{scripts}

HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Adolygir y Rhaglen yn gyson ....... Gweler Cysylltu i osod AP y Clwb ar eich ffôn neu lechen

Rhaglen Gyfredol Clwb Mynydda Cymru

Rhaid i chi gysylltu ymlaen llaw â’r arweinydd er mwyn sicrhau lle ar y daith

I gymryd rhan yng ngweithgareddau’r clwb:

  • dylai unrhywun o dan 18 mlwydd oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol
  • dylid peidio dod â chŵn onibai am gŵn tywys
  • dylid fod yn aelod o’r Clwb ond mae croeso i unigolion flasu un gweithgaredd cyn ymlaeodi â’r Clwb
  • dylid fod yn ymwybodol y gall dringo a mynydda arwain at anaf neu farwolaeth – mae pawb yn gyfrifol am eu diogewlch eu hunain.

Mae arweinyddion yn cadw’r hawl i newid dyddiadau teithiau o’r dydd Sadwrn i ddydd Sul a vice versa, weithiau oherwydd y tywydd neu amodau/digwyddiadau eraill. Byddan nhw hefyd angen gwybod rhif ffôn ac enw cyswllt mewn argyfwng. Gwahoddir y rhai sydd am ymuno â’r teithiau rannu gwybodaeth, yn gyfrinachol, gyda’r arweinydd am unrhyw gyflwr meddygol os y bydd hynny o help iddyn nhw mewn argyfwng yn ystod y daith.

Mae’r Clwb yn graddio teithiau i adlewyrchu natur eu her. Bydd yr eicon a fydd yn cyd-fynd â lefel yr her yn ymddangos gyda disgrifiad pob taith (drwy clicio/cyffwrdd yr eicon gallwch weld y graddfeydd yn llawn). Holwch arweinydd y daith os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth.

Mae amodau gaeafol yn cynyddu’r her wrth fynydda, e.e. mae taith a roddir gradd gwyrdd iddi yn yr haf yn gallu haeddu du yn y gaeaf. Mae’r Clwb yn disgwyl i aelodau sy’n ymuno â theithiau mewn amodau gaeafol gario’r offer priodol, e.e. caib rhew, pigau bach/mawr, lamp pen ynghyd â’r gallu i’w defnyddio.

Holwch arweinydd y daith os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth.


Cyfarwyddiadau defnyddio offer 'diffib'

Mae offer 'diffib' yn cael ei gario gan arweinydd pob taith Clwb Mynydda Cymru. Cyfarwyddid ar gyfer ei ddefnyddio ar gael YMASadwrn 16 Rhagfyr
Y Foel Goch

9.15  9.30
Canol Pentref Llangwm, ger yr Eglwys SH 96624462. 

Cychwyn o ganol y pentref a cherdded ar hyd y ffordd, nes cyrraedd yr hen gapel, cyn troi i’r chwith ac ymlaen dros drac sy’n arwain i Gwm Llan. Cerdded I fyny’r ysgwydd at gopa Foel Goch. O’r copa, anelu am y Garnedd Fawr, a cherdded lawr heibio Bwlch y Greigwen a Cherrig y Gordref, cyn dilyn llwybyr heibio Rhyd yr Ewig, fydd yn arwain yn ôl i’r pentref. Cerdded digon hawdd ar y cyfan, gydag ambell i ddarn gwlyb rhwng Foel Goch a Charnedd Fawr.

Tua 7 milltir/11 km; esgyniad 1,500 troedfedd/460 m; tua 4 i 5 awr.
Gradd 2
Erwyn Jones


Mawrth 2 Ionawr
Yr Wyddfa
9.30 
                                                                                                           
Dechrau cerdded o Ben-y-pas tua 9.30, wedi i fysiau gyrraedd am 9.25 o Lanberis (9.10) a Nantperis (9.15), o Fetws-y-coed (9.03), Capel Curig (9.15) a Phen y Gwryd (9.22) ac o Feddgelert (9.00). Yn ôl yr arfer, gallwn rannu’n ddau grŵp ym Mwlch-y-moch gan naill ai ddilyn llwybr PyG i’r copa neu groesi Crib Goch a Chrib y Ddysgl gan ddychwelyd ar hyd llwybr y Mwynwyr.

