{scripts}

HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Mae rhaglen gyfredol gan y clwb eto - gweler y Rhaglen

Newyddion ayyb.


Ymgynghoriad

Mae Partneriaeth Yr Wyddfa gyda chefnogaeth Trafnidiaeth Cymru wedi bod yn datblygu strategaeth hirdymor i wella mynediad a chysylltedd yn ardal graidd Parc Cenedlaethol Eryri. Maent am i'r holl gymunedau lleol sy'n cymryd rhan eu helpu i lunio a darparu gwelliannau i drafnidiaeth leol gynaliadwy gan gynnwys parcio, trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio ac yn ymgynghori ar hyn o bryd.

Gallwch ddarganfod rhagor o wybodaeth a gweld dogfen grynodeb ymgynghori yn https://www.snowdonpartnership.co.uk/parcioathrafnidiaeth.

Bydd Clwb Mynydda Cymru yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad ac yn bwriadu mynegi barn. Byddem yn croesawu sylwadau gennych fel rhan o'r broses o baratoi ymateb y clwb.

Mae Partneriaeth yr Wyddfa, wedi trefnu gweithdai cymunedol (trwy Zoom)   

 • Dydd Mercher 24 Chwefror - Llanberis,18:30 i 20:30

 • Dydd Iau 25 Chwefror - Betws-y-Coed 18:30 i 20:30

 • Dydd Mawrth 2 Mawrth - Beddgelert, 18:30 i 20:30

 • Dydd Mercher 3 Mawrth - Bethesda 18:30 i 20:30

I archebu lle ar un o'r gweithdai, cwblhewch y ffurflen archebu ar-lein yn https://www.snowdonpartnership.co.uk/parcioathrafnidiaeth.

Mae ein Is-gadeirydd, Steve Williams, yn rhan o griw bach sydd yn edrych ar beth ddylai ymateb y BMC fod i'r cynllun. Dyma rai o'i sylwadau ef:

"Y broblam ar y funud yw mai adroddiad 8 tudalen sydd wedi cael ei rhannu ond mae'r adroddiad llawn yn 80 tudalen (ddim ar gael i'r cyhoedd). Y teimlad ar y cyfan neithiwr oedd nad ydym yn gwybod digon i fynegu barn. Rydym wedi codi pethau fel syniadau am systemau "Park & ride" yn y cymunedau porth, sef Llanberis, Bethesda, Betws y Coed a Beddgelert. Y cwestiwn amlwg ydi ble? Fe wnaethom drafod y syniad o docyn ymwelwyr a'r ffaith nad oes unryw gyfeiriad at bobol lleol a beth mae hyny yn feddwl i ni fel criw sy'n defnyddio'r Parc yn rheolaidd a drwy'r flwyddyn. Mae gan pawb bryderon ynglyn a'r ymwelwyr sydd digon hapus talu £60 o ffein yn prisio pobol lleol allan o gael y rhyddid i ddefnyddio'r ardal sy'n lleol iddyn nhw ond mae'r ffordd orau o roi hyny ar draws angen dipyn o waith meddwl heb greu drwg deimlad. Ond, fel dwi'n dweud does gennym ddim digon o wybodaeth eto i allu trafod ymhellach a paratoi unrhyw ymateb. Yn sicir mae'r BMC yn cytuno bod angen lleihau y niferoedd sy'n teithio i fewn i'r Parc yn y dyfodol ac yn gefnogol o wneud yn siwr mai gofal am yr amgylchedd sy'n bwysicach na dim yn y dyfodol. Ond tydi'r atebion ddim yn cyd fynd gyda bopeth yda ni i gyd yn wneud fel mai'n sefyll chwaith felly mai'n sialens heriol ofnadwy heb i ni i gyd feddwl ddipyn yn wahanol am y ffordd byddwn yn mynd o gwmpas mynydda yn y dyfodol. "


Map o Gwm Idwal, sy'n nodi nifer o enwau hyfryd sydd yn anghyfarwydd i lawer, a cherdd wych gan Tudur Dylan sy'n crynhoi ein meddyliau a'n dyheadau yn ystod y cloi yma.

