{scripts}

HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Mae rhaglen gyfredol gan y clwb eto - gweler y Rhaglen

Newyddion ayyb.


Llongyfarchiadau mawr i Gerallt Pennant wrth iddo ddathlu esgyn pob Munro. Cwblhaodd Gerallt y gamp ar gopa Buachaille Etive Beag, Glencoe yng nghwmni aelodau eraill o’r Clwb sy’ wrthi’n mwynhau’r daith flynyddol i’r Alban.


hysbys cystadleuaeth


 


Mae rhaglen o fi Medi i Rhagfyr yn awr ar gael. Mae'r teithiau wedi eu graddio, fell modd i aelodau asesu os yw'r daith yn addas ar eu cyfer. Defnyddir lliwiau i nodi'r graddau (o 1 i 5).


Y Bartneriaeth Awyr Agored.
Dros nifer o flynyddoedd, mae llawer o aelodau'r Clwb wedi manteisio ar gyrsiau mynydda a gynhelir dan nawdd y Bartneriaeth. Os oes gennych ddiddordeb mynychu cwrs/cyrsiau o'r fath, dyma'r camau i'w cymryd:

  • ystyried be ydy'ch anghenion chi, e.e. mordwyo cymorth cyntaf ac ati
  • cysylltu â'r Bartneriaeth - https://partneriaeth-awyr-agored.co.uk/contact - i weld be maen nhw'n gallu'i gynnig
  • bydd y bartneriaeth yn cynnig rhestr o ddarparwyr cydanbyddedig
  • cysylltu â Raymond Griffiths, Clwb Mynydda Cymru - rbryngolau@aol.com - y fo sy'n gyfrifol am brosesu ceisiadau ar ran aelodau'r Clwb.

Parcio ar gyfer Yr Wyddfa
Newid i dalu ac arddangos ar gyfer y gaeaf.
Manylion YMA


Cyfarwyddiadau defnyddio offer 'diffib'

Mae offer 'diffib' yn cael ei gario gan arweinydd pob taith Clwb Mynydda Cymru. Cyfarwyddid ar gyfer ei ddefnyddio ar gael YMA
Bydd llawer ohonoch yn gwybod eisoes am y llyfr gwych gan Dewi Prysor sydd newydd ei gyhoeddi gan Y Lolfa (£19.99), a'r rhai lwcus wedi derbyn copi yn eu hosan 'Dolig. Cawn ei hanes yn dringo 100 o'r copaon uchaf gan roi peth gwybodaeth gefndirol diddorol a rhannu ei brofiad personol o wneud hynny. Mae ynddo luniau arbennig iawn a phob un wedi eu tynnu gan yr awdur ei hun; mae'r llun clawr a welir yn yr atodiad yn rhoi syniad i chi o'r safon. Llyfr rhagorol a fyddai'n ffitio'n daclus ar y silff ochr yn ochr â Chopaon Cymru!  A (heb frolio gormod arnom ein hunain) dwy gyfrol sy'n llawer gwell na'r holl lyfrau Saesneg sydd wedi eu cyhoeddi am fynyddoedd Cymru.


Amserlenni cyfredol bysus Sherpa'r Wyddfa

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Parcio-ffyrdd-a-theithio/Tocynnau-teithio/Sherpar-Wyddfa.aspx


Map o Gwm Idwal, sy'n nodi nifer o enwau hyfryd sydd yn anghyfarwydd i lawer.

Cliciwch arno i'w chwyddo


GWYBODAETH BYW AR Y WE O GOPA'R WYDDFA

Gallwch gael gafael ar adroddiadau tywydd ayyb o gopa'r Wyddfa a llun gwegamera (yr Wyddfa o Dinorwig) drwy ddilyn y ddolen HON i wefan WyddfaFyw.


PANEL POLISIAU/YMATEB

Mae'r clwb yn derbyn nifer cynyddol o geisiadau am ymateb i amrywiol gyhoeddiadau, ymgynghoriadau, dogfennau ac ati yn ymwneud â mynydda a chefn gwlad yn gyffredinol. Mae'n bwysig bod llais y clwb a, thrwy hynny, llais mynyddwyr o Gymry i'w glywed. Penderfyniad y Cyf Cyff oedd sefydlu panel neu bwyllgor ad-hoc fyddai'n cyfarfod (neu'n trafod ar y wê) yn achlysurol yn ôl yr angen i ystyried y materion hyn. Os oes gennych ddiddordeb ac yn barod i gynnig eich hun, yna cysylltwch â Iolo  (07854 656351 / ioloroberts289@btinternet.com).


