynydda Cymru

Rhaid i chi gysylltu ymlaen llaw â’r arweinydd er mwyn sicrhau lle ar y daith

I gymryd rhan yng ngweithgareddau’r clwb:

  • dylai unrhywun o dan 18 mlwydd oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol
  • dylid peidio dod â chŵn onibai am gŵn tywys
  • dylid fod yn aelod o’r Clwb ond mae croeso i unigolion flasu un gweithgaredd cyn ymlaeodi â’r Clwb
  • dylid fod yn ymwybodol y gall dringo a mynydda arwain at anaf neu farwolaeth – mae pawb yn gyfrifol am eu diogewlch eu hunain.

Mae arweinyddion yn cadw’r hawl i newid dyddiadau teithiau o’r dydd Sadwrn i ddydd Sul a vice versa, weithiau oherwydd y tywydd neu amodau/digwyddiadau eraill. Byddan nhw hefyd angen gwybod rhif ffôn ac enw cyswllt mewn argyfwng. Gwahoddir y rhai sydd am ymuno â’r teithiau rannu gwybodaeth, yn gyfrinachol, gyda’r arweinydd am unrhyw gyflwr meddygol os y bydd hynny o help iddyn nhw mewn argyfwng yn ystod y daith.

Mae’r Clwb yn graddio teithiau i adlewyrchu natur eu her. Bydd yr eicon a fydd yn cyd-fynd â lefel yr her yn ymddangos gyda disgrifiad pob taith (drwy clicio/cyffwrdd yr eicon gallwch weld y graddfeydd yn llawn). Holwch arweinydd y daith os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth.

Mae amodau gaeafol yn cynyddu’r her wrth fynydda, e.e. mae taith a roddir gradd gwyrdd iddi yn yr haf yn gallu haeddu du yn y gaeaf. Mae’r Clwb yn disgwyl i aelodau sy’n ymuno â theithiau mewn amodau gaeafol gario’r offer priodol, e.e. caib rhew, pigau bach/mawr, lamp pen ynghyd â’r gallu i’w defnyddio.

Holwch arweinydd y daith os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth.


Cyfarwyddiadau defnyddio offer 'diffib'

Mae offer 'diffib' yn cael ei gario gan arweinydd pob taith Clwb Mynydda Cymru. Cyfarwyddid ar gyfer ei ddefnyddio ar gael YMASadwrn 6 Ebrill ****** Gohiriwyd tan Fis Medi - oherwydd y tywydd
Pedol Cwm Caseg
9.00  9.15
Maes parcio Pantdreiniog, ynghanol Bethesda; i fyny’r allt gyferbyn â Neuadd Ogwen.

Cerdded trwy Gerlan am Gyrn Wigau ac ymlaen dros gopaon Bera Bach, Yr Aryg, Carnedd Gwenllian, Foel Grach a Charnedd Llywelyn. I lawr trwyn serth Yr Elen ac yn ôl i Fethesda dros Foel Ganol a Chors Gwaun y Gwiail.
Diweddu’r daith efo peint yn y Siôr.

11.5 milltir/19 kcm ac esgyniad o 1,134 m/3,720 troedfedd.
Gradd 4
Owain Evans  


Sadwrn 13 Ebrill
Taith y Forest Fawr
9.15
Maes parcio - rhad ac am ddim - Coedwig Blaen Llia SN 927 164.

Cerdded i fyny Fan Llia ac wedyn draw at Fan Fawr (734 m). Cerdded heibio Maen Llia (4,000 oed) ac wedyn Craig Cerrig Gleisiad a'u planhigion arctig-alpaidd yn eu lleoliad mwyaf deheuol yn y DU. Bydd y daith gerdded yn dod i ben ar hyd enghraifft braf o ffordd Rufeinig. Tua 21 km.
Gradd 2
Simeon Jones   


Sadwrn 13 Ebrill
Pen Llithrig y Wrach a   
Phen yr Helgi Ddu
7.00  7.15
Maes parcio tu ôl i siop Joe Brown, Capel Curig SH 720 582.

