HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Newyddion ayyb.


Cynefin Cymraeg – annog defnydd o’r iaith yn y maes awyr agoredYr haf yma bydd dwy o fentrau iaith y gogledd, ar y cyd gyda phartneriaeth amgylcheddol yn trefnu cyfres o deithiau maes fydd yn cynyddu hyder siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio mwy ar y Gymraeg yn eu gwaith yn y sectorau amgylcheddol ac awyr agored.

Rhwng Mehefin a diwedd Medi bydd Partneriaeth Cwm Idwal, partneriaeth a ffurfiwyd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru a Pharc Cenedlaethol Eryri i warchod a rheoli’r Cwm yn cynnal pedair taith maes yn y Cwm ar themâu sy’n cynnwys bioamrywiaeth, daeareg, hanes enwau lleoedd ac agweddau ar dwristiaeth a rheolaeth.

Targedir y teithiau at unigolion sy’n ennill bywoliaeth neu’n gwirfoddoli yn y sectorau awyr agored neu amgylcheddol sy’n byw yn siroedd Conwy a Gwynedd.

Meddai Guto Roberts, Warden Partneriaeth Cwm Idwal: “Mae’r sectorau awyr agored ac amgylcheddol yn tyfu, mae’n allweddol ein bod yn gofalu fod yna ddigon o bobl sy’n gweithio yn y meysydd hynny nid yn unig yn siarad Cymraeg ond hefyd yn ei defnyddio o ddydd i ddydd yn eu gwaith. Mae Cwm Idwal yn cynnig ei hun yn berffaith fel ystafell ddosbarth awyr agored i ni ddehongli pob agwedd ar dirwedd, planhigion, bywyd gwyllt a threftadaeth ieithyddol y rhan yma o Eryri i bobl sy’n gweithio yn yr awyr agored.”

Hyrwyddir y teithiau gan Fenter Iaith Conwy a hunaniaith y fenter iaith yng Ngwynedd.

Dywedodd Ifan Llewelyn Jones, Swyddog Datblygu Iaith hunaniaith: “Un o amcanion y mentrau iaith ydi annog mwy o siaradwyr Cymraeg ddefnyddio’r iaith yn y gweithle.”

Ychwanegodd Meirion Davies, Prif Swyddog Menter Iaith Conwy: “Mae Menter Iaith Conwy wedi gweithio ers blynyddoedd i gynyddu niferoedd y siaradwyr Cymraeg sy’n ennill bywoliaeth yn y sector awyr agored, bydd y teithiau yma’n wych i’r gweithwyr hynny ddatblygu’r hyder, y wybodaeth a’r awydd i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu gwaith.”

Os hoffai unrhyw un sy’n gweithio, neu’n gwirfododli yn y sectorau awyr agored neu amgylcheddol, yn byw yn siroeodd Gwynedd neu Conwy fwy o wybodaeth dylent ebostio Guto.Roberts@nationaltrust.org.uk


CWRS

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cynnal hyfforddiant ML o’r 23ain o Orffennaf am 6 diwrnod. Bydd Martin Land yn rhedeg y cwrs yn ddwyieithog. Ma na un neu ddau lle ar ôl os oes rhywun o’r clwb awydd mynychu. Y gost fydd £20 y diwrnod felly cyfanswm o £120.  Os wyf yn  deall yn iawn, bydd y cwrs yn cynnig hyfforddiant sylfaenol ac nid yn arwain at ddyfarnu cymwyster ML ar ddiwedd y cwrs.

Cysylltwch gyda Simon yn y bartneriaeth os oes diddordeb: 

simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk 01690 720169 / 07736456951


DARLITH GOFFA LLEW GWENT

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018
Dydd Iau, 9 Awst 4.30 Ystafell Cymdeithasau 2.

Darlithydd: Marged Tudur
‘ ... bryn a mawndir a phabwyr a chraig a llyn.’
Marged Tudur yn sôn am y profiad a’r pleser o fynydda a chysylltiadau llenyddol ambell le sy’n bwysig iddi hi.


CWRS CYMORTH CYNTAF

Mae nifer o aelodau wedi mynegi diddordeb mewn cwrs cymorth cyntaf, rhai ohonynt eisiau diweddaru eu cymwyster presennol. Byddai'r cwrs yn addas ar gyfer y rhai hynny sy'n gweithio tuag at gymwyster arwain mynydd ond byddai'n fuddiol i bawb fyddai eisiau gwella eu hymateb i sefyllfa annisgwyl. Mae Raymond Griffiths yn barod i gyd-lynnu ar ran y clwb ac i drafod efo'r Bartneriaeth Awyr Agored. Byddai'r Barneriaeth yn barod i drefnu cwrs cyfrwng Cymraeg yn y gogledd orllewin. Pe byddai galw o rannau eraill o Gymru, byddai'r clwb yn ceisio trefnu ar eu cyfer hwy hefyd. Croeso i chi sôn wrth eraill, nad ydynt yn aelodau.

Os oes gennych ddiddordeb, neu angen mwy o wybodaeth, a wnewch chi gysylltu â Raymond, os gwelwch yn dda. Byddai'r cwrs dros ddeuddydd, a hoffai Raymond gael gwybod a fyddai'n well gennych gwrs dros y Sul neu yn ystod yr wythnos. 

Cysylltwch ag ef:  rbryngolau@aol.com; 01348 891688 / 07967 259722.


