Rhaglen Gyfredol
Clwb Mynydda Cymru!
Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu â’r arweinydd cyn y daith.
Hefyd, a wnaiff yr arweinyddion gysylltu â mi drwy e-bost wedi’r daith i gadarnhau nifer y teithwyr.

Teithiau
Mae’r Clwb yn awyddus i dderbyn syniadau am deithiau neu weithgareddau.
Cysylltwch â mi drwy e-bostio ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Ni fydd disgwyl ichi arwain y teithiau!

Nodyn i rai dan 18 oed
Mae bob croeso i chwi ymuno a ni yn ein gweithgareddau.
Os fyddwch am ddod ar un o'n teithiau bydd gofyn i chwi gyflwyno copi o ffurflen arbennig wedi ei llenwi gan riant/gwarcheidwad, ar eich rhan.
Gallwch ddadlwytho'r ffurflen oddi YMA
Dyddiad
2017
Amser Lle Taith Arwain/Cyswllt
Cyf. Cych.
Sadwrn
Medi
2
9.15 9.30 Maes parcio Tŷ Nant
CG: SH 698 153
Toiledau a thâl am barcio.

Sgramblo a llwybrau gogleddol Cadair Idris
Dewis o weithgareddau, cerdded taith 34 o Copaon Cymru, sgramblo  neu ddringo. Dowch â'ch offer.
Ffoniwch nid ebost os gwelwch yn dda. 

Myfyr Tomos
01766 540495 / 07884 276701
myfyr@btinternet.com
Sadwrn
Medi
9
     

Taith Bryniau Ogwr
Mwy o fanylion i ddilyn

Rhun
01656 735490 / 07976599607
Rhun5@aol.com
Mercher
Medi
13
9.45 10.00 Parcio wrth fynedfa Castell y Bere
CG: SH 669 086
ac os bydd angen mae ychydig o leoedd ymhellach ymlaen ger Eglwys Llanfihangel,
CG: SH 672 088.
Nid oes gormod o leoedd parcio felly gorau po fwyaf ohonom fedr rannu ceir. 

Taith o gylch y Foel Ddu o Lanfihangel-y-Pennant
Taith o Gastell y Bere gan gychwyn ar hyd llwybr Cader Idris ond troi i ffwrdd ar hyd Waun Rhiwogof drosodd i ardal Tal-y-llyn.  Cerdded ar hyd llethrau Dyffryn Tal-y-llyn cyn croesi’r bwlch i Nant yr Eira ac i lawr yn ôl at y Castell.
Tua saith milltir a hanner â llethrau i’w dringo yma ac acw, ond dringo nad yw’n rhy anodd.
Trefnwyd coffi/te a chacen yng Nghaffi’r Ceunant yn Abergynolwyn ar derfyn y dydd am £3.50
Byddai cael gwybod ymlaen llaw os bwriedwch ddod yn gymorth mawr efo’r trefniadau te.


Llŷr Gruffydd
01248 712944 / 07713 380138  llyrdg@gmail.com

Nia Wyn Jones
01248 714270 / 07709 687289
meirionania@btinternet.com

Sadwrn
Medi
16

8.15

8.45

9.00

Ger yr hen londri
CG: SH 564 403
yn Nhremadog (8.15) i adael ceir a wedyn gyrru i Nebo a pharcio ger pen y ffordd sydd yn mynd i Gwm Dulyn (8.45)
CG: SH 483 501.

Angen gadael i Dwynwen wybod lle er mwyn trefnu ceir.

Pedol Cwm Pennant - Taith Hir cyn i'r dydd fyrhau
Cychwyn o Nebo, ar hyd Crib Nantlle i Fwlch y Ddwy Elor (dros gopaon Mynydd Craig Goch, Garnedd Goch, Craig Cwm Silyn, Mynydd Tal Mignedd a Trum y Ddisgyl), ar hyd moelydd Cwm Pennant (dros gopaon Moel Lefn, Moel yr Ogof a Moel Hebog) a wedyn lawr i Gwm Ystradllyn a heibio Pant Ifan yn ôl i Dremadog. Mae'n bosib dod lawr o Fwlch y Ddwy Elor i Gwm Ystradllyn i fyrhau'r daith os ydi'r tywydd yn wael.
Tua 30 km / 19 milltir, gyda 5390’ o esgyn a 6150’ o ddisgyn – tua 11 awr.