Croesi’r briffordd ac anelu am y Crimpiau. Croesi’r tir corsiog i Fwlch y Trichwmwd a dringo Pen Llithrig y Wrach. I lawr i Fwlch y Tri Marchog cyn cerdded i gopa Pen yr Helgi Du a lawr y Braich i gyfeiriad yr A5. Cerdded yn ôl i Gapel Curig ar hyd y Llwybr Llechi. Noder: cyrhaeddwch y maes parcio mewn da bryd; mae o wedi prysuro dros y blynyddoedd diwetha.

Tua 15 km/9 milltir ac esgyniad o 880 m/2,900 o droedfeddi.
Gradd 3
Gethin Rowlands 


Mercher 17 Ebrill
Cylch Moel-y-Gest
10.15 10.30
Maes parcio Borth-y-Gest

Hyd - 8 milltir gwastad ar y cyfan.  Ychydig o dynnu fyny.
Gradd 1
Gwyn Williams
Anet Thomas


Sadwrn 20 Ebrill
Mynyddoedd y Berwyn
8.30 8.40
Maes parcio pentref Llangynog SJ 05356 26161.
Rhannu ceir yn y man cyfarfod yn Llangynog a gyrru i faes parcio Tan-y-Pistyll, sef y man cychwyn y daith - cost o £5.

O faes parcio’r rhaeadr, mynd am Graig y Llyn/Moel Sych ac ymlaen am Gadair Berwyn a Chadair Bronwen os bydd y tywydd yn ffafriol. Yn ôl am Gadair Berwyn ac i lawr Moel yr Ewig a heibio Llyn Lluncaws yn ôl i’r man cychwyn. 

Taith o tua 9 milltir, estyniad o 2,543 o droedfeddi tuaf 5-6 awr o gerdded.
Gradd 3
Sandra Parry


Sadwrn 27 Ebrill
Rhinog Fach, y Llethr a’r Diffwys
9.15  9.30
Maes parcio ger fferm Maes y Garnedd ym mhen pellaf Cwm Nantcol, bydd angen ychydig bunnoedd i dalu am barcio. SH641 269.

Cerdded trwy Fwlch Drws Ardudwy cyn dringo’n serth i gopa’r Rhinog Fach.  Disgyn i’r bwlch uwchben Llyn Hywel cyn dringo i gopa’r Llethr.  Dilyn Crib y Rhiw at Diffwys ac wedyn i lawr am Bont Sgethin a dilyn y llwybr yn ôl i Gwm Nantcol. Rhai llwybrau serth a charegog.

19 km/12 milltir ac esgyniad o 1,300 m/4,300 o droedfeddi, tuag 8 awr.
Gradd 4
Trystan Evans


Sadwrn 27 Ebrill
Taith yn y Preselau
9.15 9.30
Rhos Fach, Mynachlog-ddu, SN 135304

Taith gylch yn cynnwys Foel Feddau, Foel Cwm Cerwyn, Garn Menyn, Garn Gyfrwy a Foel Dyrch.

Pellter: 21 km  Esgyn: 686 m
Gradd 2
Helen & Digby Bevan


Llun 6 Mai
Pedol Moel Eilio ****Taith flasu i ddarpar aelodau
09.00 09.15
Siop Joe Brown, Llanberis  SH 577602

Cyfle i brofi diwrnod blasu yn rhad ac am ddim gyda Chlwb Mynydda Cymru cyn penderfynu os hoffech ymuno ai peidio. Byddwn yn cerdded i fyny o'r pentref i Fwlch-y-groes ac yna dros gopaon Moel Eilio, Foel Gron, Foel Goch a Moel Cynghorion cyn disgyn i lawr llwybr o Fwlch Maesgwm yn ôl i Lanberis.
17 km/10.5 milltir ac esgyniad o 950 m/3117 troedfedd.
Byddwn yn anelu at ddychwelyd i Lanberis erbyn 15.00.