'AP' CLWB MYNYDDA CYMRU
Sefydlwyd ‘ap’ newydd Clwb Mynydda Cymru ar gyfer ffonau clyfar a phadiau.
Mae’r ‘ap’ yn cysylltu’n uniongyrchol â’r gwefan y clwb mewn rhyngwyneb newydd a rhwydd ei ddefnyddio.
Mae’r ‘ap’ ar gael ar ‘Play Store’ Android/Google yn ogystal a ‘App Store’ iOS (Apple).
Dim ond chwilio am ‘Clwb Mynydda Cymru’ sydd angen ac yna cyffwrdd ‘Install’.


COPAON CYMRU

Copaon Cymru
Mae ail-argraffiad COPAON CYMRU ar gael yn y siopau, yn dilyn gwerthiant rhagorol o 1000 o gopiau o'r argraffiad cyntaf.
Mae gan Wasg Carreg Gwalch wasanaeth archebu ar-lein.
Mae'n gyfrol hardd dros ben, gyda lluniau trawiadol a mapiau lliw yn cyflwyno 48 taith i dros gant o brif gopoan Cymru - ac mae pawb sydd wedi gweld y llyfr yn cytuno ei fod yn glamp o fargen am £15.


DISGOWNT I AELODAU!

SIOP CRIB GOCH
Mae Siop Crib Goch yn Llanberis yn cynnig disgownt hael o 15% oddi ar bris llawn popeth yn y siop (ond bwyelli Gransfors Bruks) i aelodau'r Clwb sy'n dangos cerdyn aelodaeth wrth dalu.
Mae'r cynnig yn cymharu'n ffafriol iawn gyda'r hyn sydd ar gael gan siopau cadwyn.
Mae nhw'n gwerthu offer gan nifer o gwmniau, gan gynnwys Paramo - dillad sydd ddim ond i'w cael yn y siopau llai, Berghaus, Keela, Buffalo, Sherpa, Fjallraven, Hanwag, Aku, Keen a llawer mwy – felly mae digon o ddewis.
Dyma'r unig siop yng Nghymru sydd yn annibynnol ac ym mherchnogaeth Cymry Cymraeg.
Mae pawb o'r staff  yn siarad Cymraeg (heblaw Rich, o Seland Newydd, sy'n ddysgwr).

COTSWOLD
Gostyngiad wrth brynu dillad/offer mynydda
Mae cwmni Cotswold yn cynnig 15% o ostyngiad i aelodau Clwb Mynydda Cymru a nifer o siopau eraill yn cynnig rhyw ostyngiad neu'i gilydd.

TRESPASS
Mae siopau Trespass wedi cytuno i roi 10% i ffwrdd oddi ar unrhywbeth yn eu siopau ym Mwllheli, Abersoch a Bangor i aelodau CMC. Rhaid dangos eich cerdyn aelodaeth.
I aelodau yn y De yna mae gan y cwmni ddwy siop – Penybont a Glyn Ebwy.

SIOPAU CUNNINGHAMS
Mae siopau Cunninghams yn cynnig 10% o ddisgownt i aelodau’r clwb.

SIOP ANTUR STINIOG
Gwerthir dillad a nwyddau gweithgareddau awyr agored, fel menter gymunedol. Nôd arall ydi galluogi'r gymuned i elwa ar gyfleon economaidd a hyfforddi yn y maes.
Amcanion ar dudalen ar y wefan
Disgownt o 15%, ag eithrio offer DMM a Yaktrax, i aelodau'r Clwb Mynydda sy'n dangos cerdyn aelodaeth.
Ar agor rhwng 9 a 5 dydd Llun hyd Sadwrn ac ar y Suliau hefyd yn yr haf

NODER:Dylech ofyn mewn unrhyw siop a oes gostyngiad i'w gael i aelodau clybiau mynydda gan grybwyll os oes angen bod CMC yn perthyn i'r BMC ("BMC affiliated" yn eich Saesneg gorau!)


PARTNERIAETH AWYR AGORED
Mae’r Clwb wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth a gall ein haelodau fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg.
Ewch i'w GWEFAN


BWS ARFORDIR LLYN
Rhag ofn y bydd rhai ohonoch yn meddwl am fynd i grwydro Llŷn. 
Manylion ar eu gwefan – www.bwsarfordirllyn.co.uk
AMERSLEN 2018 ar gael YMA


RHESTR O GOPAON CYMRU - AR WICIPEDIA
Mae rhestr gyflawn o gopaon Cymru ar gael ar Wicipedia. Ceir dipyn o fanylion am bob un hefyd - a gallwch ychwanegu atynt neu ei golygu.


LLAWLYFR GWYN GOGLEDD CYMRU
Lawrlwythwch lyfryn yn cynnwys canllawiau ar gyfer sut i osgoi niweidio
cynefinoedd gwantan yn eryri yn ystod y gaeaf oddi YMA


WAL DDRINGO YN HARLECH
Mae yna wal ddringo ar safle Pwll Nofio Harlech.

Aeth llawer o waith i adeiladu un o'r waliau dringo gorau yng Ngwledydd Prydain. Mae'r wal yn cynnig her i ddringwyr o bob safon felly os nad ydych wedi dringo o'r blaen mae cyfle i chi feithrin y grefft ar eich stepen drws.

Mae'r amserlen a'r prisiau i'w cael ar eu gwefan.
Yn ogystal â wal ddringo, mae yna gaffi newydd ar fin agor a derbynfa newydd sbon wedi ei datblygu yn y pwll nofio.
Mae'r pwll nofio angen trigolion yr ardal i gefnogi'r holl atyniadau gan gynnwys y wal ddringo a'r pwll nofio felly dewch yn llu!!