NEWYDDION, HYSBYSEBION ayyb

Nepal

I'r rhai sydd â diddordeb mewn teithio ychydig ymhellach, mae taith i Nepal ar y gweill ddechrau'r flwyddyn nesaf. Mae amryw o aelodau'r clwb wedi bod ar deithiau i'r rhan yma o'r byd dros nifer o flynyddoedd bellach ac mae cysylltiadau da iawn gyda darparwyr yn Nepal sy'n golygu pris cystadleuol a'r sicrwydd o ddelio ag arweinwyr a thywysyddion profiadol.

Mae Gwenan Hughes ac Einir Roberts yn mynd i Nepal tua 9fed o fis Mawrth am tua 17 / 19 diwrnod i gerdded i Everest Base camp ac am drio copa Kala Patter. 

Cost awyren o Manceinion i Kathmandu rhwng £500 - 600. Cost arweinydd, porthor ,eich lle aros tra yn cerdded, bwyd , gwesty gwely a brecwast yn  unig tra yn Kathmandu , cludiant maes awyr, awyren mewnol. £1,000 - 
£1, 300...pris yn dibynnu ar nifer o bobl.

Os oes rhywun hefo diddordeb iddynt gysylltu cyn gynted a phosib oherwydd bydd angen bwcio 'r awyren erbyn diwedd Medi. (bydd ddim angen talu costau y trec hyd at diwedd /dechrau'r flwyddyn). 
Diolch,

Morfudd  07863399033   neu    Gwenan ar  07786 801968


Gŵyl Awyr Agored 2017, Plas y Brenin, 23 Medi

Fel aelod o glwb sy’n gysylltiedig â’r Bartneriaeth Awyr Agored, hoffwn eich gwahodd i’n Gŵyl Awyr Agored flynyddol a gynhelir ar Ddydd Sadwrn, Medi’r 23ain ym Mhlas y Brenin.
Mae modd i chi ddewis o nifer o weithgareddau sy’n amrywio o Feicio Mynydd i sesiwn Sgwba (cewch weld y rhestr lawn ar y ddogfen sydd wedi’i hatodi  neu ar ein gwefan). Bydd digwyddiadau eraill o ddiddordeb yn cael eu cynnal gan gynnwys ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, Seremoni Gwobrwyo a barbeciw blasus.

Hyn a hyn o lefydd sydd ar gael, felly bydd rhaid i chi gadw eich lle o flaen llaw. Am fwy o wybodaeth ac i gadw lle, gwelwch yr atodiad ar yr ebost yma neu dilynwch y ddolen http://www.partneriaeth-awyr-agored.co.uk/cy/newyddion/gyl-awyr-agored-a-chyfarfod-cyffredinol-blynyddol-y-bartneriaeth-awyr-agored-2017/

Gobeithiwn eich gweld ar Fedi’r 23ain 2017!


Gŵyl Fynydda Ogwen
15fed a'r 16eg o Fedi
Trefnir yr Ŵyl gan Stephen Jones o gwmni  Anelu - Aim Higher.

Mae poster ar gael i hysbysebu'r Ŵyl. Braslun o'r gweithgareddau isod.
Bydd gan Glwb Mynydda Cymru stondin yno ar y bore Sadwrn.
Mwy o wybodaeth ar gael o ogwenmountainfestival.co.uk,
lle y gellir hefyd archebu tocynnau.

Bydd darlith gan Alan Hinkes ar y Nos Wener, Lowri Morgan yw prif siaradwr Cymraeg y pnawn a Nigel Shepherd yr awdur ac arweinydd mynydd fydd yn ddiweddglo i'r Ŵyl.
Yn ogystal, bydd gweithdai dringo am ddim gan AMI (Association of Mountaineering Instructors), Tîm Achub Mynydd De Eryri, siop Crib Goch, gwobrwyau raffl wych a digon o luniaeth yn cynnwys Jones Crisps a chwrw lleol.
Ar y Dydd Gwener bydd tîm yr Ŵyl yn ymweld â phedair Ysgol Gynradd leol gyda'r syrffiwr enwog Llywelyn Williams.
Codi Arian

Ar derfyn y daith o Ddyffryn Ogwen i Abergwyngregyn ar 12 Gorffennaf, croesawyd pawb gan Rita a Dewi Roberts, yr arweinwyr, i'w cartref yn y Cwrtiau mewn safle hyfryd ar lan y Fenai ac ar ymyl Traeth Lafan. Yno roedd gwledd o gacennau yn barod ar gyfer y cerddwyr awchus!  
   Llwyddwyd i godi £200 tuag at apêl Ambiwlans Awyr Cymru, swm anrhydeddus iawn. Llawer o ddiolch i Rita a Dewi am eu croeso ac i bawb a gyfrannodd.