Cysylltwch â Stephen Williams erbyn 30 Ebrill, neu cysylltwch gyda ni drwy Facebook neu Instagram.
Gradd 2
Steven Williams


Taith y Clwb i Hawes, Swydd Efrog 6-10 Mai

Taith i dref Hawes yn ardal hyfryd Parc Cenedlaethol y Yorkshire Dales.
Cysylltwch â Gwyn am fanylion pellach.

Gwyn Williams


Sadwrn 11 Mai
Bannau Sir Gâr o Gwmgïedd
9.15
Maes Parcio Coedwig Gïedd SN 791 127

Teithio i Gefn Mawr, Carreg Lem, Waun Lefrith, Esgair Ddu, Llorfa.
Taith o tua 20 km/12 milltir.
Gradd 2
Paddy Daley


Sadwrn 11 Mai
Y Rhinogydd - o Drawsfynydd i Bermo
Gorsaf drennau Penrhyndeudraeth am 5:00 a.m.

Mynd mewn cyn lleied o geir â phosib i’r man cychwyn ger Moelfryn Isaf ar lan Llyn Trawsfynydd. Cerdded crib y Rhinogydd ar ei hyd i Bermo dros gopaon Moel Gyrafolen, Diffwys, Foel Penolau, Moel Ysgyfarnogod, Craig Ddrwg, Rhinog Fawr, Rhinog Fach, Y Llethr, Diffwys, a Llawllech. Peint haeddiannol yn y Bermo cyn dal trên yn ôl i Benrhyndeudraeth a nôl y ceir o Traws.

Taith hir dros dirwedd hynod o arw.
32 km/20 milltir a 2164 m/7100 troedfedd o ddringo, tua 12 awr.
Gradd 5
Dwynwen Pennant


Mercher 15 Mai
Pen y Gaer, Dyffryn Conwy
9.45 10.00
Yn Rowen ger hen swyddfa bost y pentref SH 761 719.

Taith gylch o bentref Rowen i gopa Pen y Gaer gan ddilyn llwybrau cydnabyddedig. Dychwelyd ar hyd llethrau dwyreiniol Pen y Gaer yn ôl i Rowen.

Tua 7 milltir/11 km a 1150’/350 m o godi.
Gradd 2
Dilys ac Aneurin Phillips


Sadwrn 18 – 25 Mai
Taith Haf i’r Alban
Mae llety wedi’i drefnu ar gyfer aelodau’r Clwb ym mhentref Inchree, nid nepell o Fort William ac ardal Glencoe; ardal wych i fynydda gydol y flwyddyn. Cysylltwch â Keith am fanylion pellach.
£190 am saith noson.

Keith Roberts    cmcfortwilliam2024@outlook.com - gofynnwn i chi ddefnyddio’r cyfeiriad ebost yma’n unig wrth drefnu lle ar y daith uchod.


Sadwrn 1 Mehefin
Pedol Cwm Pen Llafar
8.30  8.45
Maes parcio Pantdreiniog ynghanol Bethesda, i fyny’r allt gyferbyn â Neuadd Ogwen.

Cerdded trwy Gerlan ac i mewn i Gwm Pen Llafar. Troi i’r de-ddwyrain yn ymyl yr hen gorlan a cherdded dros Foel Meirch i gopa Carnedd Dafydd. Ymlaen am Gefn Ysgolion Duon a Bwlch y Cyfrwy Drum cyn dringo i gopa Carnedd Llywelyn. Ymlaen i gopa’r Elen a disgyn yn serth i lawr y trwyn ac yn ôl i Fethesda.
Peint yn y Siôr i orffen.
17 km/11 milltir ac esgyniad o 1267 m/4157 o droedfeddi.
Gradd 4
Richard Roberts


Sadwrn 8 Mehefin **Taith weddol fer i'r rhai sydd ddim am fentro ar her flynyddol y pymtheg copa.
Coed Cerrig y Frân Nant Ffrancon.
8.50 9.10
Maes parcio Pantdreinog ynghanol Bethesda, i fyny’r allt gyferbyn â Neuadd Ogwen i ddal y bws T10 o Sgwar Fictoria Bethesda am 09:25 i Bont Pen y Benglog.

