HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Newyddion ayyb.

CWRS CYMORTH CYNTAF

Mae cwrs cymorth cyntaf wedi ei drefnu i aelodau'r clwb ar y 26 a'r 27ain o Ebrill ym Mhlas Heli, Pwllheli. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Raymond at rbryngolau@aol.com cyn Dydd Mawrth y 10fed o Ebrill.


An t'Eilean Sgitheanach / Ynys Skye

Bydd aelodau o'r clwb yn ymweld â'r ynys o 26 Mai tan 1 Mehefin ac yn aros mewn hostel a byncws yn Broadford. Mae lle o hyd i dri arall a'r gost fydd £175 am saith noson am y llety yn unig. Mae'r hostel yn drwyddedig ac yn darparu bwyd.

Gellir talu drwy siec neu drosglwyddiad banc. Dylid postio siec i Richard Roberts, Tryfan, 39 Stryd y Brython, Rhuthun LL15 1JA neu dyma'r manylion banc
os ydi hyn yn fwy cyfleus.

Clwb Mynydda Cymru    40-09-03    
51092138    Rhowch eich enw a 'Skye' fel cyfeirnod.
Gadewch Gareth Roberts wybod drwy ebost os gwelwch yn dda os ydych yn talu efo siec neu drosglwyddiad - cefncoed@btconnect.com

A wnewch chi adael i Gareth wybod a danfon y taliad erbyn dydd Mercher, 11eg o Ebrill fan bellaf. Ac wrth gwrs, y cyntaf i'r felin . . . 


CWRS

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cynnal hyfforddiant ML o’r 23ain o Orffennaf am 6 diwrnod. Bydd Martin Land yn rhedeg y cwrs yn ddwyieithog. Ma na un neu ddau lle ar ôl os oes rhywun o’r clwb awydd mynychu. Y gost fydd £20 y diwrnod felly cyfanswm o £120.  Os wyf yn  deall yn iawn, bydd y cwrs yn cynnig hyfforddiant sylfaenol ac nid yn arwain at ddyfarnu cymwyster ML ar ddiwedd y cwrs.

Cysylltwch gyda Simon yn y bartneriaeth os oes diddordeb: 

simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk 01690 720169 / 07736456951


GŴYL Y BANC MAI - Teithiau Teulu, Mai 7

Yn dilyn llwyddiant y llynedd, penderfynwyd cynnal tair taith eto eleni ar ddydd Llun Gŵyl y Banc a fydd yn addas ar gyfer teuluoedd a phlant ac eraill llai profiadol neu hyderus. Y mynyddoedd y tro yma fydd  Craig Cerrig Gleisiad ym Mannau Brycheiniog, Pumlumon a Moel Siabod.

Eryl Owain  01690 760335  erylowain@gmail.com


CYLCH PADDY BUCKLEY,  Mai 4 – 7

Ydych chi’n barod am tipyn o her?  Wel, dyma felly’r daith i chi! Nodwch y dyddiadau rŵan.

Dydd Gwener, 4 Mai Cymal 1:  Capel Curig i Aberglaslyn – 22 milltir, 7400 troedfedd o ddringo, 13 awr.
Dydd Sadwrn, 5 Mai Cymal 2: Aberglaslyn i Rhyd Ddu – 9 milltir, 4800 troedfedd o ddringo, 8 awr.
Dydd Sul, 6 Mai Cymal 3: Rhyd Ddu i Llanberis  –  11 milltir, 6000 troedfedd o ddringo, 8.5 awr.
Dydd Llun, 7 Mai Cymal 4:  Llanberis i Capel Curig – 19 milltir, 9800 troedfedd o ddringo, 15 awr.

Dwynwen Pennant   07720 057068   djhereford@hotmail.co.uk  
Morfudd Thomas 01248 670067  morfuddelen@yahoo.co.uk


DARLITH GOFFA LLEW GWENT

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018
Dydd Iau, 9 Awst 4.30 Ystafell Cymdeithasau 2.

Darlithydd: Marged Tudur
‘ ... bryn a mawndir a phabwyr a chraig a llyn.’
Marged Tudur yn sôn am y profiad a’r pleser o fynydda a chysylltiadau llenyddol ambell le sy’n bwysig iddi hi.