Cofiwch gadw llygaid ar y rhagolygon tywydd rhag ofn (neu gan obeithio!) y bydd angen offer mynydda gaeaf.
Gradd 4PYG Gradd 5 Crib Goch
Eryl Owain 


Sadwrn 6 Ionawr
Y Cnicht a’r Moelwynion
9.00  9.15
Maes parcio di-dâl Parc Cenedlaethol Eryri yng Nghroesor SH 632 447.

Dringo o bentref Croesor i gopa’r Cnicht (689 m) ac yn ein blaenau am fwlch y Rhosydd. Yn amodol ar y tywydd ac amser, gellir wedyn ddychwelyd yn ôl i’r pentref ar hyd Cwm Croesor neu ymestyn y daith drwy ddringo Moelwyn Mawr (770 m) a Moelwyn Bach (710 m).

Yn ei chyfanrwydd, taith o 15 km/9 milltir ac esgyniad o 980 m/ 3,215 o droedfeddi ond llai os y cwtogir y daith.
Gradd 4

Elen Huws


Sul 14 Ionawr       
Y Glyderau
8.00
Maes parcio Nant Peris am 8.00 i ddal y bws am 8.15 i Ben y Gwryd. **Sylwer fod yr amser wedi newid

Cychwyn o Ben y Gwryd a mynd fyny Llwybr y Mwynwyr at Llyn Caseg Fraith cyn troi am gopa Glyder Fach. Ymlaen dros gopaon Glyder Fach, Glyder Fawr a’r Garn cyn dod lawr Cwm Gafr yn ôl i Nant Peris. Os bydd yr amodau’n anffafriol, mae’n bosib byrhau’r daith drwy osgoi’r Garn a dod lawr Cwm Padrig. Bydd angen dod â thorch pen. Peint yn y Faenol.

7.5 milltir/12 km a 3,450 troedfedd/1,052 m o ddringo, tua 7 awr.
Gradd 4
Dwynwen Pennant


Sadwrn 20 Ionawr
Carnedd Dafydd a Phen yr Ole Wen
9.00  9.15
Maes parcio Pantdreiniog ynghanol Bethesda, i fyny’r allt gyferbyn â Neuadd Ogwen.

Cerdded trwy Gerlan ac i mewn i Gwm Pen Llafar. Troi i’r de-ddwyrain yn ymyl yr hen gorlan a cherdded dros Foel Meirch i gopa Carnedd Dafydd. Ymlaen am Gefn Ysgolion Duon a Bwlch y Cyfrwy Drum cyn dringo i gopa Carnedd Llywelyn. Copa’r Elen a disgyn lawr y trwyn ac anelu am Fethesda. 
Peint yn y Siôr i orffen.

17 Km/11 milltir ac esgyniad o 1267 m/4157 o droedfeddi
Gradd 4
Dafydd Thomas


Sadwrn 20 Ionawr
Cylchdaith Cronfa Cwm Wysg
9.15  9.30
Pont a’r Wysg - SN 820 271.

Teithio tua’r gogledd dros Fedw Fawr, Pant y Meddygon i gopa Mynydd Myddfai. Troi lawr i’r de heibio Cwm Henwen a choedwig Glasfynydd.

Tua 16 km/10 milltir.
Gradd 2
Guto Evans


Mercher 24 Ionawr
Ceunant Cynfal
10.00 10.15

Wrth y Pengwern, Llan Ffestiniog, er mwyn rhannu a pharcio ceir.

Cychwyn yng nghyffiniau’r Bont Newydd. Cerdded i lawr ochr ddeheuol Ceunant Cynfal hyd at Bont Tal-y-bont a dringo’n ôl yr ochr ogleddol i gyfeiriad Llan Ffestiniog. Cyfle i gael cipolwg ar ‘bulpud Huw Llwyd’ a saif yn y ceunant.