Tipyn o gamp!

Yn ddiweddar, buom yn sôn am gamp anhygoel Colin Donnelly yn cwblhau'r 14 copa (o'r Wyddfa i Foel Fras) mewn 4 awr 19 munud 56 eiliad.
Alun Hughes, arweinydd y daith honno, gynhyrchodd y fideo yma (linc isod); diolch iddo am ddanfon copi. Daliwch eich gwynt a gwyliwch!!
GWYLIWCH Y FIDEO


Copaon Cymru***Newyddion

Mae ail-argraffiad COPAON CYMRU wedi cyrraedd y siopau erbyn hyn, yn dilyn gwerthiant rhagorol o 1000 o gopiau o'r argraffiad cyntaf.
Gwyddom fod rhai ohonoch yn gwybod am bobl sydd wedi bod yn disgwyl am y cyfle hwn i gael gafael ar gopi felly lledwch y wybodaeth os gwelwch yn dda ei fod ar gael!!
Hefyd: Mae gan Wasg Carreg Gwalch wasanaeth archebu ar-lein.
Mae'n gyfrol hardd dros ben, gyda lluniau trawiadol a mapiau lliw yn cyflwyno 48 taith i dros gant o brif gopoan Cymru - ac mae pawb sydd wedi gweld y llyfr yn cytuno ei fod yn glamp o fargen am £15.


 BWS ARFORDIR LLYN

Rhag ofn y bydd rhai ohonoch yn meddwl am fynd i grwydro Llŷn. 

Manylion ar eu gwefan – www.bwsarfordirllyn.co.uk


Disgownt i aelodau!
Mae Siop Crib Goch yn Llanberis yn cynnig disgownt hael o 15% oddi ar bris llawn popeth yn y siop (ond bwyelli Gransfors Bruks) i aelodau'r Clwb sy'n dangos cerdyn aelodaeth wrth dalu.
Mae'r cynnig yn cymharu'n ffafriol iawn gyda'r hyn sydd ar gael gan siopau cadwyn.
Mae nhw'n gwerthu offer gan nifer o gwmniau, gan gynnwys Paramo - dillad sydd ddim ond i'w cael yn y siopau llai, Berghaus, Keela, Buffalo, Sherpa, Fjallraven, Hanwag, Aku, Keen a llawer mwy – felly mae digon o ddewis.
Dyma'r unig siop yng Nghymru sydd yn annibynnol ac ym mherchnogaeth Cymry Cymraeg.
Mae pawb o'r staff  yn siarad Cymraeg (heblaw Rich, o Seland Newydd, sy'n ddysgwr).
 


PARTNERIAETH AWYR AGORED

Ymwelwch â’r Calendr Addysg Hyfforddiant i weld pa gyrsiau sydd yn digwydd dros y misoedd nesaf. Mwy o gyrsiau a diwrnodau mentora yn cael eu hychwanegu yn wythnosol, edrychwch ar y gwefan am fwy o wybodaeth.
http://www.partneriaeth-awyr-agored.co.uk/cy/coach-education-cy/cyrsiau/

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ofynion mentora a CLlC ychwanegol

Marian Lloyd Roberts                                                     
Swyddog addysg hyfforddiant
01690720167 / 07753497453        
Bwthyn Carnedd, Plas y Brenin, Capel Curig, Conwy, LL240ET    


Clwb Sgio
Mae Menter Iaith Conwy yn hysbysebu clwb sgio ac eirafyrddio - trwy gyfrwng y Gymraeg - sydd yn cyfarfod ar y llethr sgio yn Llandudno.
Os gwyddoch am rhywun fyddai â diddordeb yna gadewch iddynt wybod os gwelwch yn dda, yn arbennig pobl ifanc.


Penderfyniad Cynhadledd ‘Mynyddoedd Pawb’ a gynhaliwyd yng
Ngwersyll Glan-llyn, Llanuwchllyn ar 23ain o Dachwedd, 2013:


“Dymunwn fynegi pryder bod prosesau ar waith sy’n peryglu enwau lleoedd
Cymraeg. Y prosesau y cyfeiriwn atynt yw 1. Anwybyddu enw Cymraeg ar
le, a rhoi enw Saesneg arno. 2. Gosod enw Saesneg ochr yn ochr ag enw
Cymraeg yn ddiangen, gyda’r enw Saesneg yn cael ei ddefnyddio’n gynyddol
mewn cyhoeddiadau ac ar y cyfryngau. 3. Peidio â chynnwys enwau
Cymraeg ar fapiau, gydag enwau Saesneg yn cael eu bathu ar gyfer y
lleoedd. 4. Disodli enwau Cymraeg gwreiddiol trwy ddefnyddio
cyfieithiadau o enwau Saesneg ar y lleoedd.

