HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Newyddion ayyb.CLWB MYNYDDA CYMRU YN EISTEDDFOD SIR CONWY 2019
Ym mis Awst 1979 daeth criw at ei gilydd yn Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon i sefydlu Clwb Mynydda Cymru. Bydd y clwb felly’n cyrraedd y deugain oed eleni ac mae trefniadau ar y gweill ar gyfer y dathlu!

Presenoldeb ar y maes – Bydd gan y clwb uned sylweddol ei maint ar faes yr Eisteddfod, mewn cydweithrediad â’r Cyngor Mynydda Prydeinig, Y Bartneriaeth Awyr Agored a’r Bwrdd Hyfforddi Mynydda. Bwriedir paratoi arddangosfa a fydd yn cynnwys edrych yn ôl ar hanes y clwb dros y deugain mlynedd diwethaf.
Os oes gennych unrhyw luniau, dogfennau megis copïau o raglenni teithiau’r clwb, cofnodion neu atgofion o wahanol weithgareddau neu unrhyw ddeunydd a fyddai’n ddefnyddiol ar gyfer yr arddangosfa a fyddech cystal â chysylltu ag un o’r canlynol:
Gwyn Williams            01492 640154    godrerglyn@hotmail.co.uk
Dwynwen Pennant       07720 057068    djhereford@hotmail.co.uk
Eryl Owain                   01690 760335    erylowain@gmail.com
Hefyd os gwyddoch am leoliad byrddau arddangos neu faneri ac ati sy’n perthyn i’r clwb, a fyddech cystal â chysylltu ag un o’r tri uchod.

Taith i Ddathlu’r Deugain – Trefnir taith gerdded dan arweiniad Dwynwen Pennant o Gaernarfon (cychwyn yn gynnar iawn!) i Lanrwst ar ddydd Sadwrn, 3 Awst gan orffen y daith yn uned y clwb ar y maes. Gellir ymuno â chymalau o’r daith.   Manylion isod ac YMA

Cyfarfod yn y Babell Lên – Trefnwyd cyfarfod arbennig am 2.15 ar ddydd Llun, 5 Awst gyda Gerallt Pennant yn holi Eric Jones, Dei Tomos a Gwen Aaron am eu profiadau o fynydda.

Lansio ap TRO yn yr Eisteddfod – Mae Mynyddoedd Pawb, yr ymgyrch i hyrwyddo defnydd o’r enwau Cymraeg cywir ar lefydd yn ymwneud â’n mynyddoedd wedi cynhyrchu ap dan yr enw TRO sydd yn cynnwys gwybodaeth am ystyr, cefndir ac ynganiad cywir enwau yn ardal Bryniau Clwyd. Byddwn yn croesawu cynrychiolwyr o Mynyddoedd Pawb i uned y clwb i hyrwyddo’r ap.

Taith Eisteddfod y Clwb – Trefnir taith gerdded leol yn ystod yr wythnos, manylion i ddilyn.

Darlith Llew Gwent – Traddodir y ddarlith eleni gan Huw Brassington, sydd wedi gwneud cryn enw iddo’i hun fel anturiaethwr a darlithydd bywiog a diddorol. Cynhelir y ddarlith yn Mhabell y Cymdeithasau 1 am 6.00 o’r gloch ar ddydd Gwener, 9 Awst.


PANEL POLISIAU/YMATEB

Mae'r clwb yn derbyn nifer cynyddol o geisiadau am ymateb i amrywiol gyhoeddiadau, ymgynghoriadau, dogfennau ac ati yn ymwneud â mynydda a chefn gwlad yn gyffredinol. Mae'n bwysig bod llais y clwb a, thrwy hynny, llais mynyddwyr o Gymry i'w glywed. Penderfyniad y Cyf Cyff oedd sefydlu panel neu bwyllgor ad-hoc fyddai'n cyfarfod (neu'n trafod ar y wê) yn achlysurol yn ôl yr angen i ystyried y materion hyn. Os oes gennych ddiddordeb ac yn barod i gynnig eich hun, yna cysylltwch â Iolo  (07854 656351 / ioloroberts289@btinternet.com).


LLWYBYR LLECHI - BBC

https://www.facebook.com/Newyddion9/videos/376344442820714/


CWRS CYMORTH CYNTAF

Mae nifer o aelodau wedi mynegi diddordeb mewn cwrs cymorth cyntaf, rhai ohonynt eisiau diweddaru eu cymwyster presennol. Byddai'r cwrs yn addas ar gyfer y rhai hynny sy'n gweithio tuag at gymwyster arwain mynydd ond byddai'n fuddiol i bawb fyddai eisiau gwella eu hymateb i sefyllfa annisgwyl. Mae Raymond Griffiths yn barod i gyd-lynnu ar ran y clwb ac i drafod efo'r Bartneriaeth Awyr Agored. Byddai'r Barneriaeth yn barod i drefnu cwrs cyfrwng Cymraeg yn y gogledd orllewin. Pe byddai galw o rannau eraill o Gymru, byddai'r clwb yn ceisio trefnu ar eu cyfer hwy hefyd. Croeso i chi sôn wrth eraill, nad ydynt yn aelodau.

Os oes gennych ddiddordeb, neu angen mwy o wybodaeth, a wnewch chi gysylltu â Raymond, os gwelwch yn dda. Byddai'r cwrs dros ddeuddydd, a hoffai Raymond gael gwybod a fyddai'n well gennych gwrs dros y Sul neu yn ystod yr wythnos. 

Cysylltwch ag ef:  rbryngolau@aol.com; 01348 891688 / 07967 259722.