Tua 5 awr. Llwybrau graddol a all fod yn llithrig.
Fel arfer, cofiwch adael i’r arweinydd wybod eich bod yn bwriadu dod (ond, os na fedrwch ddod ar y funud olaf, cofiwch adael iddyn nhw wybod i arbed iddyn nhw aros amdanoch yn y man cyfarfod). 
Gradd 2
Haf Meredydd


Sadwrn 27 Ionawr
Cylch Ffynnon Lloer, Y Carneddau
9.20 
Glan Dena,  SH 668 605 ym mhen draw Llyn Ogwen. Mae parcio am ddim ar ochr y ffordd ond mae hi’n gallu bod yn brysur iawn a byddwn yn eich cynghori i ddefnyddio gwasanaeth bws T10 sy'n gadael Bangor am 08.10 a Sgwâr Victoria ym Methesda am 08.27am os ydych yn bwriadu teithio o'r cyfeiriad hwn. O Fetws y Coed mae'r bws yn gadael am 09.03. Bydd hwnnw’n cyrraedd Glan Dena tua 09.17.

Dilyn yr afon Lloer i fyny at y llyn ac yna dringo i fyny crib orllewinol Pen yr Ole Wen sy'n cynnwys sgramblo byr a hawdd. O'r fan honno, croesi'r gefnen heibio Carnedd Fach i Garnedd Dafydd cyn dilyn y llwybr ar hyd Cefn Ysgolion Duon a disgyn i lawr Craig Llugwy a Chreigiau Hirion i argae'r Ffynnon Llugwy. O Ffynnon Llugwy, dilyn y lôn breifat i Gwern Gof Isaf a dilyn y Llwybr Llechi yn ôl i Glan Dena. Mae'r daith wedi'i graddio'n goch oherwydd y sgrialu byr.

Wyth milltir/13 km gyda 2,428 troedfedd/809 m o ddringo.
Gradd 4
Steven Williams


Sadwrn 27 Ionawr
Trichrug a Carn Goch
9.15  9.30
Maes parcio Garn Goch, gerllaw Bethlehem, Llangadog SN 68140 24224. 

Cylchdaith o ryw 9.5 milltir dros Carn Goch, Coed Pen Arthur a Trichrug. Esgyniad tua 1900 troedfedd. 
Gradd 2
Eurig James 


Sadwrn 3 Chwefror
Pedol Marchlyn o Fethesda 
9.00  9.15
Maes parcio Pandreiniog ynghanol Bethesda, i fyny’r allt gyferbyn â Neuadd Ogwen.

Dilyn rhan o’r Llwybr Llechi trwy bentref Mynydd Llandegai i gyfeiriad Marchlyn, uwchben Deiniolen. Dilyn y lôn tarmac am ychydig cyn troi am lethrau Elidir Fach. Anelu wedyn am grib a chopa Elidir Fawr cyn disgyn i Fwlch y Brecan a mynd am gopaon Mynydd Perfedd a Charnedd y Filiast. Dros y Fronllwyd cyn disgyn i’r Llwybr Llechi a’i ddilyn yn ôl i ganol Bethesda.

20 km/12 milltir ac esgyniad o 983 m/3,225 o droedfeddi.
Gradd 4
Matthew Williams


Sadwrn 10 Chwefror
Rhan o Grib Nantlle o Gwm Pennant
9.00 9.15
Parcio o flaen yr eglwys yn union ar ôl troi oddi ar y ffordd fawr am Gwm Pennant, SH 506431. Byddwn yn rhannu ceir wedyn, gan deithio mewn cyn lleied o geir â phosibl, i fynd at y bont dros y Ddwyfor ar waelod Cwm Ciprwth.

Taith gylchol dros Y Garnedd Goch, Craig Cwm Silyn, Mynydd Tal-y-Mignedd a Thrum y Ddysgl.

13 km/9 milltir ac esgyniad o 870 m/2,800 o droedfeddi.
Gradd 4
Elen Huws


Sadwrn 10 Chwefror
De Penrhyn Gŵyr
9.15
MaesParcio* Creigiau Pennard (SS 5539 8743)

Cychwyn tua’r Gorllewin i Fae y Tri Chlogwyn a chroesi nant Pennard Pill. Wedyn, ar y traeth o gwmpas Great Tor (os ydy'r llanw yn caniatau). I fyny trwy goedwig Nicholston i Perriswood a dringo Cefn Bryn (yr ail "fynydd" uchaf ar y Gwyr). Lawr i Benmaen, Parkmill, a dilyn y cwm i Gastell Pennard, y meysydd golf, ac yn l i'r mancychwyn.