Cliciwch arno i'w chwyddo

Rhwng Penrhos a Phenchwintan (Tudur Dylan Jones)

Barddas, Mehefin 2011

Rhwng Penrhos a Phenchwintan un hwyr o Fai,
rhwng heddiw a fory, a rhwng dwy res o dai,

mae’r car yn aros... i’r llygaid gael troi
tua’r mynyddoedd, ac i’r enaid ffoi

heibio i stori a miri Coed Mawr,
heibio i eiliad a munud ac awr,

aros i gerdded y llwybrau maith,
a dringo, heb gerdded na dringo chwaith,

dyheu am gael bod ar lan Ffynnon y Gwas,
neu nôl gyda’r wawr wrth y llyn yng Nghwm Glas,

neu ddilyn yr afon yn y Ceunant bach
mewn bwlch rhwng dau fynydd yr awyr iach.

Rhwng dwy res o dai mae’r alwad yn dod
i’r lle nad yw dyn nac amser yn bod,

ac fe ddwed yr enaid yn dawel, ‘Pam lai,’
rhwng Penrhos a Phenchwintan un hwyr o Fai.


Partneriaeth Awyr Agored

Mae gan y Bartneriaeth gynllun ar gyfer pobl ieuainc ddi-waith yng Ngwynedd sy'n cynnig hyfforddiant am ddim i rai â diddordeb mewn gweithio yn y sector hamdden awyr agored. Gweler yr atodiad am fwy o wybodaeth neu cysylltwch â simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk.


GWYBODAETH BYW AR Y WE O GOPA'R WYDDFA

Gallwch gael gafael ar adroddiadau tywydd ayyb o gopa'r Wyddfa a llun gwegamera (yr Wyddfa o Dinorwig) drwy ddilyn y ddolen HON i wefan WyddfaFyw.


CLWB MYNYDDA CYMRU YN EISTEDDFOD SIR CONWY 2019
Ym mis Awst 1979 daeth criw at ei gilydd yn Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon i sefydlu Clwb Mynydda Cymru. Bu aelodau'r Clwb yn dathlu penblwydd y Clwb yn 40 yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yn Llanrwst

Presenoldeb ar y maes - gweler yr adroddiad gyda lluniau

Taith i Ddathlu’r Deugaindydd Sadwrn, 3 Awst.  Gweler yr adroddiad

Cyfarfod yn y Babell Lêndydd Llun, 5 Awst. Cyfarfod arbennig am 2.15 i ddathlu pen-blwydd y clwb. Bu Gerallt Pennant yn holi Dei Tomos, Gwen Aaron, Jeremy Trumper, Gareth Pierce a Morfudd Thomas am eu profiadau o fynydda. Lluniau YMA
A gellir gweld rhan o'r rhaglen ar S4C YMA.

Taith Eisteddfod y Clwb
dydd Iau, 8 Awst.  Gweler yr adroddiad gyda lluniau

Lansio ap TRO yn yr Eisteddfod
dydd Gwener, 9 Awst.

Darlith goffa Llew Gwent
dydd Gwener, 9 Awst

Cystadleuaeth adnabod y mynyddoedd: Llongyfarchiadau i’r canlynol:

 1. Dylan Griffiths
 2. Gerallt Pennant
 3. Meleri Jones
 4. Rhodri ap Gwyn
 5. Rhodri Dwyfor
 6. Luc Evans
 7. Telor Owain Jones
 8. Dafydd Piercy
 9. Rhun Edwards
 10. Dwynwen Pennant
 11. Idris Lloyd Jones
 12. Sian Williams
 13. Morfudd Thomas
 14. Eryl Owain
 15. Nia Williams
 16. Anet Thomas