Dwynwen Pennant
07720 057068
djhereford@hotmail.co.uk
Sadwrn
Medi
23
9.15  

Wrth Hen Ysgol a Chapel Cwm Nantcol
CG: SH 623 262

Symud rhai ceir yn nes at ddechrau a diwedd y daith yng Ngwm Nantcol

Rhinog Fach, Llethr a Moelfre
Cerdded heibio Graig Isaf a Graig Uchaf ac ymlaen heibio'r gwaith mango i Gwm Hosan ac i fyny Rhinog Fach. Lawr wedyn tuag at y graig uchben Llyn Hywel ac i fyny’r llwybr serth i gopa Llethr ac i lawr Moel y Blithcwm.  Dringo i gopa Moelfre gan ddisgyn lawr yr ochr arall.
Cyfanswn esgyniad tua 900 metr (dau lethr eithaf serth) a hyd y daith tua 15 km.
Eirlys Wyn Jones
01341 241391 / 07901 542852
eirlyswyn@timicomail.co.uk
Sul
Hydref
8
9.15 9.30 Cilfan ar ochr y B5106 rhyw 1 km i’r gogledd o Dal-y-Bont
CG: SH 771 701
er mwyn rhannu ceir i’r man cychwyn

Gogledd y Carneddau
Cerdded dros Benygadair, Pen y Castell a Foel Lwyd i’r Drum, yna i gopa Foel Fras a Charnedd Gwenllian.
Taith gylch tua 15 km /9.5 milltir o hyd a 600 m /2000’  o godi.

 

Dilys ac Aneurin Phillips
01492 650003
craflwyn@globalnet.co.uk
Sadwrn
Hydref
14
9.15 9.30 Maes parcio Carn Goch CG: SN 682 241

Taith Carn Goch
Taith tua 10 milltir a siawns i ymweld â chofgolofn Gwynfor cyn gwneud cylchdaith yn cynnwys Trichrug, copa ola ffordd y Bannau.

Guto Evans
guto.evans@btinternet.com

Penwythnos
Hydref
13-15
     

PENWYTHNOS YN AMBLESIDE
Deuddydd o gerdded, sgramblo, beicio neu ddringo yn Ardal Llynnoedd Cumbria gan aros yn hostel yr YHA yn Ambleside.  Dyddiad cau oedd 15 Awst – ond croeso i chi holi os oes lle gwag neu wneud eich trefniadau aros eich hun ac ymuno â’r gweithgareddau.

 

Eryl Owain
Tan-y-dderwen
Penmachno
Betws-y-coed LL24 0PS

01690 760335   erylowain@gmail.com

Mercher
Hydref
18
9.45 10.00

Ger caffi’r traeth, Llanfairfechan mewn maes parcio di-dâl.
CG: SH 679 759

Cyfarfod am 9.45 yn brydlon i ddal bws i Gonwy

Llwybr Gogledd Cymru o Gonwy i Lanfairfechan
Bws o Lanfairfechan i Gonwy a cherdded yn ôl dros Fynydd Conwy, Pensychnant a Llwybr y Gogledd i Lanfairfechan.
Tua 10 km eithaf hawdd.

GarethTilsley 07785 247482
gtilsley@aol.com
Rhys Llwyd
07717 194393
rmll42@live.co.uk
Sadwrn
Hydref
21
9.15 9.30 Maes parcio bach gyferbyn â'r eglwys
CG: SH 903 190
yn Llanymawddwy (toiledau agosaf yn Ninas Mawddwy)

Cymoedd Tawel yr Aran
Cerdded fyny Cwm Dyniewyd i ben Aran Fawddwy, yna dros Moel Hafod Fynydd a lawr Llaethnant.
Tua 15 km/8 milltir ac esgyniad o 850 metr.

 

Tegwyn Jones
01650 531411 / 07832 386483
tegwynj@aol.com
Sadwrn
Tachwedd
4
9.15 9.30 Parcio ger y giat ac ochr y ffordd i fyny at y llyn rhwng Deiniolen a Marchlyn
CG: SH 596 630

Elidir Fawr a Charnedd y Filiast
Taith ar hyd Pedol Marchlyn sef i fyny Elidir Fach, a Fawr, Mynydd Perfedd a Charnedd y Filiast.
Tua 11 km/7 milltir a 670 m/2198' o ddringo 

Iolo Roberts
01286 678259 / 07854 656351
ioloroberts289@btinternet.com
Sadwrn
Tachwedd
4
      Cyfarfod a Chinio Blynyddol
Gwesty'r Celt, Caernarfon
Iolo Roberts
01286 678259 / 07854656351
ioloroberts289@btinternet.com
Sadwrn
Tachwedd
11
  9.35 Yr orsaf drên
CG: SO 17109?.
Trên o Gaerdydd yn cyrraedd am 9.35. Digon o le parcio i yrrwyr ceir. Safle Coleg Gwent ac ati a lle bu'r Eisteddfod

Taith Glyn Ebwy
Dros y Domen Fawr a Chefn Manmoel a wedyn fyny'r ochr arall i'r cwm dros Mynydd Carn y Cefn.
Tua 12 milltir

Aled Elwyn
aledelwyn@hotmail.com
Mercher
Tachwedd
15
10.20 10.30 Stesion Harlech
CG: SH 581 314
Mae'r ddau drên (o'r de ac o'r gogledd) yn cyrraedd am 10.20. 