WARDEINIAID GWIRFODDOL

Ers rhai blynyddoedd, mae Parc Cenedlaethol Eryri wedi bod yn trefnu cynllun wardeniaid gwirfoddol i weithio dros yr haf ar Yr Wyddfa. Bu tri aelod o'r clwb yn gwneud hyn yn y gorffennol - Iolo Roberts, Elen Huws a Haf Meredydd - a byddai croeso i chi gysylltu â hwy pe byddech eisiau trafod.

Dyma ebost y tri: ioloroberts289@btinternet.com; elenhuws@btinterent.com; hmeredydd21@gmail.com.

Defnyddiwch y ddolen isod i gael mwy o wybodaeth a ffurflen gais:
http://www.eryri.llyw.cymru/visiting/warden-service/volunteers?name=_recache


LLYFR NEWYDD - ‘RHINOGYDD’

Yn ddiweddar, cyhoeddwyd llyfr newydd ar Y Rhinogydd gan Jean Napier, sy’n ffotograffydd ac yn byw erbyn hyn hyn Nhywyn. Dyma bumed llyfr Jean, ac yn y llyfr mae hi’n dilyn hen ffyrdd hynafol Ardudwy.  Daeth y syniad am y llyfr o’i phroject ar gyfer ei gradd Meistr mewn Celf Gain ym Mhrifysgol Aberystwyth.

“Rydw i wedi bod yn crwydro a thynnu lluniau yn Sir Feirionnydd ers blynyddoedd lawer”, meddai Jean. “Rydym yn byw mewn ardal hyfryd ac rydw i wrth fy modd cael cyhoeddi lluniau wedi eu tynnu mewn llefydd diarffordd ac anghysbell Ardudwy; ardaloedd na fyddai llawer iawn o bobl wedi cael cyfle i ymweld â nhw eu hunain. Mae tirlun y Rhinogydd yn hynod o drawiadol ac yn llawn o olion cynnar bobl sy’n mynd yn ôl rai canrifoedd”.

Yn y llyfr bach hwn mae hi wedi ceisio cyfleu ei diddordeb yn yr ardal gwyllt yma o ucheldir a chrib y Rhinogydd a saif rhwng bro Ardudwy a Thrawsfynydd, ac wedi ceisio rhoi blas ar y gweddillion hanesyddol rhyfeddol a’r tirlun trawiadol sydd i’w weld yma. Mae’r ardal yn llawn o gladdfeydd hynafol, ceiri mynyddig a chylchoedd cerrig, meini hirion a llawer mwy. Mae amryw o ffermydd mynydd yr ardal yn wag erbyn hyn ac mae mannau aros yr hen borthmyn a arferai ddilyn hen ffyrdd wrth yrru’r gwartheg i gael eu gwerthu dros y ffin yn Lloegr bellach yn adfeilion.

Os hoffech weld ffotograffau Jean yn eu holl ogoniant yna mae arddangosfa yn Ystafell y Gwladwyr yn oriel MOMA, Machynlleth, hyd tua canol Chwefror. Ewch i wefan MOMA i wirio’r dyddiad y daw’r arddangosfa i ben; mynediad am ddim. Gwasg Carreg Gwalch, rhif llyfr ISBN 978-1-84524-271-8, £5.95.


CWRS CYMORTH CYNTAF

Mae nifer o aelodau wedi mynegi diddordeb mewn cwrs cymorth cyntaf, rhai ohonynt eisiau diweddaru eu cymwyster presennol. Byddai'r cwrs yn addas ar gyfer y rhai hynny sy'n gweithio tuag at gymwyster arwain mynydd ond byddai'n fuddiol i bawb fyddai eisiau gwella eu hymateb i sefyllfa annisgwyl. Mae Raymond Griffiths yn barod i gyd-lynnu ar ran y clwb ac i drafod efo'r Bartneriaeth Awyr Agored. Byddai'r Barneriaeth yn barod i drefnu cwrs cyfrwng Cymraeg yn y gogledd orllewin. Pe byddai galw o rannau eraill o Gymru, byddai'r clwb yn ceisio trefnu ar eu cyfer hwy hefyd. Croeso i chi sôn wrth eraill, nad ydynt yn aelodau.

