HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Mawrth i Gorffennaf 2013

Dyddiad
2013
Amser Lle Taith Arwain/Cyswllt
Cyf. Cych.
Sadwrn
Mawrth
2
9.15 9.30 Maes parcio Pen-y-Pas
neu
ar ochr y ffordd ychydig i'r gogledd o Ben-y-Gwryd
CG: SH 661 559) am 8.50 yn brydlon (parcio am ddim!!) i gerdded (20 munud) i Ben-y-Pas.
Yr Wyddfa
Cychwyn o Ben-y-pas at Glaslyn, i fyny'r Cribau (peth sgramblo hawdd) i Fwlch y Saethau ac yna (Lliwedd os yw'r tywydd yn dda?) copa'r Wyddfa. Dychwelyd i lawr llwybr Pen-y-gwryd
Eryl Owain
01690 760335
owaintan@hotmail.com
Sadwrn
Mawrth
2
9.15 9.30

Maindy Crescent , Ton Pentre    CG: SS 968 954
Lle i barcio ar Maindy Crescent dros y ffordd i'r tai, a gorsaf yr Heddlu neu ar Maindy Road rownd y gornel.

Taith y Cymoedd
Bwlch y Clawdd, Mynydd Llangeinwyr,Cwm y Fuwch.   Pellter tua 14 milltir.  
Sylwadau: Golygfeydd gwych o 'r Cymoedd gan groesi o Gwm Rhondda i Gwm Ogwr ac yn ôl.
'Sgod a Sglods ar gael yn y 'Fish Called Rhondda' yn agos i'r diwedd!

Emlyn Penny Jones
07881 501137
member@tonteg37.fsnet.co.uk

Mercher
Mawrth
13
10.15 10.30

Maes parcio Llantysilio
CG: SJ 198 433

Sut i gyrraedd: Wrth ddod o’r Gorllewin ar yr A5, tua dwy filltir a hanner o Lyndyfrdwy, troi i lawr i’r chwith ychydig o lathenni cyn Gorsaf Berwyn ( adeilad du a gwyn), dilyn y ffordd dros y bont, ac yna i’r chwith ar y gyffordd ar ben yr allt. Mae’r maes parcio ( am ddim, toiledau) ar y llaw chwith.

Taith yn ardal Llangollen
heibio Abaty Glyn y Groes, i ben Castell Dinas Brân, dros bont Pontcysyllte, ar hyd y Gamlas

Gwen Evans
01824 707808
gwen.penycae@talktalk.net

Sadwrn
Mawrth
16
9.15 9.30

Parcio ar ffordd Llyn Marchlyn
ger Deiniolen
CG: SH 596 631

Pedol Marchlyn
Carnedd y Filiast - Mynydd Perfedd - Elidir Fawr - Elidir Fach

Nathan Price 
07799 1477222
nathan_price@live.com
neu
Eryl Owain
01690 760335
erylowain@gmail.com

Sul
Mawrth
24

10.00  

ger Tafarn y Castell

Dringo sport
– Llysfaen

Addas i bawb

Arwel Roberts
07803191058
arwelgwydyr@aol.com

Sadwrn
Ebrill
13
9.00  

Tafarn y Llew Coch Llanbedr:
 CG: SO 240 204
Man cychwyn y daith
ar ôl rhannu ceir:
CG: SO 234 228

Taith yn y Mynyddoedd Du
(Pen Cerrig Calch,
Mynydd Llysiau,
Pen y Gadair Fawr)

Pellter tua 13 milltir

Aled Morgan
07816067272
AMorgan@IQESilicon.com

Sadwrn
Ebrill
13
9.15 9.30

Maes parcio’r  Ganllwyd (gyferbyn â Neuadd y Pentref) CG: SH 727 244

Y Llethr   
Cwm Camlan-Pont y Brenin-
Y Llethr-Crib y Rhiw
ac yn ôl.
tua 10 milltir
gyda tua 720m / 2350’
o ddringo

Rheinallt Hughes
01341 423043
myfi_rheinallt@btinternet.com

Mercher
Ebrill
17
9.40  

Abergwyngregyn
Parcio am ddim heibio i`r cylchdro bysus o flaen Tafarn Aber Falls.