Cychwyn dros y bont ac wedyn ar hyd llwybr ger yr Afon Ogwen i lawr i Nant Ffrancon gan anelu am Pentre. Chydig cyn Pentre, dringo yn araf ac yn ofalus i fyny‘r llethr nes cyraedd gwaelod Creigiau Gleision, wedyn crosi’r ceunant ac anelu am Coed Cerrig y Frân. Seibiant i ymdrochi yn y golygfeydd o Nant Ffrancon, a draw i Nant y Benglog, cyn dilyn yr llwybr llwynog yn ôl am Cwm Cywion ac wedyn lawr i Gwm Idwal. Dilyn y llwybr o gwmpas Llyn Idwal ac yn ôl i Bont Pen y Benglog i ddal un or bysiau prynhawn yn ôl i Fethesda.
(Mae croeso i unrhyw un ymuno ym Mhen y Benglog tua 9:30, ond cofiwch bod parcio yn yr ardal yma yn hynod o rwystredig).
Taith weddol fer o tua 5-7 milltir, ond hynod o bleserus oddi ar lwybrau prysur yr ardal hyfryd yma.
Gradd 3
Keith Roberts


Sadwrn 8 Mehefin
Taith Pwll Du  
9.00   9.15
St Anne’s Close (SA34NX) i’r Dde Dwyrain o bentref Langland yn y Gŵyr  SS612 8754.

Taith gylch o tua 8 milltir gan ymweld â Bae Caswel, Bishop’s Wood, Llandeilo Ferwallt, Cwm a Phwll Du
Gradd 2
Alison Maddocks


Sadwrn/Sul 8/9 Mehefin (mwy o fanylion i’w cadarnhau yn nes at yr amser)
Her y pymtheg copa
03.15 – 03.30 i’w gadarnhau.
Cyfarfod yn Abergwyngregyn.

Taith 15 Copa o Foel Fras i gopa’r Wyddfa dros gopaon uwch na 3000 troedfedd Cymru. Bydd angen torch pen!
Taith hir o 50 km/31 milltir a 4359 m/14,300 troedfedd o ddringo. Tua 18-20 awr. Bydd angen cysylltu i ddeud eich bod chi’n dod erbyn nos Fawrth cyn y daith er mwyn gwneud trefniadau ceir a ballu.
Gradd 5
Dwynwen Pennant


Mercher 12 Mehefin
Llyn Morynion
10.00 10.15
Parcio yn y Bont Newydd, Llan Ffestiniog SH713408

Cerdded i fyny o’r Cwm heibio Capel Babell a Chwm i Bont yr afon Gam, Llyn Morynion ac ar hyd Sarn Helen yn ôl i Bont Newydd.

6 milltir o hyd ac yn codi 200 m.
Gradd 2
John Parry


Sadwrn 15 Mehefin ****GOHIRIWYD oherwydd tywydd gwael*****
Arthog i Ddolgellau dros Gadair Idris
8:50 i ddal bws 9:03
Sgwâr Eldon, Dolgellau i ddal y bws 9.03 i’r Bermo (Gellir parcio yn y maes parcio arhosiad hir sydd ychydig ymhellach nag yr un arhosiad byr ar y Marian yn Nolgellau. Mae’r gost yn £5.50 am hyd at 12 awr, felly byddai’n syniad rhannu ceir cyn cyrraedd.)