Os oes gennych ddiddordeb, neu angen mwy o wybodaeth, a wnewch chi gysylltu â Raymond, os gwelwch yn dda. Byddai'r cwrs dros ddeuddydd, a hoffai Raymond gael gwybod a fyddai'n well gennych gwrs dros y Sul neu yn ystod yr wythnos. 

Cysylltwch ag ef:  rbryngolau@aol.com; 01348 891688 / 07967 259722.


DATBLYGIAD NEWYDD
Sefydlwyd ‘ap’ newydd Clwb Mynydda Cymru ar gyfer ffonau clyfar a phadiau.
Mae’r ‘ap’ yn cysylltu’n uniongyrchol â’r gwefan y clwb mewn rhyngwyneb newydd a rhwydd ei ddefnyddio.
Mae’r ‘ap’ ar gael ar ‘Play Store’ Android/Google yn ogystal a ‘App Store’ iOS (Apple).
Dim ond chwilio am ‘Clwb Mynydda Cymru’ sydd angen ac yna cyffwrdd ‘Install’.


DYFFRYN WHARFDALE MIS MAI
Bydd y rhai ohonoch fu'n aros yr ardal y Long Mynd y llynedd yn falch iawn, rwy'n siwr, o ddeall fod Gwyn Williams (Llanrwst) yn fodlon trefnu taith debyg eto eleni - y tro yma i Ddyffryn Wharfdale yn Swydd Efrog. Ardal dawel a hardd iawn, gyda digon o deithiau cerdded amrywiol.

Y cynnig yw tair noson mewn hostel YHA yn Kettlewell yn Nyffryn Wharfdale ar yr 8fed, 9fed a 10 fed o Fai. Cyfle i gael tridiau neu hyd yn oed bedwar diwrnod o gerdded yn yr ardal yma i’r gogledd o Skipton a Grassington. Mae pob un o gopaon enwog Swydd Efrog o fewn cyrraedd ac mae’r Dalesway yn mynd trwy Kettlewell .Wedi cerdded sawl gwaith yn yr ardal ac mae’n ardal hardd iawn.

Pris yr ystafelloedd fydd fel a ganlyn, gan gynnwys brecwast :
Gwely a brecwast llawn mewn ystafell i chwech am dair noson : £93.00 y person
Gwely a brecwast llawn mewn Ystafelloedd gwely dwbwl am dair noson : £110.00 y person
Mae’r prisiau uchod yn derbyn fod y ddwy ystafell i chwech yn llawn. Fe allai gostio ychydig ychwaneg pe byddai ond pedwar yn yr ystafell.

Mae dewis o brydau min nos tri cwrs ar gael am £15.00 - £18.00.
Mae’r llety hefyd yn drwyddedig, ac mae dwy dafarn gerllaw i ddisychedu !

Mae’n angenrheidiol cael enwau pendant erbyn Chwefror 3ydd 2018 fan bellaf.

Cysyllter â: Gwyn Williams (godrerglyn@hotmail.co.uk) 01492 640154

Croeso cynnes i bawb


COPAON CYMRU

Copaon Cymru
Mae ail-argraffiad COPAON CYMRU ar gael yn y siopau, yn dilyn gwerthiant rhagorol o 1000 o gopiau o'r argraffiad cyntaf.
Mae gan Wasg Carreg Gwalch wasanaeth archebu ar-lein.
Mae'n gyfrol hardd dros ben, gyda lluniau trawiadol a mapiau lliw yn cyflwyno 48 taith i dros gant o brif gopoan Cymru - ac mae pawb sydd wedi gweld y llyfr yn cytuno ei fod yn glamp o fargen am £15.


DISGOWNT I AELODAU!