9.55, dal bws i Rachub
10.30 Stryd y Mynydd,

Abergwyngregyn
Moel Faban, Llefn, Gyrn, Moel Wnion, Cras, yna o amgylch y waen heibio i`r ddau raeadr ac i lawr i Aber am banad yng Nghaffi yr Hen Felin.
Dewi Roberts
01248 681008
neu
07528 758531
ffidlau@gmail.com
Sadwrn
Ebrill
20
10.00  

Arosfan wrth garej
Citroen Porthmadog
CG: SH 564 400

Dringo
Moel y Gest

Addas i bawb
Dilwyn Jones
07720438180
Sadwrn
Ebrill
27
9.15 9.30

Maes Parcio Croesor
CG: SH 631 446

Y Moelwynion
O amgylch Cnicht
Bwlch y Batel - Moel Druman - Bwlch y Rhosydd - Moel yr Hydd - Moelwyn Mawr - Moelwyn Bach

Tua 16 km / 10 milltir a thua 1080 medr / 3540' o ddringo
ond gellir byrhau os oes angen

Sian Williams
01766 513429
neu
07733 618902
sianwilliams21@hotmail.com

Sadwrn
Mai
4
9.15 9.30

Maes parcio Bethania,
Nant Gwynant
CG: SH 627 506

Pedol Cwm Llan
Gallt y Wenallt-Y Lliwedd
-Yr Wyddfa-
Allt Maenderyn.
Tua 16km/10milltir
gyda tua 1050m / 3440’
o ddringo

Richard Roberts
01824 702225
neu
07738 856174
rhisiarttryfan@hotmail.co.uk

Sadwrn
Mai
11
10.00  

Maes parcio Dolyrhedyn,
Tan y Grisiau

Dringo
Moelwyn
Addas i bawb

Myfyr Tomas
07884276701

Mercher
Mai
15

9.40 fan
bellaf
[er mwyn
dal y bws am 9.50]

  Dal bws wrth geg y lôn am
Eglwys Pistyll
CG: SH 330 421
i gyfeiriad Llithfaen.
 (amser i'w gadarnhau)
Mae cilfan fawr i barcio yno.
Yr Eifl
(gan obeithio na fydd y niwl mor drwchus â'r tro o'r blaen)
Cerdded tros Dre Ceiri a'r Eifl ac i lawr i Nant Gwrtheyrn, lle bydd siawns am baned gobeithio.  Yna ymlaen ar hyd Llwybr yr Arfordir i Bistyll.
[Bydd y bws yn gadael Pistyll am 9.50 ac yn cyrraedd Llithfaen lle byddwn yn cychwyn cerdded am 9.55.]
Anet Thomas
01758 712980
neu
07775 671319
anet311@btinternet.com

Penwythnos
Mai
17-19

   

Rosebush, Sir Benfro

Aelodau i wneud eu
trefniadau eu hunain
rhifau ffôn:
Tafarn Sinc [bwyd]:
01437-532214;
Llety Tufton:
01437-532379;
Llety Maenlochog:
10437-532476

Teithiau yn y Preseli
Teithiau cerdded neu seiclo ar y dydd Sadwrn a Sul
dros y Preseli

Llety: Dewis o wely a Brecwast yn yr ardal [£25-£35 y noson] neu maes carafanau yn y pentre.

Bwyd nos Wener/Sadwrn
yn Nhafarn Sinc, Rosebush
[Cymreig a
chroesawgar iawn]

Bruce Lane
07774 950116
surveysgwalia@btconnect.com  

Sadwrn
Mai
18
9.15 9.30

Maes parcio
ger Llyn Ogwen
CG: SH 657 603

Y Glyderau a Tryfan
Pedol tua 8 milltir
gyda tua 970m / 3180’
o ddringo
Nathan Price
07799 1477222
nathan_price@live.com
Penwythnos
Mai
25-26
Gwersylla
ar y
nos Sadwrn

9.15 9.30

Arosfan
ger Ysgol Gynradd Garndolbenmaen
CG: SH 495 440 

Pedol Cwm Pennant
Mynydd Graig Goch, Bwlch Cwmdulyn, Garnedd Goch, Craig Cwm Silyn, Bwlch Dros-bern, Mynydd Tal-y-mignedd, Trum y Ddysgl, Bwlch y Ddwy elor, Cwm Trwsgl, Moel Lefn, Moel yr Ogof, Bwlch Meillionen, Cwm Llefrith, heibio chwarel Moelfre a Cae Amos am Fwlch y Bedol a Craig Garn.

