HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Archif Gorffennaf 2011 i Tachwedd 2011

Dyddiad
2011
Amser Lle Taith Arwain/Cyswllt
Cyf. Cych.
Mercher, Gorffennaf 13
10.30
Gorsaf Waunfawr
CG SH 527588,
i dal tren 10.30 i Ryd Ddu (cofiwch eich cerdyn consesiwn)
CWM BRWYNOG O RYD DDU
At Fwlch Cwm Brwynog a dilyn y Cwm i lawr i gyfeiriad Llanberis, tros Dinas yn ol i'r Waun.
Llymaid wedyn?
Tua 9 milltir.
Bert Roberts,
07810 450030
neu
01286 881437 (y noson cynt),
berwen@btinternet.com
Sadwrn
Gorffennaf
16
10.00
Creigiau Trefor
CG: SJ 234 432
DRINGO
CREIGIAU TREFOR
LLANGOLLEN

Dringen sengl – addas i bawb
Marion Hughes
01824 707099
marionshughes@talktalk.net
Sadwrn
Gorffennaf
23
9.15
9.30
Maes parcio
Pont y Pandy
Llanuwchllyn
CG SH 879297

ARAN BENLLYN
O
LANUWCHLLYN

Trefnu ceir i gychwyn o gopa Bwlch y Groes – dros Esgeiriau Gwynion, Foel Hafod Fynydd, Erw’r Ddafad Ddu i’r Benllyn; lawr i’r Llan am lymaid.

Gareth Everett,
07773 525233,
cefncoed@btconnect.com
Mawrth
Awst
2
10.15
10.30

Maes parcio Canolfan Treftadaeth y Bers,
nepell o faes y Steddfod.
CG: SJ 311491.
MAP YMA
Ddwy filltir i'r gorllewin o Wrecsam gydag arwyddion iddi o'r A483 (ffordd Caer – Croesoswallt) a'r A525 (ffordd Wrecsam – Rhuthun); dilynwch yr arwyddion brown i'r Bers a Chlywedog o naill ai'r A525 ar y B5098 neu o'r A483 ar y B5605 a'r B5098, ac mae'r Ganolfan Dreftadaeth fymryn oddi ar y B5099 i'r gorllewin o Wrecsam.

TAITH O FAES Y STEDDFOD
Taith hamddenol, oddeutu 7 milltir yn dilyn Llwybr Clywedog i'r gorllewin i gyfeiriad Minera
Llwybrau da dan draed.
GWYBODAETH PELLACH
Gareth R. Williams,
01978 266080
neu
07740578265
muriaugwyn@hotmail.com
Gwener
Awst
5
10.00
Creigiau Trefor
CG SJ 234432
DRINGO O FAES Y STEDDFOD
Manylion llawnach i ddilyn
Arwel Roberts
01492 514424
Arwelgwydyr@aol.com
Sadwrn
Awst
13
10.30

Maes parcio
Tafarn Bryn Gwna,
Caeathro
CG SH 501616
ar gyfer Bws Sherpa'r Wyddfa (S4) am 10:50 o Gaeathro i Ryd Ddu.
Cofiwch eich pasys 60+!
Telir am barcio yn y dafarn wedi cyrraedd yn ôl!

YR ELIFFANT, Y CROWN,
TE YN Y GRUG

… ac ochr arall y rheilffordd
Mercher
Awst
17
10.00
Wrth y Maes yng Nghricieth i ddal bws 10.10
AFON DWYFOR A'R ARFORDIR CYFAGOS
Gwyn Williams
01766 810512
gwyn1williams@lineone.net
Sadwrn
Awst
27
10.00
10.15
Lle parcio Plymog
ar y dde wrth ddod o'r gorllewin, cyn cyrraedd penretref Llanferres
CG: SJ 187598
LLANARMON YN IAL A BRYN ALUN
Tua 10 milltir, ddim yn galed.
Gwen Evans
01824 707808
gwen.penycae@talktalk.net
Sadwrn
Medi
3
9.15  

Man parcio
o dan y Milestone
CG SH 663602.

DRINGO AR
WYNEB DWYREINIOL TRYFAN

Cliff Mathews
01492 543247
cliffrhys@hotmail.com
Mercher
Medi
14
10.45   Maes parcio
Trearddur (tâl)
CG SH 256790
i ddal bws 11.10 i Bontrhydybont

RHOSCOLYN, MÔN
dilyn Llwybr yr Arfordir o Bontrhydybont i Drearddur; tua 8 milltir.

Gwen Richards
01248 810330
neu
07721 864661
gwenrichardsuk@yahoo.com
Sadwrn
Medi
17
9.15 9.30 Maes parcio’r Glyn
CG SH 573609
(o gyfeiriad Nant Peris, ewch heibio man parcio’r llyn, trowch i’r dde ac i’r dde eto)

PEDOL LLANBERIS
Moel Eilio, Goch, Gron, Cynghorion, Crib y Ddisgl a lawr dros Llechog
Tua 15 milltir – heriol

Marion Hughes
01824 707099
marionshughes@talktalk.net
Sul
Medi
18
9.15   Caffi’r Pinnacle
Capel Curig

GWAITH RHAFF
Sut i ddefnyddio rhaff i ddiogelu pobl ar y mynydd
addas i bawb

Anita Daimond
01248 600414
anitadaimond@yhoo.co.uk
Myfyr Tomos
01766 540495
neu 07884 276701
Penwythnos
Medi
23-25
     

PENWYTHNOS BRESWYL
TREFIN

Manylion a ffurflen YMA

Raymond Griffiths
01348 891668
rbryngolau@aol.com

Sadwrn
Hydref
1

9.30   Maes parcio
Dolwyddelan
ger yr orsaf
CG SH 737521

TAITH BEICIO MYNYDD
DOLWYDDELAN

Byddwch yn barod am epic!
Taith tua 50km
Pawb i ddod ag offer trwsio.