Tua 10 milltir.
O.N. Mae yna faes parcio o eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Bydd rhaid talu tua 4.00 i barcio, heblaw eich bod yn aelod).
Gradd 2
Alison Maddocks


17-24 Chwefror
Taith Aeaf yr Alban 2023

Am y trydydd gaeaf yn olynol, Gwesty’r Crianlarich Best Western Hotel fydd llety’r clwb unwaith eto ar gyfer wythnos o fynydda gaeaf yn yr Alban. Mae’r pentref yn ganolfan hwylus iawn ar gyfer nifer fawr o fynyddoedd dros 3,000’ ac mae llwybrau cerdded tir is, e.e. The West Highland Way, Rob Roy Way yn agos hefyd.

Dyddiad cau ar gyfer y daith oedd 30 Tachwedd ond mae croeso i aelodau wneud eu trefniadau llety eu hunain ac ymuno â’r teithiau.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Keith Roberts: keithtan@hotmail.co.uk  07789 911437.


Sadwrn 24 Chwefror
O Bont Pen-y-Benglog i Gapel Curig
09.00 er mwyn dal y bws am 09.14
Maes parcio y tu ôl i siop Joe Brown, Capel Curig.

Dal y bws T10 am 09.14 i Bont Pen-y-Benglog a cherdded i Gwm Idwal. Dilyn y llwybr heibio’r Twll Du i lannau Llyn y Cŵn cyn dringo’n serth i gopa Glyder Fawr. Ymlaen ar hyd Bwlch y Ddwy Glyder heibio/dros Castell y Gwynt ac i gopa’r Glyder Fach. Anelu wedyn at Lyn Caseg Fraith, copaon y Foel Goch a Gallt yr Ogof cyn disgyn yn raddol i Gapel Curig trwy Fwlch Goleuni a Chefn y Capel.

Tua 13 km/8 milltir ac esgyniad o 960 m/3,150 o droedfeddi.

Peint yng Nghapel Curig i orffen y diwrnod.
Gradd 4
Richard Roberts  07738 856174 llanrug1956@gmail.com


Mercher 28 Chwefror
Cylchdaith Nanmor a Carneddi ****Gohiriwyd tan 13 Mawrth******
9.15 9.30

Maes parcio yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nant Gwynant (C.G: 628 505) i ddal bws 9.45 i Feddgelert. Toiledau ar gael yma.

Cerdded ar hyd llwybr y Glaslyn i Aberglaslyn. Oddi yma, cerdded ar hyd y llwybr i bentref Nanmor ac ymlaen hebio’r capel ar hyd llwybrau i dŷ canoloesol Tŷ Mawr. Mae’r adeilad hwn yn cael ei ddisgrifio gan Margaret Dunn yn ‘Darganfod Tai Hanesyddol Eryri’ a dyddir y coed ynddo i rhwng 1537 ag 1563. Ymlaen wedyn heibio Carneddi a ffermiwyd gan y bardd Carneddog. Cerdded wedyn ar hyd y llwybrau sy’n dilyn yr Afon Nanmor heibio fferm Buarthau hyd nes cyrraedd y lôn sy’n arwain yn ôl i Nant Gwynant.

Taith Hamddenol ar hyd lwybrau clir gydag esgyniad graddol. Hyd y daith 12 km. Amser 4.5–5.0 awr. Esgyniad 321 m.
Gradd 1
Rhiannon a Clive James 07787755673 / 07949309208 rhiannon.jones4@btinternet.com


Sadwrn 2 Mawrth
Moel Penolau/Ysgyfarnogod
9.15 9.30
Y gilfan ger Glanywern SH606 350 er mwyn rhannu ceir i fynd i fyny at Foel y Geifr lle mae parcio i nifer cyfyngedig o geir.