Tua 25km / 16 milltir
gyda tua 1330m / 4360’
o ddringo
Gwersylla ar y nos Sadwrn 

Morfudd Thomas
01248 670 067
neu
07863399033     morfuddelen@yahoo.co.uk

Sadwrn
Mehefin
1
8.15 8.30

Croesor
CG: SH 631 446
i fynd â cheir i Bont Cyfyng  

Moel Siabod i Cnicht
Taith hir a heriol,
tua 14 milltir
dros dir gwyllt
ac anghysbell.
Golygfeydd unigryw o gopaon Cymru dros 3000 o droedfeddi gyda tua 1340m / 4400’ o ddringo

O Bont Cyfyng  i fyny Moel Siabod, lawr ysgwydd Moel Siabod tuag at Pen y Gwryd efo golygfeydd ysblenydd (gobeithio) i Fwlch Rhiw'r Ychen. Dilyn y ffin rhwng Gwynedd a Chonwy i Foel Meirch ac Ysgafell Wen yna i gopa Cnicht a lawr i Croesor a siawns am beint yn y Ring, Llanfrothen

Mark Wyn Williams
07825 240814
neu
07766 312821
markwynnw@gmail.com

Rhaid cysylltu â Mark
cyn 28 Mai (dydd Mawrth)

Sadwrn
Mehefin
8
   

Maes parcio
Pont y Pandy, Llanuwchllyn
CG: SH 879 297
i fynd â cheir neu
ddal bws X94 10.50 i Ryd-y-main

Manylion i ddilyn

Aran Fawddwy ac Aran Benllyn
Rhyd-y-main, heibio Esgair Gawr i gopa Aran Fawddwy, ymlaen i Aran Benllyn ac i lawr i Lanuwchllyn heibio Carreg Goffa Llew Gwent
tua 14 km / 10 milltir
gyda tua 860m / 2800’
o ddringo

Arwel Roberts
01492 514424
arwelgwydyr@aol.com
neu
Owain Gwent
01678 540283
owainsiongwent@hotmail.co.uk

Mercher
Mehefin
12
10.15 10.30 Parcio yn Llanrwst
CG: SH 613 798
ochr arall i'r afon o'r dre ei hun

Cerdded i gyfeiriad Castell Gwydir, a mynd i fyny heibio Eglwys Llanrhychwyn at Lyn Geirionydd.
Ymlaen hyd ochr y llyn, a mynd dros y bryn i ben Llyn Crafnant.  Cerdded wrth ochr y llyn ac i lawr i Drefriw, a chroesi Pont Gower yn ôl i Lanrwst.
Rhyw 6 milltir efallai.

Gareth Tilsley
01248 362707
gtilsley@aol.com
Sadwrn
Mehefin
15
10.00  

Maes parcio Croesor

Dringo
Lliwedd Bychan

Addas i bawb

Myfyr Tomas
07884 276701

Sadwrn
Mehefin
15
9.15 9.30 Wrth ochr yr heol
yn agos i Maesnant
CG: SN 775 880

Ardal Pumlumon

Tua 12 milltir fydd y daith, gyda sawl opsiwn i'w wneud yn llai

Digby Bevan
07870 663574
digby.bevan@hotmail.com

Mercher
Mehefin
19
      Ynys Enlli
Taith ar gwch i Ynys Enlli am y dydd.
Mi fydd amryw o 'griw dydd Mercher' (Anet, Haf, Carys P, Rhian) yn aros ar yr ynys am yr wythnos felly croeso i unrhyw un ddod draw am y dydd
Lle i 11 -
'y cyntaf i'r felin ...'
Haf Meredydd
01766 514774
neu
07760 283024
, hafm@hmeredydd.freeserve.co.uk
Sadwrn
Mehefin
22
9.15 9.30

Maes parcio
Llangynnog wrth
y toiledau cyhoeddus
CG: SJ 054 262

Moel Sych
Taith i gopa Moel Sych heibio Pistyll Rhaeadr, ymlaen i’r B4391 (Ffordd Bala),
ac yn ôl drwy Gwm Rhiwarth neu Gwm Pennant,
yn dibynnu ar yr amser
a’r coesau.
Taith o 12 i 14 milltir
gyda tua
690m / 2260’ i 780m / 2560’
o ddringo

Gareth Everett Roberts
01691 718718
cefncoed@btconnect.com

Sadwrn
Mehefin
29
neu
Sul 30

 

3.30
a.m.
 