Llwybrau Harlech
Tref hynafol a hanesyddol Harlech, cytiau Gwyddelod, golygfeydd dros Fae Ceredigion.
Te yng Nghaffi'r Castell ar ddiwedd y daith.

Haf Meredydd
01766 780541/07760 283024
hmeredydd21@gmail.com)
John a Carys Parry
01766 513869
Sadwrn
Tachwedd
18
9.15 9.30 2 le i barcio
CG: SH 484 500
wrth waelod y ffordd o Fast Nebo,
a
CG: SH 487 498
ychydig pellach, ym mhen draw y ffordd i Lyn Dulyn.
Ceisiwch rannu ceir, gan nad oes llawer o le.

Tri llyn a Thri copa – de Crib Nantlle
Croesi o Lyn Dulyn at Lynnau Cwm Silyn, esgyn i ben Craig Cwm Silyn, a dilyn y grib at Garnedd Goch a Mynydd Craig-goch. Dewis o lwybrau i lawr, yn ôl yr amodau ar y diwrnod.
Tua 8.5 milltir/13.5 km, a bron i 600 m o esgyn.

 

Elen Huws
01286 882447 / 07815 104775
elenhuws@btinternet.com
Sadwrn
Rhagfyr
2
9.15 9.30 Maes parcio Mynydd Gwefru
CG: SH 581 601

Moelydd yr Wyddfa o Lanberis
Taith o rhyw 10.5 milltir ar dirwedd cymharol rwydd o Lanberis i fwlch y Groes ac ymlaen tros Foel Eilio, Foel Gron, Foel Goch a Moel Cynghorion. Fe all rhan olaf y daith i lawr Cwm Brwynog fod yn wlyb, o ystyried amser y flwyddyn.
Dringo cyfanswm o 1087 medr. Taith o oddeutu 5.5 awr.

Gwyn Williams
01492 640154
godrerglyn@hotmail.co.uk
Sadwrn
Rhagfyr
9
     

Taith Ardal Crughywel / Cinio


Manylion i ddilyn – Taith a pharatoi ar gyfer y cinio yn y Bear

Richard Mitchley
07850 174875
Richard@dragontrails.com
Mercher
Rhagfyr
13
10.00 10.15 Wrth stesion
Betws-y-coed
(parcio y tu ôl i'r eglwys?)
Llwybrau Betws-y-coed
Crwydro o amgylch Betws-y-coed
Ann a Brian Rushworth
Clwb Cerdded Blaenau Ffestiniog
Cyswllt: Haf Meredydd
01766 780541/07760 283024
hmeredydd21@gmail.com
Sadwrn
Rhagfyr
16
9.15 9.30 Parcio di-dâl ar ochor y lôn ger Glan Dena
CG: SH 667 6040

Carneddau o Lyn Ogwen
Cerdded tuag at fferm Tal-llyn Ogwen a dilyn Afon Lloer tuag at Ffynnon Lloer ac i fyny Pen yr Ole Wen, gydag un darn byr o sgrialu rhwydd. O amgylch ochrau’r cwm, dros Carnedd Fach i Garnedd Dafydd ac ymlaen tuag at Gefn Ysgolion Duon cyn gostwng yn serth yn ôl i lawr am Ffynnon Lloer i ail-ymuno â'r llwybr i'r man parcio.
Taith o tua 6 milltir a 730 m o ddringo.

Stephen Williams
07772 546 820
stephen.williams87@talktalk.net
Sadwrn
Rhagfyr
30
9.15 9.30 Cyrraedd Pen y Pas mewn car, ar fws neu ar droed o Ben y Gwryd

Taith draddodiadol y clwb i gopa’r Wyddfa dros y gwyliau
Taith i ffarwelio â’r hen flwyddyn y tro hwn!
Dewis o lwybrau yn ôl amgylchiadau ar y dydd a dymuniadau’r cerddwyr.

Eryl Owain
01690 760335 / 07548 790583
erylowain@gmail.com
2018
Chwefror
10-17
     

YR ALBAN 2018, Chwefror 10 – 17 (Sadwrn i Sadwrn)

Canolfan Inchree rhwng Glencoe a Fort William

Aros yn y Coe Wing; lle i 17 / 20 mewn 4 ystafell – 2 x 6 (1 dwbwl, 2 sengl a 2 fync sengl), 1 x 5 (1 dwbwl, 1 sengl a 2 fync sengl), ac 1 x 3 sengl.