SIOP CRIB GOCH
Mae Siop Crib Goch yn Llanberis yn cynnig disgownt hael o 15% oddi ar bris llawn popeth yn y siop (ond bwyelli Gransfors Bruks) i aelodau'r Clwb sy'n dangos cerdyn aelodaeth wrth dalu.
Mae'r cynnig yn cymharu'n ffafriol iawn gyda'r hyn sydd ar gael gan siopau cadwyn.
Mae nhw'n gwerthu offer gan nifer o gwmniau, gan gynnwys Paramo - dillad sydd ddim ond i'w cael yn y siopau llai, Berghaus, Keela, Buffalo, Sherpa, Fjallraven, Hanwag, Aku, Keen a llawer mwy – felly mae digon o ddewis.
Dyma'r unig siop yng Nghymru sydd yn annibynnol ac ym mherchnogaeth Cymry Cymraeg.
Mae pawb o'r staff  yn siarad Cymraeg (heblaw Rich, o Seland Newydd, sy'n ddysgwr).

COTSWOLD
Gostyngiad wrth brynu dillad/offer mynydda
Mae cwmni Cotswold yn cynnig 15% o ostyngiad i aelodau Clwb Mynydda Cymru a nifer o siopau eraill yn cynnig rhyw ostyngiad neu'i gilydd.

TRESPASS
Mae siopau Trespass wedi cytuno i roi 10% i ffwrdd oddi ar unrhywbeth yn eu siopau ym Mwllheli, Abersoch a Bangor i aelodau CMC. Rhaid dangos eich cerdyn aelodaeth.
I aelodau yn y De yna mae gan y cwmni ddwy siop – Penybont a Glyn Ebwy.

SIOPAU CUNNINGHAMS
Mae siopau Cunninghams yn cynnig 10% o ddisgownt i aelodau’r clwb.

SIOP ANTUR STINIOG
Gwerthir dillad a nwyddau gweithgareddau awyr agored, fel menter gymunedol. Nôd arall ydi galluogi'r gymuned i elwa ar gyfleon economaidd a hyfforddi yn y maes.
Amcanion ar dudalen ar y wefan
Disgownt o 15%, ag eithrio offer DMM a Yaktrax, i aelodau'r Clwb Mynydda sy'n dangos cerdyn aelodaeth.
Ar agor rhwng 9 a 5 dydd Llun hyd Sadwrn ac ar y Suliau hefyd yn yr haf

NODER:Dylech ofyn mewn unrhyw siop a oes gostyngiad i'w gael i aelodau clybiau mynydda gan grybwyll os oes angen bod CMC yn perthyn i'r BMC ("BMC affiliated" yn eich Saesneg gorau!)


PARTNERIAETH AWYR AGORED
Mae’r Clwb wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth a gall ein haelodau fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Tocynnau Aelodaeth i ddilyn.
Ewch i'w GWEFAN


BWS ARFORDIR LLYN
Rhag ofn y bydd rhai ohonoch yn meddwl am fynd i grwydro Llŷn. 
Manylion ar eu gwefan – www.bwsarfordirllyn.co.uk
AMERSLEN 2018 ar gael YMA


RHESTR O GOPAON CYMRU - AR WICIPEDIA
Mae rhestr gyflawn o gopaon Cymru ar gael ar Wicipedia. Ceir dipyn o fanylion am bob un hefyd - a gallwch ychwanegu atynt neu ei golygu.


LLAWLYFR GWYN GOGLEDD CYMRU
Lawrlwythwch lyfryn yn cynnwys canllawiau ar gyfer sut i osgoi niweidio
cynefinoedd gwantan yn eryri yn ystod y gaeaf oddi YMA


WAL DDRINGO YN HARLECH
Mae yna wal ddringo ar safle Pwll Nofio Harlech.

Aeth llawer o waith i adeiladu un o'r waliau dringo gorau yng Ngwledydd Prydain. Mae'r wal yn cynnig her i ddringwyr o bob safon felly os nad ydych wedi dringo o'r blaen mae cyfle i chi feithrin y grefft ar eich stepen drws.

Mae'r amserlen a'r prisiau i'w cael ar eu gwefan.
Yn ogystal â wal ddringo, mae yna gaffi newydd ar fin agor a derbynfa newydd sbon wedi ei datblygu yn y pwll nofio.
Mae'r pwll nofio angen trigolion yr ardal i gefnogi'r holl atyniadau gan gynnwys y wal ddringo a'r pwll nofio felly dewch yn llu!!