Os am geisio adnabod y mynyddoedd mynnwch olwg YMA
A'r atebion cywir YMA

Cafwyd sylw hefyd ar wefan Cymru Fyw


PANEL POLISIAU/YMATEB

Mae'r clwb yn derbyn nifer cynyddol o geisiadau am ymateb i amrywiol gyhoeddiadau, ymgynghoriadau, dogfennau ac ati yn ymwneud â mynydda a chefn gwlad yn gyffredinol. Mae'n bwysig bod llais y clwb a, thrwy hynny, llais mynyddwyr o Gymry i'w glywed. Penderfyniad y Cyf Cyff oedd sefydlu panel neu bwyllgor ad-hoc fyddai'n cyfarfod (neu'n trafod ar y wê) yn achlysurol yn ôl yr angen i ystyried y materion hyn. Os oes gennych ddiddordeb ac yn barod i gynnig eich hun, yna cysylltwch â Iolo  (07854 656351 / ioloroberts289@btinternet.com).


LLWYBYR LLECHI - BBC

https://www.facebook.com/Newyddion9/videos/376344442820714/


CWRS CYMORTH CYNTAF

Mae nifer o aelodau wedi mynegi diddordeb mewn cwrs cymorth cyntaf, rhai ohonynt eisiau diweddaru eu cymwyster presennol. Byddai'r cwrs yn addas ar gyfer y rhai hynny sy'n gweithio tuag at gymwyster arwain mynydd ond byddai'n fuddiol i bawb fyddai eisiau gwella eu hymateb i sefyllfa annisgwyl. Mae Raymond Griffiths yn barod i gyd-lynnu ar ran y clwb ac i drafod efo'r Bartneriaeth Awyr Agored. Byddai'r Barneriaeth yn barod i drefnu cwrs cyfrwng Cymraeg yn y gogledd orllewin. Pe byddai galw o rannau eraill o Gymru, byddai'r clwb yn ceisio trefnu ar eu cyfer hwy hefyd. Croeso i chi sôn wrth eraill, nad ydynt yn aelodau.

Os oes gennych ddiddordeb, neu angen mwy o wybodaeth, a wnewch chi gysylltu â Raymond, os gwelwch yn dda. Byddai'r cwrs dros ddeuddydd, a hoffai Raymond gael gwybod a fyddai'n well gennych gwrs dros y Sul neu yn ystod yr wythnos. 

Cysylltwch ag ef:  rbryngolau@aol.com; 01348 891688 / 07967 259722.


'AP' CLWB MYNYDDA CYMRU
Sefydlwyd ‘ap’ newydd Clwb Mynydda Cymru ar gyfer ffonau clyfar a phadiau.
Mae’r ‘ap’ yn cysylltu’n uniongyrchol â’r gwefan y clwb mewn rhyngwyneb newydd a rhwydd ei ddefnyddio.
Mae’r ‘ap’ ar gael ar ‘Play Store’ Android/Google yn ogystal a ‘App Store’ iOS (Apple).
Dim ond chwilio am ‘Clwb Mynydda Cymru’ sydd angen ac yna cyffwrdd ‘Install’.


COPAON CYMRU

Copaon Cymru
Mae ail-argraffiad COPAON CYMRU ar gael yn y siopau, yn dilyn gwerthiant rhagorol o 1000 o gopiau o'r argraffiad cyntaf.
Mae gan Wasg Carreg Gwalch wasanaeth archebu ar-lein.
Mae'n gyfrol hardd dros ben, gyda lluniau trawiadol a mapiau lliw yn cyflwyno 48 taith i dros gant o brif gopoan Cymru - ac mae pawb sydd wedi gweld y llyfr yn cytuno ei fod yn glamp o fargen am £15.


DISGOWNT I AELODAU!