Yr ydym o’r farn y dylid codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd diogelu enwau
lleoedd Cymraeg, a bod gan sefydliadau a chymdeithasau gwirfoddol, yn
lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, ran allweddol yn y gorchwyl.
Hefyd, dylai'r ysgolion sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael cyfle i
werthfawrogi cyfoeth enwau lleoedd Cymraeg fel rhan o'u hetifeddiaeth
genedlaethol.

Credwn y dylai enwau lleoedd ynghyd a'r dreftadaeth a'r hanes sy'n
gysylltiedig â nhw, fod yn rhan annatod o gyrsiau astudiaethau'r
amgylchedd mewn addysg bellach ac addysg uwch, ac o gyrsiau
gweithgareddau awyr agored gan gyrff eraill. Dylid sicrhau bod cyrff
hyfforddi, canolfannau a chlybiau sy’n ymwneud â mynydda a
gweithgareddau awyr agored yn parchu enwau lleoedd Cymraeg.

Gofynnwn i’r cyrff perthnasol megis Llywodraeth Cymru, Awdurdodau
Lleol, Cyfoeth Naturiol Cymru,Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac
Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol (sydd â dyletswydd i ‘‘Warchod a
gwella ….. treftadaeth ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol’) ynghyd a chyrff
eraill yn y sectorau statudol, cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat, i gymryd
camau priodol i ddiogelu enwau lleoedd Cymraeg.”

Dylem ddathlu cyfoeth ein henwau lleoedd:

1) i ysgogi parch a diddordeb yn yr iaith Gymraeg ac i sicrhau a chynyddu'r
defnydd ohoni.
2) cynyddu'r ymdeimlad o hunaniaeth ymysg cymunedau lleol a rhannu
cyfoeth ein treftadaeth ddiwylliannol gydag eraill.
3) gall ennyn diddordeb ac ymwybyddiaeth ymwelwyr o gyfoeth ein
treftadaeth leol ddod a buddion addysgiadol ac economaidd i ardaloedd.


Siop Antur Stiniog
Gwerthir dillad a nwyddau gweithgareddau awyr agored, fel menter gymunedol. 

Nôd arall ydi galluogi'r gymuned i elwa ar gyfleon economaidd a hyfforddi yn y maes.
Amcanion ar dudalen ar y wefan
Disgownt o 15%, ag eithrio offer DMM a Yaktrax, i aelodau'r Clwb Mynydda sy'n dangos cerdyn aelodaeth.

Ar agor rhwng 9 a 5 dydd Llun hyd Sadwrn ac ar y Suliau hefyd yn yr haf


Gostyngiad wrth brynu dillad/offer mynydda
Mae cwmni Cotswold yn cynnig 15% o ostyngiad i aelodau Clwb Mynydda Cymru a nifer o siopau eraill yn cynnig rhyw ostyngiad neu'i gilydd.
Dylech ofyn mewn unrhyw siop a oes gostyngiad i'w gael i aelodau clybiau mynydda gan grybwyll os oes angen bod CMC yn perthyn i'r BMC ("BMC affiliated" yn eich Saesneg gorau!)


Siacedi a Siwmperi cnu (fleece) gyda bathodyn Y Clwb

Mae Guto Evans wedi trefnu i gael siacedi a siwmperi cnu (fleece) o amrywiol liwiau a maintioli, gyda bathodyn Clwb Mynydda Cymru yn rhan ohonynt. Dangosodd rhain yng Nghyfarfod Blynyddol Y Clwb, fis Tachwedd.


Siaced ...............Siwmper

Mae'r siaced â zip i'r gwaelod: XS yn 36"; S yn 38"; M yn 40": L yn 42/44"; XL yn 46"; XXL yn 48". lliwiau Coch; Du, Navy a Bottle Green. £16.20 + 3.50 cludiant,
Mae'r micro fleece â Zip 1/4: S yn 36/38"; M yn 38/40; L yn 40/42"; XL yn 42/44"; XXl yn 44/46". lliwiau: Coch; Du a Navy. £16.20 + 3.50 cludiant.
Os oes unrhyw un eisiau archebu rhai cysylltwch hefo … Guto Evans,
Maes yr Helyg, Heol Nant y Ci,
Saron Rhydaman, SA18 3TP
guto.evans@btinternet.com


Rhestr o Gopaon Cymru - ar Wicipedia
Mae rhestr gyflawn o gopaon Cymru ar gael ar Wicipedia. Ceir dipyn o fanylion am bob un hefyd - a gallwch ychwanegu atynt neu ei golygu.