Alwen Williams
07789 713833
albiff@yahoo.co.uk
Sul
Hydref
2
10.00    

DRINGO
CRAIG Y PANDY
GLYN CEIRIOG

Addas i bawb.

Gareth Everett
07773 525233
cefncoed@btconnect.com
Sadwrn
Hydref
8
    Y gilfan wrth fynediad
Craig Cerrig Gleisiad
CG SN 971222

PENYFAN
O’R GANOLFAN FYNYDD
GER ABERHONDDU

Pen y Fan, Corn Du a Fan Frynych. Posib cael cinio yn y Ganolfan Ymwelwyr
Tua 14 milltir

Guto Evans
01269 598411
07824 617131
guto.evans@btinternet.com

Sadwrn
Hydref
8

10.00   Caffi Tanygrisiau
CG SH 681449

DRINGO AR Y MOELWYNION

Myfyr Tomos
01766 540495
neu 07884 276701
Sul
Hydref
9
10.00  

Wrth Beics Betws
Betws y Coed
CG SH 794563

BEICIO MYNYDD
COEDWIG GWYDYR

Arwel Roberts
01492 514424
Arwelgwydyr@aol.com
Mercher
Hydref
12
9.45 10.00 Maes parcio top
Nant Gwrtheyrn
CG SH 353440

TRE'R CEIRI A'R EIFL

Anet Thomas
01758 712980
anet311@btinternet.com

Sadwrn
Hydref
15

9.15 9.30 Ger Bwthyn Idwal
ochr Bethesda i Lyn Ogwen
CG SN 971222

Y GLYDERAU
Y Garn, y ddwy Glyder,
Llyn Caseg Fraith, Bwlch Tryfan
a Chwm Bochlwyd

Richard Roberts
07738 856174
rhisiarttryfan@hotmail.co.uk
Sul
Hydref
16
10.00   Caffi RSPB
CG SH 208820

DRINGO
MYNYDD TWR
CAERGYBI

Kate Jones
07887 531246
kateannjones@ymail.com

Sadwrn
Hydref
29
9.15 9.30 Maes parcio’r
Drofa Goch
(Fiddler’s Elbow!)
Bontddu
CG SH 677189

CWM LLECHEN A’R DIFFWYS
Tua 9 milltir, cymhedrol.

 

Rheinallt Hughes
01341 423043
myfi_rheinallt@btopenworld.com
Sadwrn
Tachwedd
5
    Pen pellaf maes parcio
Canolfan Hamdden
Casgwent

LLWYBR CWM GWY
O GASGWENT I DINDYRN

a nôl ar hyd Lwybr Clawdd Offa
Tua 14 milltir

Ena Morris
07890 611737
enamorris@btinternet.com
Sadwrn
Tachwedd
5
10.00   Caffi Eric
Tremadog
CG SH 681449

DRINGO
TREMADOG

Jeremy Trumper
07833 906329

Sadwrn
Rhagfyr
3

    Maes parcio
Nant y Gwyddon
CG SS 987 945

Y RHONDDA FAWR
Pellter o tua 10 - 12 milltir

Aled Elwyn Jones
02920 898009
neu
07977 245485
aledelwyn@hotmail.com

Teithiau Eraill a Manylion Pellach

Arweinwyr … cofiwch lenwi'r ffurflen ar ddechrau'r daith / gweithgaredd.

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu â’r arweinydd cyn y daith.
Hefyd, a wnaiff yr arweinyddion gysylltu â maldwynperis@tiscali.co.uk
wedi’r daith i gadarnhau nifer y teithwyr a chofiwch am hanes a lluniau i’w cynnwys ar y wefan.
Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at Iolo Roberts…
ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Teithiau: Mae'r Clwb yn awyddus i dderbyn syniadau am deithiau neu weithgareddau.
Cysylltwch â mi drwy e-bostio maldwynperis@tiscali.co.uk Ni fydd disgwyl ichi arwain y teithiau!

Dringo dan do
Pob nos Wener cynta'r mis bydd rhai o aelodau'r Clwb yn ymgynnull yng nghanolfan dringo dan do y Beacon.
Mae'r nosweithiau yn addas i ddechreuwyr neu i'r rhai sydd yn dymuno gwella eu sgiliau dringo. Os oes ganddoch ddiddordeb, yna
cysylltwch â Gwyn Roberts ar 01286 870534, Arwel Roberts ar 01492 514424 neu Anita Daimond ar 01492 600414.

Dringo gyda’r nos
Bydd dringo ar greigiau tu allan gyda'r nos yn Ogwen yn cychwyn o ddydd Iau cyntaf mis Mai ymlaen. Cyfarfod yng
Nghaffi Ogwen. Cysylltwch ag Arwel Roberts ar 01492 514 424, Arwelgwydyr@aol.com ac i gael eich cynnwys ar restr e-bostio dringo.


Partneriaeth Awyr Agored

Mae’r Clwb wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth a gall ein haelodau fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Tocynnau Aelodaeth i ddilyn. Bydd aelod/au o’r Pwyllgor yn cael eu penodi fel Cydlynydd Hyfforddiant maes o law.
Mae dolen i gylchlythyr diweddaraf y Bartneriaeth ar wefan y Clwb,
neu ewch i www.partneriaethawyragored.co.uk/newsletter/indexcym.php

.