Cychwyn drwy gerdded ar hyd hen ffordd drol at Lyn Eiddew Bach ac ymlaen ar hyd hen ffordd sy’n arwain at waith mango dan greigiau trawiadol, nes cyrraedd Llyn Du. Dros beth tir garw wedyn i gyrraedd y grib am Foel Ysgyfarnogod a buan iawn y cyrhaeddir y copa gwelltog. Ymlaen am Foel Penolau, sydd yn llawer mwy creigiog na Moel Ysgyfarnogod gan ddychwelyd yr un ffordd ( gellir ei hepgor os bydd angen).  Bydd cyfle i weld Llyn y Bedol (Dywarchen) a mwy o olion cloddio am fango. Bydd angen cerdded dros beth tir garw cyn cyrraedd llwybr da sydd yn mynd i gyfeiriad cylch cerrig anhygoel Bryn Cader Faner (oddeutu 2,000 C.C.). Cerdded yn ôl oddi yno ar hyd ffordd hynafol gan weld mwy o olion cyntefig, nes troi am y ffordd ac yn ôl at y ceir. 

Tua 13 km/8 milltir o gerdded ac oddeutu 500 m/1,640 o droedfeddi o godi.
Gradd 2
Eirlys Wyn Jones 01341 241391 eirlyswyn@outlook.com


Sadwrn 9 Mawrth
Y Garn a’r Foel Goch
9.15  9.30
Y ganolfan wybodaeth ger Pont Pen y Benglog SH 650 604

Cerdded at Llyn Idwal a dilyn y llwybr sy’n arwain at grib ogledd-ddwyreiniol y Garn. Cyfle i ymweld â Chwm Clyd ar y ffordd at gopa’r Garn. I lawr i Fwlch y Cywion cyn anelu am gopa’r Foel Goch. Troi am y de-ddwyrain a dilyn y llwybr sy’n uchel rhwng y Llymllwyd a Chreigiau Gleision cyn disgyn yn serth i Gwm Cywion. Dilyn y clawdd yn ôl i Gwm Idwal ac yna cerdded ar hyd y prif lwybr yn ôl i’r ganolfan wybodaeth.

10 km/6 milltir ac esgyniad o 770 m/2,526 o droedfeddi.
Gradd 4
Manon Davies 07967 367133  manonwynnedavies@yahoo.com


Sadwrn 9 Mawrth
Dyffryn a Chreigiau Aberedw
9.15
Maes parcio Canolfan Grefftau Yr Hen Orsaf, Erwyd. CG SO 089439. Map Explorer 188.

Dechrau yn y maes parcio. Taith ar hyd Afon Gwy a dringo i Twyn y Garth a Chreigiau Aberedw. Tua 11 milltir.
Gradd 2
Rhun C Jones
   07976 599607 rhuncjones@gmail.com


Sadwrn 16 Mawrth
Moel Siabod
9.10 (mewn da bryd in ddal bws S1 o Ben-y-gwryd i Bont Cyfyng am 09.30)
Y gilfan sydd ar ochr Conwy i’r ffin sirol - SH 6641 5595

Dal y bws i Bont Cyfyng a cherdded heibio Llyn y Foel a’r chwarel i odrau Crib y Ddaear Ddu (sgrialu hawdd gradd -1). Dewis o sgramblo neu ddilyn llwybr islaw’r grib i gyrraedd copa Moel Siabod. I lawr dros Moel Gîd ac yna anelu am Fwlch Rhiw’r Ychen cyn disgyn i Ben-y-Gwryd. Taith eitha hamddenol sy’n cael gradd coch oherwydd yr elfen sgrialu.

12 km/7 milltir ac esgyniad o 767 m/2,516 o droedfeddi.
Gradd 4
Anna George   07531 651943 annagwenllian@icloud.com


Sadwrn 23 Mawrth
Pedol Cwm Llan
9.00  9.15
Ger Caffi Gwynant, Nant Gwynant SH 62684 50465

Anelu am fferm Ymddiriedolaeth Genedlaethol Hafod y Llan a thrwy goed Penmaen-brith a’r Wenallt. Wedyn, dilyn glannau afon Cwm Llan nes cyrraedd pwerdu Cwm Dyli cyn dringo’n serth wrth ochr pipell ddŵr y pwerdu i gyrraedd ysgwydd gyntaf Gallt y Wenallt.  Ymlaen wedyn ar ei hyd nes cyrraedd cyffordd y llwybr sy’n arwain at Lliwedd Bach. Ymlaen i gopa’r Lliwedd ac i lawr yr ochr arall at gyffordd llwybr  Watkin. Ymlaen i Fwlch Main ac yna dilyn ysgwydd Allt Maenderyn i Fwlch Cwm Llan ac yn ôl i'r man cychwyn ar ôl ailymuno â llwybr Watkin.

