HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Newyddion ayyb.

DATBLYGIAD NEWYDD
Sefydlwyd ‘ap’ newydd Clwb Mynydda Cymru ar gyfer ffonau clyfar a phadiau.

Mae’r ‘ap’ yn cysylltu’n uniongyrchol â’r gwefan y clwb mewn rhyngwyneb newydd a rhwydd ei ddefnyddio.

Mae’r ‘ap’ ar gael ar ‘Play Store’ Android/Google yn ogystal a ‘App Store’ iOS (Apple).

Dim ond chwilio am ‘Clwb Mynydda Cymru’ sydd angen ac yna cyffwrdd ‘Install’.


DYFFRYN WHARFDALE MIS MAI
Bydd y rhai ohonoch fu'n aros yr ardal y Long Mynd y llynedd yn falch iawn, rwy'n siwr, o ddeall fod Gwyn Williams (Llanrwst) yn fodlon trefnu taith debyg eto eleni - y tro yma i Ddyffryn Wharfdale yn Swydd Efrog. Ardal dawel a hardd iawn, gyda digon o deithiau cerdded amrywiol.

Y cynnig yw tair noson mewn hostel YHA yn Kettlewell yn Nyffryn Wharfdale ar yr 8fed, 9fed a 10 fed o Fai. Cyfle i gael tridiau neu hyd yn oed bedwar diwrnod o gerdded yn yr ardal yma i’r gogledd o Skipton a Grassington. Mae pob un o gopaon enwog Swydd Efrog o fewn cyrraedd ac mae’r Dalesway yn mynd trwy Kettlewell .Wedi cerdded sawl gwaith yn yr ardal ac mae’n ardal hardd iawn.

Pris yr ystafelloedd fydd fel a ganlyn, gan gynnwys brecwast :
Gwely a brecwast llawn mewn ystafell i chwech am dair noson : £93.00 y person
Gwely a brecwast llawn mewn Ystafelloedd gwely dwbwl am dair noson : £110.00 y person
Mae’r prisiau uchod yn derbyn fod y ddwy ystafell i chwech yn llawn. Fe allai gostio ychydig ychwaneg pe byddai ond pedwar yn yr ystafell.

Mae dewis o brydau min nos tri cwrs ar gael am £15.00 - £18.00.
Mae’r llety hefyd yn drwyddedig, ac mae dwy dafarn gerllaw i ddisychedu !

Mae’n angenrheidiol cael enwau pendant erbyn Chwefror 3ydd 2018 fan bellaf.

Cysyllter â: Gwyn Williams (godrerglyn@hotmail.co.uk) 01492 640154

Croeso cynnes i bawb


COPAON CYMRU

Copaon Cymru
Mae ail-argraffiad COPAON CYMRU ar gael yn y siopau, yn dilyn gwerthiant rhagorol o 1000 o gopiau o'r argraffiad cyntaf.
Mae gan Wasg Carreg Gwalch wasanaeth archebu ar-lein.
Mae'n gyfrol hardd dros ben, gyda lluniau trawiadol a mapiau lliw yn cyflwyno 48 taith i dros gant o brif gopoan Cymru - ac mae pawb sydd wedi gweld y llyfr yn cytuno ei fod yn glamp o fargen am £15.


DISGOWNT I AELODAU!

SIOP CRIB GOCH
Mae Siop Crib Goch yn Llanberis yn cynnig disgownt hael o 15% oddi ar bris llawn popeth yn y siop (ond bwyelli Gransfors Bruks) i aelodau'r Clwb sy'n dangos cerdyn aelodaeth wrth dalu.
Mae'r cynnig yn cymharu'n ffafriol iawn gyda'r hyn sydd ar gael gan siopau cadwyn.
Mae nhw'n gwerthu offer gan nifer o gwmniau, gan gynnwys Paramo - dillad sydd ddim ond i'w cael yn y siopau llai, Berghaus, Keela, Buffalo, Sherpa, Fjallraven, Hanwag, Aku, Keen a llawer mwy – felly mae digon o ddewis.
Dyma'r unig siop yng Nghymru sydd yn annibynnol ac ym mherchnogaeth Cymry Cymraeg.
Mae pawb o'r staff  yn siarad Cymraeg (heblaw Rich, o Seland Newydd, sy'n ddysgwr).

COTSWOLD
Gostyngiad wrth brynu dillad/offer mynydda
Mae cwmni Cotswold yn cynnig 15% o ostyngiad i aelodau Clwb Mynydda Cymru a nifer o siopau eraill yn cynnig rhyw ostyngiad neu'i gilydd.

TRESPASS
Mae siopau Trespass wedi cytuno i roi 10% i ffwrdd oddi ar unrhywbeth yn eu siopau ym Mwllheli, Abersoch a Bangor i aelodau CMC. Rhaid dangos eich cerdyn aelodaeth.
I aelodau yn y De yna mae gan y cwmni ddwy siop – Penybont a Glyn Ebwy.

SIOPAU CUNNINGHAMS
Mae siopau Cunninghams yn cynnig 10% o ddisgownt i aelodau’r clwb.

SIOP ANTUR STINIOG
Gwerthir dillad a nwyddau gweithgareddau awyr agored, fel menter gymunedol. Nôd arall ydi galluogi'r gymuned i elwa ar gyfleon economaidd a hyfforddi yn y maes.
Amcanion ar dudalen ar y wefan
Disgownt o 15%, ag eithrio offer DMM a Yaktrax, i aelodau'r Clwb Mynydda sy'n dangos cerdyn aelodaeth.
Ar agor rhwng 9 a 5 dydd Llun hyd Sadwrn ac ar y Suliau hefyd yn yr haf

NODER:Dylech ofyn mewn unrhyw siop a oes gostyngiad i'w gael i aelodau clybiau mynydda gan grybwyll os oes angen bod CMC yn perthyn i'r BMC ("BMC affiliated" yn eich Saesneg gorau!)


PARTNERIAETH AWYR AGORED
Mae’r Clwb wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth a gall ein haelodau fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Tocynnau Aelodaeth i ddilyn.
Ewch i'w GWEFAN


BWS ARFORDIR LLYN
Rhag ofn y bydd rhai ohonoch yn meddwl am fynd i grwydro Llŷn. 
Manylion ar eu gwefan – www.bwsarfordirllyn.co.uk


RHESTR O GOPAON CYMRU - AR WICIPEDIA
Mae rhestr gyflawn o gopaon Cymru ar gael ar Wicipedia. Ceir dipyn o fanylion am bob un hefyd - a gallwch ychwanegu atynt neu ei golygu.


LLAWLYFR GWYN GOGLEDD CYMRU
Lawrlwythwch lyfryn yn cynnwys canllawiau ar gyfer sut i osgoi niweidio
cynefinoedd gwantan yn eryri yn ystod y gaeaf oddi YMA


WAL DDRINGO YN HARLECH
Mae yna wal ddringo ar safle Pwll Nofio Harlech.

Aeth llawer o waith i adeiladu un o'r waliau dringo gorau yng Ngwledydd Prydain. Mae'r wal yn cynnig her i ddringwyr o bob safon felly os nad ydych wedi dringo o'r blaen mae cyfle i chi feithrin y grefft ar eich stepen drws.

Mae'r amserlen a'r prisiau i'w cael ar eu gwefan.
Yn ogystal â wal ddringo, mae yna gaffi newydd ar fin agor a derbynfa newydd sbon wedi ei datblygu yn y pwll nofio.
Mae'r pwll nofio angen trigolion yr ardal i gefnogi'r holl atyniadau gan gynnwys y wal ddringo a'r pwll nofio felly dewch yn llu!!