Cychwyn gyferbyn ag eglwys Arthog gan godi’n serth ar lwybr da sy’n dilyn afon a rhaeadr Arthog. Ymlaen heibio Llys Bradwen a Phant-y-llan am Hafoty-fach, cyn croesi ar draws am y mynydd. Wedi dringo dros y gamfa, rhaid dringo’n serth ar lwybr sydd ar y dechrau yn eithaf garw, i’r bwlch ar y grib fydd yn arwain i gopa Tyrrau Mawr. Ymlaen dros Benygadair, Mynydd Moel a Gau Graig. Disgyn oddi yno i lawr am Fwlch Coch, ac yna dilyn llwybrau a ffyrdd gwledig i lawr yn ôl i Ddolgellau
Tua 12 milltir a thua 1,150 m o godi.
Gradd 4
Eirlys Wyn Jones 01341 241391 eirlyswyn@outlook.com


Sadwrn 22 Mehefin
Llyn Uchaf Cymru 
8.30  8.45.
Maes parcio Pantdreiniog (troi gyferbyn â Neuadd Ogwen) SH623688.

Cerdded i fyny drwy Gerlan i Fferm Gwaun-y-Gwiail a dilyn llwybr garw a chorsiog i waelod crib gogledd-orllewinol Yr Elen. Dringo i gopa’r Elen cyn parhau am Garnedd Llywelyn. I lawr i Ffynnon Llyffant o'r copa (llyn uchaf Cymru) cyn esgyniad caled dros dir di-lwybr i gopa Foel Grach. Yn hytrach na pharhau dros y copaon yn ôl i Fethesda byddwn yn gostwng yn serth i lawr Clogwyn yr Heliwr i Gwm Caseg a dilyn llwybr hir a hawdd yn ôl i Fethesda.

Taith o tua 18 km/11 milltir gyda 1158 m/3,800 troedfedd o ddringo.  
Gradd 4
Steven Williams


Sadwrn 29 Mehefin
O Gapel Curig i Lanberis
09.00
Cyfnewidfa Llanberis - SH 583 599

                       
Dal bws 09.10 o gyfnewidfa Llanberis, gyferbyn â gorsaf trên yr Wyddfa i Gapel Curig a cherdded yn ôl i Lanberis dros gopaon Gallt yr Ogof, Glyder Fach a’r Fawr, Y Garn, Elidir Fawr cyn disgyn yn ôl i Lanberis o gopa Elidir Fach drwy chwarel Dinorwig.

Tua 22 km/13.5 milltir ac esgyniad o 1467 m/4813 troedfedd. Dros naw awr o gerdded. Cyrhaeddwch mewn da bryd i gael hyd i le parcio.
Gradd 5
Dylan Evans  07922 183208  dylanllevans@btinternet.com


Sadwrn 6 Gorffennaf        
Chwareli Cwm Penmachno a’r Manod Mawr 
09.15  09.30
Cwm Penmachno SH752472

Taith trwy hen chwareli’r Cwm i gopa Manod Mawr. Dychwelyd heibio Craig Blaen Cwm, Moel Llechwedd Hafod, a thrwy Hafod Fraith a Blaen Cwm yn ôl i’r pentref.
Taith hamddenol a diddorol trwy adfeilion nifer o chwareli’r fro i gopa’r Manod am olygfa ysblennydd o Ddyffryn Maentwrog gan ddychwelyd i’r Cwm tros foelydd y fro. Rhan o’r daith ar Lwybr Llechi Cymru.

16 km/10 milltir a 701 m/2300 troedfedd o ddringo. Tua 6 awr.
Gradd 3
Eifion Jones       01492 640905 eifgwyn@btinternet.com
G
wyn Williams    07774 607653 / 01492 640154   godrerglyn@hotmail.co.uk


Sadwrn 6 Gorffennaf
Taith Pen y Fan a Chwm Oergwm
09.15  09.30
Maes parcio bach, 3 milltir i’r de o Aberhonddu ( troi i ffwrdd o’r heol fawr yn Libanus (cul a throellog) neu yn well heol Bailhelig gan droi wrth yr eglwys yn Llanfaes ar gyrion Aberhonddu) S0 025 249. Angen arian i dalu am barcio - £4 drwy ddefnyddio yr app PayByPhone.Tua 13 milltir.