15 km/9 milltir ac esgyniad o 1,266 m/4,154 o droedfeddi.
Gradd 4
Keith Roberts 07789911437 keithtan@hotmail.co.uk


Sadwrn 30 Mawrth
Dwyrain Bryniau Clwyd – Moelydd Gamelin a Morfydd 
9.15  9.30
Maes Parcio gyferbyn â chaffi Ponderosa, Bwlch yr Oernant - SJ19277 47969.

Dilyn y llwybr at Foel y Maen ac yna ymlaen dros gopaon Moel y Gamelin, Moel y Gaer a Moel Morfydd cyn dychwelyd yn ôl ar hyd llwybr a thraciau islaw’r copaon. Cerdded digon hawdd ar y cyfan, gydag ambell ddarn serth.

Tua 7milltir / 11 km, gydag esgyniad o 1,800’ / 550 m,  tua 4-5awr.
Gradd 2
Erwyn Jones  07717287915 erwynj@aol.com


Sadwrn 6 Ebrill
Pedol Cwm Caseg
9.00  9.15
Maes parcio Pantdreiniog, ynghanol Bethesda; i fyny’r allt gyferbyn â Neuadd Ogwen.

Cerdded trwy Gerlan am Gyrn Wigau ac ymlaen dros gopaon Bera Bach, Yr Aryg, Carnedd Gwenllian, Foel Grach a Charnedd Llywelyn. I lawr trwyn serth Yr Elen ac yn ôl i Fethesda dros Foel Ganol a Chors Gwaun y Gwiail.
Diweddu’r daith efo peint yn y Siôr.

11.5 milltir/19 kcm ac esgyniad o 1,134 m/3,720 troedfedd.
Gradd 4
Owain Evans  +44 7588 636259   owain.evans1@gmail.com


Sadwrn 6 Ebrill
Taith y Forest Fawr
9.15
Maes parcio - rhad ac am ddim - Coedwig Blaen Llia SN 927 164.

Cerdded i fyny Fan Llia ac wedyn draw at Fan Fawr (734 m). Cerdded heibio Maen Llia (4,000 oed) ac wedyn Craig Cerrig Gleisiad a'u planhigion arctig-alpaidd yn eu lleoliad mwyaf deheuol yn y DU. Bydd y daith gerdded yn dod i ben ar hyd enghraifft braf o ffordd Rufeinig. Tua 21 km.
Gradd 2
Simeon Jones   07463 407526 slldjones@gmail.com


Sadwrn 13 Ebrill
Pen Llithrig y Wrach a   
Phen yr Helgi Ddu
9.00  9.15
Maes parcio tu ôl i siop Joe Brown, Capel Curig SH 720 582.

Croesi’r briffordd ac anelu am y Crimpiau. Croesi’r tir corsiog i Fwlch y Trichwmwd a dringo Pen Llithrig y Wrach. I lawr i Fwlch y Tri Marchog cyn cerdded i gopa Pen yr Helgi Du a lawr y Braich i gyfeiriad yr A5. Cerdded yn ôl i Gapel Curig ar hyd y Llwybr Llechi. Noder: cyrhaeddwch y maes parcio mewn da bryd; mae o wedi prysuro dros y blynyddoedd diwetha.