LLWYBYR LLECHI - BBC

https://www.facebook.com/Newyddion9/videos/376344442820714/


'AP' CLWB MYNYDDA CYMRU
Sefydlwyd ‘AP’ newydd Clwb Mynydda Cymru ar gyfer ffonau clyfar a llech/padiau (Apple ag Android).
Mae’r ‘AP’ yn cysylltu’n uniongyrchol â’r gwefan y clwb mewn rhyngwyneb newydd a rhwydd i/w ddefnyddio i ddarllen y rhaglen gweithgareddau, hanesion, newyddion, ymaelodi ayyb.

Ewch i Cysylltu am gyfarwyddid ar sut i osod yr AP ar eich teclyn.


COPAON CYMRU

Copaon Cymru
Mae ail-argraffiad COPAON CYMRU ar gael yn y siopau, yn dilyn gwerthiant rhagorol o 1000 o gopiau o'r argraffiad cyntaf.
Mae gan Wasg Carreg Gwalch wasanaeth archebu ar-lein.
Mae'n gyfrol hardd dros ben, gyda lluniau trawiadol a mapiau lliw yn cyflwyno 48 taith i dros gant o brif gopoan Cymru - ac mae pawb sydd wedi gweld y llyfr yn cytuno ei fod yn glamp o fargen am £15.


DISGOWNT I AELODAU!

SIOP CRIB GOCH
Mae Siop Crib Goch yn Llanberis yn cynnig disgownt hael o 15% oddi ar bris llawn popeth yn y siop (ond bwyelli Gransfors Bruks) i aelodau'r Clwb sy'n dangos cerdyn aelodaeth wrth dalu.
Mae'r cynnig yn cymharu'n ffafriol iawn gyda'r hyn sydd ar gael gan siopau cadwyn.
Mae nhw'n gwerthu offer gan nifer o gwmniau, gan gynnwys Paramo - dillad sydd ddim ond i'w cael yn y siopau llai, Berghaus, Keela, Buffalo, Sherpa, Fjallraven, Hanwag, Aku, Keen a llawer mwy – felly mae digon o ddewis.
Dyma'r unig siop yng Nghymru sydd yn annibynnol ac ym mherchnogaeth Cymry Cymraeg.
Mae pawb o'r staff  yn siarad Cymraeg (heblaw Rich, o Seland Newydd, sy'n ddysgwr).

COTSWOLD
Gostyngiad wrth brynu dillad/offer mynydda
Mae cwmni Cotswold yn cynnig 15% o ostyngiad i aelodau Clwb Mynydda Cymru a nifer o siopau eraill yn cynnig rhyw ostyngiad neu'i gilydd.

TRESPASS
Mae siopau Trespass wedi cytuno i roi 10% i ffwrdd oddi ar unrhywbeth yn eu siopau ym Mwllheli, Abersoch a Bangor i aelodau CMC. Rhaid dangos eich cerdyn aelodaeth.
I aelodau yn y De yna mae gan y cwmni ddwy siop – Penybont a Glyn Ebwy.

SIOPAU CUNNINGHAMS
Mae siopau Cunninghams yn cynnig 10% o ddisgownt i aelodau’r clwb.

SIOP ANTUR STINIOG
Gwerthir dillad a nwyddau gweithgareddau awyr agored, fel menter gymunedol. Nôd arall ydi galluogi'r gymuned i elwa ar gyfleon economaidd a hyfforddi yn y maes.
Amcanion ar dudalen ar y wefan
Disgownt o 15%, ag eithrio offer DMM a Yaktrax, i aelodau'r Clwb Mynydda sy'n dangos cerdyn aelodaeth.
Ar agor rhwng 9 a 5 dydd Llun hyd Sadwrn ac ar y Suliau hefyd yn yr haf

NODER:Dylech ofyn mewn unrhyw siop a oes gostyngiad i'w gael i aelodau clybiau mynydda gan grybwyll os oes angen bod CMC yn perthyn i'r BMC ("BMC affiliated" yn eich Saesneg gorau!)


RHESTR O GOPAON CYMRU - AR WICIPEDIA
Mae rhestr gyflawn o gopaon Cymru ar gael ar Wicipedia. Ceir dipyn o fanylion am bob un hefyd - a gallwch ychwanegu atynt neu ei golygu.


LLAWLYFR GWYN GOGLEDD CYMRU
Lawrlwythwch lyfryn yn cynnwys canllawiau ar gyfer sut i osgoi niweidio
cynefinoedd gwantan yn eryri yn ystod y gaeaf oddi YMA