Dechrau yn Cwm Gwdi. Cefn Cwm Llwch, Pen y Fan. Cribyn, Fan y Big a dychwelyd trwy Cwm Oergwm. Mannau serth wrth gyrraedd copa Pen y Fan.
Gradd 3
Simeon Jones  07463 407526 slldjones@gmail.com


Sadwrn 13 Gorffennaf      
Pedol lawn yr Wyddfa
9.15
Cyfarfod ym Mhen-y-Gwryd mewn da bryd i ddal bws i Gorffwysfa (Pen-y-Pas). Cyrhaeddwch mewn da bryd i sicrhau lle i barcio.

Cychwyn cerdded ar hyd Llwybr y Mwynwyr ond troi oddi arno i gerdded dros Carreg Gwalch a Chraig Llyn Teyrn i gyrraedd Bwlch y Moch. Yna, dilyn llwybr arferol Pedol yr Wyddfa dros Crib Goch a Chrib y Ddysgl i gopa'r Wyddfa a’r Lliwedd ac ymlaen i Gallt y Wenallt ac yn ôl i Ben-y-Gwryd.

Tua 14 km / 9 milltir a 1200 m / 3900' o ddringo.
Gradd 5
Dwynwen Pennant 07720057068 djhereford@hotmail.co.uk


Sadwrn 20 Gorffennaf
Penllithrig-y-wrach a Chreigiau Gleision. 
8.00  8.15
Maes parcio (SH 720582) tu ôl i siop Joe Brown yng Nghapel Curig. 

Codi’n raddol heibio Clogwyn Mawr a thros Crimpiau a Graig Wen i gopa Creigiau Gleision ac yna i lawr i lannau Llyn Cowlyd. Wedi croesi’r argae, dringo’n serth i’r gefnen sy’n arwain at gopa Penllithrig-y-wrach a disgyn i Fwlch Tri Chwmwd ac yn ôl heibio Tal-y-waun.  Rhannau dros dir garw, di-lwybr a gall fod yn wlyb dan draed mewn mannau.

16 km/10 milltir a 1030 m/3380 troedfedd o ddringo.
Gradd 3
Keith Roberts 07789 911437 keithtan@hotmail.co.uk


Sadwrn 27 Gorffennaf
Pedol Cwm Brwynog
8:00    8:15
Tu allan i siop Joe Brown, Llanberis. (amrywiaeth o lefydd parcio yn y pentref).

Cychwyn o’r pentre gan anelu am gopa Moel Eilio, yna ymlaen dros gopaon Foel Gron, Foel Goch a Moel Cynghorion cyn disgyn lawr i Fwlch Cwm Brwynog (gall rai, gwtogi’r daith yma ac anelu yn ôl i Lanberis drwy’r Cwm). Ymlaen wedyn i ymuno â Llwybr Cwellyn ac i fyny ar hyd erchwyn Clogwyn Du’r Arddu ac ymlaen i gopa’r Wyddfa. Yn ôl  lawr i Fwlch Glas, yna i gopa Carnedd Ugain cyn mynd lawr, uwchben clogwyni Cwm Glas a thros Grib y Llechog yn ôl i Lanbêr.

Tua 23 km/14 milltir gydag esgyniad o dros 1220 m/4000 troedfedd.
Gradd 4
Erwyn Jones  07717 287915    erwynj@aol.com


Mercher 7 Awst
Taith yr Eisteddfod
9.30  9.45
Maes parcio Heol Sardis 5 munud o gerdded o’r orsaf drenau a thua 10 munud o Faes yr Eisteddfod (ST069 898).

Taith gylch o tua 6 milltir i gopa Mynydd y Glyn (363 m) gan ddilyn llwybrau beicio a throed. Disgyn i Ganolfan Treftadaeth y Rhondda a dilyn yr afonTaf yn ôl i’r cychwyn.
Gradd 2
Dewi Hughes  07909 930427   dewihughes1@btinternet.com


Sadwrn 10 Awst
Darlith flynyddol y Clwb
7649 – Sgram efo Syr Hugh a’i ffrindiau (traddodir gan Gerallt Pennant)

10.30
Maes yr Eisteddfod Genedlaethol – yr union leoliad i’w gadarnhau.


Sadwrn 17 Awst
Carnedd Gwenllian, Cwm Caseg, Ffos Brynhafod y Wern.
8.30 08.45
Maes Parcio Pantdreiniog, i fyny’r allt gyferbyn â Neuadd Ogwen, Bethesda.