SIOP CRIB GOCH
Mae Siop Crib Goch yn Llanberis yn cynnig disgownt hael o 15% oddi ar bris llawn popeth yn y siop (ond bwyelli Gransfors Bruks) i aelodau'r Clwb sy'n dangos cerdyn aelodaeth wrth dalu.
Mae'r cynnig yn cymharu'n ffafriol iawn gyda'r hyn sydd ar gael gan siopau cadwyn.
Mae nhw'n gwerthu offer gan nifer o gwmniau, gan gynnwys Paramo - dillad sydd ddim ond i'w cael yn y siopau llai, Berghaus, Keela, Buffalo, Sherpa, Fjallraven, Hanwag, Aku, Keen a llawer mwy – felly mae digon o ddewis.
Dyma'r unig siop yng Nghymru sydd yn annibynnol ac ym mherchnogaeth Cymry Cymraeg.
Mae pawb o'r staff  yn siarad Cymraeg (heblaw Rich, o Seland Newydd, sy'n ddysgwr).

COTSWOLD
Gostyngiad wrth brynu dillad/offer mynydda
Mae cwmni Cotswold yn cynnig 15% o ostyngiad i aelodau Clwb Mynydda Cymru a nifer o siopau eraill yn cynnig rhyw ostyngiad neu'i gilydd.

TRESPASS
Mae siopau Trespass wedi cytuno i roi 10% i ffwrdd oddi ar unrhywbeth yn eu siopau ym Mwllheli, Abersoch a Bangor i aelodau CMC. Rhaid dangos eich cerdyn aelodaeth.
I aelodau yn y De yna mae gan y cwmni ddwy siop – Penybont a Glyn Ebwy.

SIOPAU CUNNINGHAMS
Mae siopau Cunninghams yn cynnig 10% o ddisgownt i aelodau’r clwb.

SIOP ANTUR STINIOG
Gwerthir dillad a nwyddau gweithgareddau awyr agored, fel menter gymunedol. Nôd arall ydi galluogi'r gymuned i elwa ar gyfleon economaidd a hyfforddi yn y maes.
Amcanion ar dudalen ar y wefan
Disgownt o 15%, ag eithrio offer DMM a Yaktrax, i aelodau'r Clwb Mynydda sy'n dangos cerdyn aelodaeth.
Ar agor rhwng 9 a 5 dydd Llun hyd Sadwrn ac ar y Suliau hefyd yn yr haf

NODER:Dylech ofyn mewn unrhyw siop a oes gostyngiad i'w gael i aelodau clybiau mynydda gan grybwyll os oes angen bod CMC yn perthyn i'r BMC ("BMC affiliated" yn eich Saesneg gorau!)


PARTNERIAETH AWYR AGORED
Mae’r Clwb wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth a gall ein haelodau fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg.
Ewch i'w GWEFAN


RHESTR O GOPAON CYMRU - AR WICIPEDIA
Mae rhestr gyflawn o gopaon Cymru ar gael ar Wicipedia. Ceir dipyn o fanylion am bob un hefyd - a gallwch ychwanegu atynt neu ei golygu.


LLAWLYFR GWYN GOGLEDD CYMRU
Lawrlwythwch lyfryn yn cynnwys canllawiau ar gyfer sut i osgoi niweidio
cynefinoedd gwantan yn eryri yn ystod y gaeaf oddi YMA


WAL DDRINGO YN HARLECH
Mae yna wal ddringo ar safle Pwll Nofio Harlech.

Aeth llawer o waith i adeiladu un o'r waliau dringo gorau yng Ngwledydd Prydain. Mae'r wal yn cynnig her i ddringwyr o bob safon felly os nad ydych wedi dringo o'r blaen mae cyfle i chi feithrin y grefft ar eich stepen drws.

Mae'r amserlen a'r prisiau i'w cael ar eu gwefan.
Yn ogystal â wal ddringo, mae yna gaffi newydd ar fin agor a derbynfa newydd sbon wedi ei datblygu yn y pwll nofio.
Mae'r pwll nofio angen trigolion yr ardal i gefnogi'r holl atyniadau gan gynnwys y wal ddringo a'r pwll nofio felly dewch yn llu!!