Pen-y-pas

Noder: Bydd angen 'cofrestru' efo Rhys ymlaen llaw erbyn 15 Ebrill - y cyntaf i'r felin. Bydd angen i bawb fod wedi mynd dros Crib Goch a Tryfan yn hyderus o'r blaen, yn gerddwyr cryf efo digonedd o stamina.
Bydd hawl gan Rhys ddweud 'Na' os bydd o'n gweld na fydd rhywun yn ddigon abl i wneud y daith.
Bydd disgwyl i bawb baratoi ac ymarfer teithiau hir sy'n rhan o'r her yn ystod yr wythnosau cynt.
Cysylltwch efo Rhys i drafod

Her y 15 Copa mewn 15 awr

Dros Crib Goch i'r Wyddfa, lawr i Nant Peris, Elidir Fawr, Y Garn, Glyderau a Thryfan i Lan Dena, Pen yr Oleu Wen a'r Carneddau, draw i Foel Fras a gorffen ym Mwlch y Ddeufaen (SH 721 715)
24 milltir / tua 17 awr
i gyd.
Hyd at 8 o bobol

Rhys Dafis
07946 299940
rhysdafis@aol.com

Sadwrn
Gorffennaf
6
9.15 9.30

Maes parcio canol Bethesda
ger Swyddfa'r Heddlu
CG: SH 622 668

Yr Elen a’r Carneddau
Taith i fyny Cwm Caseg at Ffynnon Caseg a chopa’r Elen, ymlaen i Garnedd Llywelyn a Charnedd Dafydd ac i lawr Craig Lem i Gwm Pen-llafar.
Tua 16 km / 10 milltir
gyda tua 1010m / 3310’
o ddringo

Gareth Wyn
01690 760332
bryn@griffiths332.wanadoo.co.uk
neu
Gareth Williams
01690 710218
carol@rynys-camping.co.uk

Sadwrn
Gorffennaf
13
10.00  

pen Llyn Peris
CG: SH 598 587

****PWYSIG GOHIRIWYD

Dringo
Dinorwig Plateau Slabs

Addas i bawb

Arwel Roberts
07803191058
arwelgwydyr@aol.com

Sadwrn
Gorffennaf
6
9.15 9.30

Maes parcio
Parc Melincourt, Resolven
CG: 822020

Taith Bryniau Resolven
a Llwybr Sant Illtud
13 milltir

Rhun Jones
07976599607
rhun5@aol.com

Sadwrn
Gorffennaf
20
9.15 9.30

Ger y Fic yn Llanbedr
(i drefnu ceir)
CG: SH 585 268

Rhinog Fawr a Rhinog Fach o  Gwm Nantcol
tua 12km / 8 milltir
gyda tua 700m / 2300’
o ddringo

Iolo Roberts
01268  678259
neu
07854 656351
ioloroberts289@btinternet.com

Teithiau/Trefniadau Eraill a Manylion Pellach

Arweinwyr: Cofiwch lenwi'r ffurflen ar ddechrau'r daith / gweithgaredd.
Pob Aelod: Cofiwch gario eich cerdyn manylion ar bob taith.

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu â’r arweinydd cyn y daith.
Hefyd, a wnaiff yr arweinyddion gysylltu â ymholiadau@clwbmynyddacymru.co
wedi’r daith i gadarnhau nifer y teithwyr a chofiwch am hanes a lluniau i’w cynnwys ar y wefan.
Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at Iolo Roberts…
ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Teithiau: Mae'r Clwb yn awyddus i dderbyn syniadau am deithiau neu weithgareddau.
Cysylltwch â ni drwy e-bostio ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Ni fydd disgwyl ichi arwain y teithiau

Dringo dan do
Pob nos Wener cynta'r mis bydd rhai o aelodau'r Clwb yn ymgynnull yng nghanolfan dringo dan do y Beacon.
Mae'r nosweithiau yn addas i ddechreuwyr neu i'r rhai sydd yn dymuno gwella eu sgiliau dringo. Os oes ganddoch ddiddordeb, yna
cysylltwch â Gwyn Roberts ar 01286 870534, Arwel Roberts ar 01492 514424 neu Anita Daimond ar 01492 600414.

Dringo gyda’r nos
Bydd dringo ar greigiau tu allan gyda'r nos yn Ogwen yn cychwyn o ddydd Iau cyntaf mis Mai ymlaen. Cyfarfod yng
Nghaffi Ogwen. Cysylltwch ag Arwel Roberts ar 01492 514 424, Arwelgwydyr@aol.com ac i gael eich cynnwys ar restr e-bostio dringo.


Partneriaeth Awyr Agored

Mae’r Clwb wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth a gall ein haelodau fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Tocynnau Aelodaeth i ddilyn. Bydd aelod/au o’r Pwyllgor yn cael eu penodi fel Cydlynydd Hyfforddiant maes o law.
Mae dolen i gylchlythyr diweddaraf y Bartneriaeth ar wefan y Clwb,
neu ewch i www.partneriaethawyragored.co.uk/newsletter/indexcym.php

.