Taith gylchol heibio’r Gyrn a Bera Bach i Garnedd Gwenllian ac yna i lawr Cwm Afon Wen i Gwm Caseg a dilyn Ffos Brynhafod y Wern i Lyn Coch a Chwarel Brynhafod y Wern.

Rhwng 20 km/12.5 milltir a 22 km/13 .5milltir ac esgyniad o 988 m/3242 troedfedd.
Rhwng 6.5 a 7.5 awr.  Bydd opsiwn i gyrraedd Foel Grach ac i lawr i Gwm Caseg drwy Cwm Bychan ac yna dilyn y ffos.
Gradd 3
Cemlyn Jones 07976 046920  cemlynwjones@yahoo.co.uk


Sadwrn 24 Awst
Pedwar dros dair
8.45
Canolfan Gwybodaeth Ogwen SH649 603

Cerdded at Lyn Idwal ac anelu am grib gogledd-ddwyrain Y Garn a cherdded i'r copa. I lawr at Lyn y Cŵn cyn dringo i'r ail gopa, sef Glyder Fawr. Ymlaen wedyn at Glyder Fach a dilyn y llwybyr (neu'r sgri!) i lawr i Fwlch Tryfan.  Rhywfaint o sgramblo wedyn i gyrraedd Tryfan, y pedwerydd copa, cyn cerdded yn ôl i Lyn Ogwen. Bydd rhaid cyrraedd Ogwen mewn da bryd os ydach chi’n gobeithio parcio yno. Dewis arall ydy parcio ym maes parcio Pantdreiniog ynghanol Bethesda - i fyny’r allt gyferbyn â Neuadd Ogwen - a dal y bws T10 sy’n gadael Sgwâr Victoria, Bethesda am 8.25.

Tua 13 km/8 milltir ac esgyniad o 1265 m/4150 troedfedd.  Rhwng 7 - 8 awr.
Gradd 4
Trystan Evans  07900 262453 trystanllwyd@outlook.com


Sadwrn 31 Awst
Mynydd Mawr, Bwlch Maesgwm a Bwlch-y-groes
09.00
Parcio ger tafarn Waunfawr – y Snowdonia Parc – SH 52671 58841.

Cerdded i Fetws Garmon ac wedyn o Fryn Gloch i fyny Mynydd Mawr cyn disgyn via Foel Rudd i’r lôn bost. Esgyn unwaith eto i Fwlch Maesgwm a cherdded yn ôl i Waunfawr ar hyd y lôn drol uwchben Llanberis via Bwlch-y-groes. Gorffen gyda pheint blasus ym mragdy tafarn y pentre.

22 km/13 milltir ac esgyniad o 1150 m/3773 troedfedd.
Gradd 4
Siân Shakespear 07890 613933  sianetal@hotmail.com

CROESO I SYLWADAU AC I  SYNIADAU AM WEITHGAREDDAU
- A CHROESO ARBENNIG I GYNIGION I ARWAIN!

Ysgrifennydd gweithgareddau: Richard Roberts 07738 856174 llanrug1956@gmail.com
Cydlynydd teithiau’r de: Dewi Hughes 02920 891753 / 07909 930427 dewihughes1@btinternet.com
Cydlynydd dringo:Curon Davies 07848 863663 curond@gmail.com
Cydlynydd teithiau Mercher: Haf Meredydd 01766 780541 / 07483 857716 hmeredydd21@gmail.com

Manylion Pellach

Arweinwyr:
Cofiwch lenwi'r ffurflen cyswllt ar ddechrau'r daith / gweithgaredd.
Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Pob Aelod:
Rhaid cysylltu â’r arweinydd er mwyn sicrhau lle ar daith.
Cofiwch gario eich cerdyn manylion ar bob taith.