'AP' CLWB MYNYDDA CYMRU
Sefydlwyd ‘ap’ newydd Clwb Mynydda Cymru ar gyfer ffonau clyfar a phadiau.
Mae’r ‘ap’ yn cysylltu’n uniongyrchol â’r gwefan y clwb mewn rhyngwyneb newydd a rhwydd ei ddefnyddio.
Mae’r ‘ap’ ar gael ar ‘Play Store’ Android/Google yn ogystal a ‘App Store’ iOS (Apple).
Dim ond chwilio am ‘Clwb Mynydda Cymru’ sydd angen ac yna cyffwrdd ‘Install’.


COPAON CYMRU

Copaon Cymru
Mae ail-argraffiad COPAON CYMRU ar gael yn y siopau, yn dilyn gwerthiant rhagorol o 1000 o gopiau o'r argraffiad cyntaf.
Mae gan Wasg Carreg Gwalch wasanaeth archebu ar-lein.
Mae'n gyfrol hardd dros ben, gyda lluniau trawiadol a mapiau lliw yn cyflwyno 48 taith i dros gant o brif gopoan Cymru - ac mae pawb sydd wedi gweld y llyfr yn cytuno ei fod yn glamp o fargen am £15.


DISGOWNT I AELODAU!

SIOP CRIB GOCH
Mae Siop Crib Goch yn Llanberis yn cynnig disgownt hael o 15% oddi ar bris llawn popeth yn y siop (ond bwyelli Gransfors Bruks) i aelodau'r Clwb sy'n dangos cerdyn aelodaeth wrth dalu.
Mae'r cynnig yn cymharu'n ffafriol iawn gyda'r hyn sydd ar gael gan siopau cadwyn.
Mae nhw'n gwerthu offer gan nifer o gwmniau, gan gynnwys Paramo - dillad sydd ddim ond i'w cael yn y siopau llai, Berghaus, Keela, Buffalo, Sherpa, Fjallraven, Hanwag, Aku, Keen a llawer mwy – felly mae digon o ddewis.
Dyma'r unig siop yng Nghymru sydd yn annibynnol ac ym mherchnogaeth Cymry Cymraeg.
Mae pawb o'r staff  yn siarad Cymraeg (heblaw Rich, o Seland Newydd, sy'n ddysgwr).

COTSWOLD
Gostyngiad wrth brynu dillad/offer mynydda
Mae cwmni Cotswold yn cynnig 15% o ostyngiad i aelodau Clwb Mynydda Cymru a nifer o siopau eraill yn cynnig rhyw ostyngiad neu'i gilydd.

TRESPASS
Mae siopau Trespass wedi cytuno i roi 10% i ffwrdd oddi ar unrhywbeth yn eu siopau ym Mwllheli, Abersoch a Bangor i aelodau CMC. Rhaid dangos eich cerdyn aelodaeth.
I aelodau yn y De yna mae gan y cwmni ddwy siop – Penybont a Glyn Ebwy.

SIOPAU CUNNINGHAMS
Mae siopau Cunninghams yn cynnig 10% o ddisgownt i aelodau’r clwb.

SIOP ANTUR STINIOG
Gwerthir dillad a nwyddau gweithgareddau awyr agored, fel menter gymunedol. Nôd arall ydi galluogi'r gymuned i elwa ar gyfleon economaidd a hyfforddi yn y maes.
Amcanion ar dudalen ar y wefan
Disgownt o 15%, ag eithrio offer DMM a Yaktrax, i aelodau'r Clwb Mynydda sy'n dangos cerdyn aelodaeth.
Ar agor rhwng 9 a 5 dydd Llun hyd Sadwrn ac ar y Suliau hefyd yn yr haf

NODER:Dylech ofyn mewn unrhyw siop a oes gostyngiad i'w gael i aelodau clybiau mynydda gan grybwyll os oes angen bod CMC yn perthyn i'r BMC ("BMC affiliated" yn eich Saesneg gorau!)


PARTNERIAETH AWYR AGORED
Mae’r Clwb wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth a gall ein haelodau fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg.
Ewch i'w GWEFAN


BWS ARFORDIR LLYN
Rhag ofn y bydd rhai ohonoch yn meddwl am fynd i grwydro Llŷn. 
Manylion ar eu gwefan – www.bwsarfordirllyn.co.uk
AMERSLEN 2018 ar gael
YMA


RHESTR O GOPAON CYMRU - AR WICIPEDIA
Mae rhestr gyflawn o gopaon Cymru ar gael ar Wicipedia. Ceir dipyn o fanylion am bob un hefyd - a gallwch ychwanegu atynt neu ei golygu.


LLAWLYFR GWYN GOGLEDD CYMRU
Lawrlwythwch lyfryn yn cynnwys canllawiau ar gyfer sut i osgoi niweidio
cynefinoedd gwantan yn eryri yn ystod y gaeaf oddi YMA


WAL DDRINGO YN HARLECH
Mae yna wal ddringo ar safle Pwll Nofio Harlech.

Aeth llawer o waith i adeiladu un o'r waliau dringo gorau yng Ngwledydd Prydain. Mae'r wal yn cynnig her i ddringwyr o bob safon felly os nad ydych wedi dringo o'r blaen mae cyfle i chi feithrin y grefft ar eich stepen drws.

Mae'r amserlen a'r prisiau i'w cael ar eu gwefan.
Yn ogystal â wal ddringo, mae yna gaffi newydd ar fin agor a derbynfa newydd sbon wedi ei datblygu yn y pwll nofio.
Mae'r pwll nofio angen trigolion yr ardal i gefnogi'r holl atyniadau gan gynnwys y wal ddringo a'r pwll nofio felly dewch yn llu!!