Toiled, cawod a theledu ym mhob ystafell.

Cegin / ystafell fwyta gynhwysfawr ar gyfer pawb.

Stafell sychu.

Mi fydd y dafarn, sydd ar y safle, yn agored yn ystod ein hymweliad – ar gyfer bwyd a diod – tan yn hwyr! 

Wi-Fi am ddim yn y Coe ac yn y dafarn.

Y gost yn £85.

Manylion am y Ganolfan ar www.inchree.co.uk

Enwau a’r arian
(sieciau yn daladwy i “Clwb Mynydda Cymru”)
at Maldwyn Roberts,
Y Gesail,
4 Môr Awel,
PENYGROES,
Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RA erbyn Ionawr 1af.

CROESO I SYLWADAU AC I  SYNIADAU AM WEITHGAREDDAU
- A CHROESO ARBENNIG I GYNIGION I ARWAIN!

Ysgrifennydd gweithgareddau:  Eryl Owain  01690 760335   erylowain@gmail.com

Cydlynydd teithiau’r de: Dewi Hughes  02920 891753 / 07909 930427  dewihughes1@btinternet.com

Cydlynydd dringo:  Arwel Roberts  07803191058  arwelgwydyr@aol.com

Cydlynydd teithiau Mercher: Haf Meredydd    01766 780541 / 07760 283024  hmeredydd21@gmail.com

 

Teithiau/Trefniadau Eraill a Manylion Pellach

Arweinwyr: Cofiwch lenwi'r ffurflen ar ddechrau'r daith / gweithgaredd.
Pob Aelod: Cofiwch gario eich cerdyn manylion ar bob taith.

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu â’r arweinydd cyn y daith.
Hefyd, a wnaiff yr arweinyddion gysylltu â ymholiadau@clwbmynyddacymru.co
wedi’r daith i gadarnhau nifer y teithwyr a chofiwch am hanes a lluniau i’w cynnwys ar y wefan.
Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at Iolo Roberts…
ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Teithiau: Mae'r Clwb yn awyddus i dderbyn syniadau am deithiau neu weithgareddau.
Cysylltwch â ni drwy e-bostio ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Ni fydd disgwyl ichi arwain y teithiau

Dringo dan do
Pob nos Wener cynta'r mis bydd rhai o aelodau'r Clwb yn ymgynnull yng nghanolfan dringo dan do y Beacon.
Mae'r nosweithiau yn addas i ddechreuwyr neu i'r rhai sydd yn dymuno gwella eu sgiliau dringo. Os oes ganddoch ddiddordeb, yna
cysylltwch â Gwyn Roberts ar 01286 870 534, Arwel Roberts ar 01492 514 424 neu Anita Daimond ar 01492 600 414.

Dringo gyda’r nos
Bydd dringo ar greigiau tu allan gyda'r nos yn Ogwen yn cychwyn o ddydd Iau cyntaf mis Mai ymlaen. Cyfarfod yng
Nghaffi Ogwen. Cysylltwch ag Arwel Roberts ar 01492 514 424, Arwelgwydyr@aol.com ac i gael eich cynnwys ar restr e-bostio dringo.

Partneriaeth Awyr Agored

Mae’r Clwb wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth a gall ein haelodau fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Tocynnau Aelodaeth i ddilyn. Bydd aelod/au o’r Pwyllgor yn cael eu penodi fel Cydlynydd Hyfforddiant maes o law.
Mae dolen i gylchlythyr diweddaraf y Bartneriaeth ar wefan y Clwb,
neu ewch i www.partneriaethawyragored.co.uk/newsletter/indexcym.php

Syniadau am Deithiau?
Mae’r Clwb yn awyddus i dderbyn syniadau am deithiau neu weithgareddau.
Cysylltwch â mi drwy e-bostio ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Ni fydd disgwyl ichi arwain y teithiau!

** NEGES BWYSIG I AELODAU **
Mae'r Clwb yn defnyddio e-bost i yrru gwybodaeth ychwanegol i'r aelodau (e.e. newidiadau i drefniadau teithiau). Er mwyn sicrhau fod eich manylion cywir gennym, wnewch chi plis yrru e-bost yn cynnwys eich henw yn glir, i ymholiadau@clwbmynyddacymru.com. Ni fydd y manylion yn cael eu rhyddhau y tu allan i'r Clwb. Llawer o ddiolch!
Diweddarwyd gan y gwefeistr: 22/11/17