Tua 15 km/9 milltir ac esgyniad o 880 m/2,900 o droedfeddi.
Gradd 3
Gethin Rowlands 07974 122557 gethinrhys@btinternet.com


Mercher 17 Ebrill
Cylch Moel-y-Gest
10.15 10.30
Maes parcio Borth-y-Gest

Hyd - 8 milltir gwastad ar y cyfan.  Ychydig o dynnu fyny.
Gradd 1
Gwyn Williams 01766 810512      gwyn1williams@outlook.co.uk
Anet Thomas 07775 671319        anet311@btinternet.com


Sadwrn 20 Ebrill
Mynyddoedd y Berwyn
9.00
Maes parcio ynghanol Llanrhaeadr ym Mochnant – SJ 12536 26073 er mwyn rhannu ceir i gyffordd Tyn y Ffridd, ar waelod Cwm Maen Gwynedd, y man cychwyn.

Cerdded trwy ffermydd Tyn y Ffridd a Maes ac anelu am gopaon Foel Wen, Tomle a Chadair Bronwen. Ymlaen am Gadair Berwyn a Moel Sych cyn disgyn i Gwm Maen Gwynedd a dilyn y lôn yn ôl at y ceir. Peint neu hyd yn oed swper yn Llanrhaeadr ym Mochnant i orffen y diwrnod.

19 km/12 milltir ac esgyniad o 1,323 m/4,341 o droedfeddi.
Gradd 3
Sandra Parry  07738 957337  dewsan_p@hotmail.com


Sadwrn 27 Ebrill
Rhinog Fach, y Llethr a’r Diffwys
9.15  9.30
Maes parcio ger fferm Maes y Garnedd ym mhen pellaf Cwm Nantcol, bydd angen ychydig bunnoedd i dalu am barcio. SH641 269.

Cerdded trwy Fwlch Drws Ardudwy cyn dringo’n serth i gopa’r Rhinog Fach.  Disgyn i’r bwlch uwchben Llyn Hywel cyn dringo i gopa’r Llethr.  Dilyn Crib y Rhiw at Diffwys ac wedyn i lawr am Bont Sgethin a dilyn y llwybr yn ôl i Gwm Nantcol. Rhai llwybrau serth a charegog.

19 km/12 milltir ac esgyniad o 1,300 m/4,300 o droedfeddi, tuag 8 awr.
Gradd 4
Trystan Evans  07900 262453   trystanllwyd@outlook.com


Mercher 15 Mai
Pen y Gaer, Dyffryn Conwy
9.45 10.00
Yn Rowen ger hen swyddfa bost y pentref SH 761 719.

Taith gylch o bentref Rowen i gopa Pen y Gaer gan ddilyn llwybrau cydnabyddedig. Dychwelyd ar hyd llethrau dwyreiniol Pen y Gaer yn ôl i Rowen.

Tua 7 milltir/11 km a 1150’/350 m o godi.
Gradd 2
Dilys ac Aneurin Phillips 01492 650003, craflwyn@globalnet.co.uk


Mercher 12 Mehefin
Llyn Morynion
10.00 10.15
Parcio yn y Bont Newydd, Llan Ffestiniog SH713408

Cerdded i fyny o’r Cwm heibio Capel Babell a Chwm i Bont yr afon Gam, Llyn Morynion ac ar hyd Sarn Helen yn ôl i Bont Newydd.

6 milltir o hyd ac yn codi 200 m.
Gradd 2
John Parry 07891 835576 llwynderw@yahoo.co.ukCROESO I SYLWADAU AC I  SYNIADAU AM WEITHGAREDDAU
- A CHROESO ARBENNIG I GYNIGION I ARWAIN!

Ysgrifennydd gweithgareddau: Richard Roberts 07738 856174 llanrug1956@gmail.com
Cydlynydd teithiau’r de: Dewi Hughes 02920 891753 / 07909 930427 dewihughes1@btinternet.com
Cydlynydd dringo:Curon Davies 07848 863663 curond@gmail.com
Cydlynydd teithiau Mercher: Haf Meredydd 01766 780541 / 07483 857716 hmeredydd21@gmail.com

Manylion Pellach

Arweinwyr:
Cofiwch lenwi'r ffurflen cyswllt ar ddechrau'r daith / gweithgaredd.
Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Pob Aelod:
Rhaid cysylltu â’r arweinydd er mwyn sicrhau lle ar daith.
Cofiwch gario eich cerdyn manylion ar bob taith.