Llawlyfr Gwyn Gogledd Cymru
Lawrlwythwch lyfryn yn cynnwys canllawiau ar gyfer sut i osgoi niweidio
cynefinoedd gwantan yn eryri yn ystod y gaeaf oddi YMA


Wal Ddringo yn Harlech
 
Mae yna wal ddringo ar safle Pwll Nofio Harlech.

Aeth llawer o waith i adeiladu un o'r waliau dringo gorau yng Ngwledydd Prydain. Mae'r wal yn cynnig her i ddringwyr o bob safon felly os nad ydych wedi dringo o'r blaen mae cyfle i chi feithrin y grefft ar eich stepen drws.

Mae'r amserlen a'r prisiau i'w cael ar eu gwefan.
Yn ogystal â wal ddringo, mae yna gaffi newydd ar fin agor a derbynfa newydd sbon wedi ei datblygu yn y pwll nofio.
Mae'r pwll nofio angen trigolion yr ardal i gefnogi'r holl atyniadau gan gynnwys y wal ddringo a'r pwll nofio felly dewch yn llu!!


DRINGO
DRINGO DAN DO

Pob nos Wener cynta’r mis bydd rhai o aelodau’r Clwb yn ymgynnull yng nghanolfan dringo dan do y Beacon. Mae’r nosweithiau yn addas i ddechreuwyr neu i’r rhai sydd yn dymuno gwella eu sgiliau dringo. Os oes ganddoch ddiddordeb, yna cysylltwch â Gwyn Roberts ar 01286 870534. Mae Arwel Roberts a’r criw dringo hwythau yn dringo dan do bob nos Iau yn ystod y gaeaf ar amrywiaeth o waliau dringo yn y Gogledd Orllewin. Cyfarfod am 7 o’r gloch. I gael eich cynnwys ar y rhestr e-bostio neu am wybodaeth pellach, yna cysylltwch ag Arwel ar 01492 514424 / Arwelgwydr@aol.com
DRINGO YN Y DE

Criw’r De: Mae croeso i aelodau eraill y Clwb ymuno a’r criw dringo (a derbyn hyfforddiant os heb ddringo o’r blaen). Os am wneud, rhowch wybod i Guto Evans (guto.evans@btinternet.com) neu Aled Morgan (amorgan@iqep.co.uk).


Siopau Trespass
Mae siopau Trespass wedi cytuno i roi 10% i ffwrdd oddi ar unrhywbeth yn eu siopau ym Mwllheli, Abersoch a Bangor i aelodau CMC. Rhaid dangos eich cerdyn aelodaeth.
I aelodau yn y De yna mae gan y cwmni ddwy siop – Penybont a Glyn Ebwy.

CYRSIAU
Mae canolfan dringo'r Beacon (Ceunant) yn cynnig llawer o gyrsiau hyfforddi i aelodau o'r cyhoedd yn ogystal a hyfforddwyr (neu dringwyr sydd a'u golwg ar fod yn hyfforddwyr).
Nifer fach ohonynt sy'n Gymry Cymraeg. Gallant gynnal eu cyrsiau hyfforddi i gyd drwy'r gyfrwng y Gymraeg.
Os oes digon o alw medrant gynnal y cyrsiau canlynol i aelodau'r Clwb:
Gwobr Wal Ddringo (CWA) (lleiafrif o 4 i redeg y cwrs)
Gwobr Rhediad Sengl (SPA) (lleiafrif o 4 i redeg y cwrs)
Gwobr Arweinydd Mynydd (ML) (lleiafrif o 6 i redeg y cwrs)

Maent hefyd yn cynnig pob math o gyrsiau i wella sgiliau ar eu wal ddringo, sy'n cynnwys dringwyr profiadol - www.beaconclimbing.com am fwy o wybodaeth.

Os hoffech ragor o wybodaeth:
Berwyn Evans MIC IML
Prif Hyfforddwr, Canolfan Dringo Beacon

Pethau diddorol eraill
Os am wybodaeth am lefydd i aros, siopau offer, parciau cenedlaethol, canolfannau hyfforddi a phethau diddorol eraill yna ewch i'n tudalen o ddolenni allanol.

** NEGES BWYSIG I AELODAU **
Mae'r Clwb yn defnyddio e-bost i yrru gwybodaeth ychwanegol i'r aelodau (e.e. newidiadau i drefniadau teithiau). Er mwyn sicrhau fod eich manylion cywir gennym, wnewch chi plis yrru e-bost yn cynnwys eich henw yn glir, i ymholiadau@clwbmynyddacymru.com.
Ni fydd y manylion yn cael eu rhyddhau y tu allan i'r Clwb. Llawer o ddiolch!

 

Diweddarwyd gan y gwefeistr:

3/09/17