HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

 

 

Elusen gofrestredig rhif 1190243

Penwythnos y Rhinogydd 18-20 Mehefin


Cafwyd penwythnos gwirioneddol wych yn Ardudwy.

Tyddyn Llidiart (cartref Eirlys a Iolyn ger Cwm Nantcol ) oedd y base camp, ac ni ellid fod wedi cael lle gwell i aros. Dyma lle cafodd Eirlys ei chodi, ac mae’r gwaith adnewyddu diweddar ar yr hen ffermdy (sy’n 300 oed) wedi cadw’r cymeriad i’r dim. A sôn am olygfeydd ar dywydd braf – o’r Rhinogydd y tu cefn i’r tŷ, i’r Wyddfa a Chrib Nantlle, a draw ar hyd yr arfordir o Borthmadog cyn belled ag Enlli.

Fore Sadwrn, ymunodd teithwyr boreol â’r dwsin oedd yn gwersylla yn Nhyddyn Llidiart, a ffwrdd â ni ar hyd llwybr y porthmyn (llwybr Bontddu) tua’r de-ddwyrain, a’r haul eisoes yn go danbaid. Ar ôl oedi ar Bont Scethin, cadw ar y llwybr porthmyn tua’r de ar lethr Llawlech, ac yna dringo’r ysgwydd am Diffwys i’r gogledd ddwyrain, gyda’r wal. Roedd y golygfeydd yn fendigedig, o arfordir Ardudwy yn gylch i gynnwys aber y Fawddach, Cader Idris, y ddwy Aran, y Berwyn, Rhobell Fawr a’r Arennig, Mynydd Hiraethog, y Carneddau, y Glyderau, a’r Wyddfa, Trawsfynydd a’r Moelwyn dros ysgwydd y ddwy Rinog, ac yna de Arfon a Phen Llŷn.

Ar ben Llethr, a llygad yr haul yn boeth iawn, gwahanwyd yn ddwy garfan. Aeth rhai ymlaen am y gogledd gan ddisgyn at Lyn Hywel a’i weunydd llus, ac yna dringo Rhinog Fach i’r copa. Oddi yno, anelwyd am y gogledd am ychydig, ac yna (cyn dechrau disgyn i Ddrws Ardudwy) troi i’r gorllewin i lawr y llwybr serth sydd ar dalcen gorllewinol Rhinog Fach. Ar ôl croesi ffrwd Llyn Perfeddau, dal i fynd i’r gorllewin am yr hen waith manganese, a dilyn y llwybr trol i lawr at Graig Isaf, cyn dychwelyd ar hyd y ffordd fesul giât (neu iet, Alun!) yn ôl i Dyddyn Llidiart. Trodd y gweddill i’r gorllewin o Llethr, gan groesi cefnen Moel Blithcwm am fynydd Moelfre a phanorama’r arfordir, lle gwelir olion Cantre’r Gwaelod yn nadreddu o dan y dŵr am Iwerddon.

Yn ein haros yr oedd gwledd o swper croeso yng nghefn cysgodol y tŷ, a’r haul yn llithro i’w fachlud dros Ben Llŷn.

Ddydd Sul, ymunodd selogion gwahanol efo’r gwersyllwyr ar fore yr un mor braf. Gadawyd ceir ym Maes y Garnedd, Cwm Nantcol, a cherdded i’r dwyrain am Ddrws Ardudwy. Yng ngheg y bwlch, dyna gymryd y llwybr sgri serth sy’n dringo cesail dde-orllewin Rhinog Fawr – dringfa go egr ar ddiwrnod poeth. Ar y copa, roedd criw mawr o gerddwyr ifanc ar daith wersylla yn mwynhau’r her. Ar ôl cinio haeddiannol, dilynwyd y llwybr am y gorllewin i lawr at y wal ac yna ymuno efo’r prif lwybr o Gloyw Lyn i Nantcol yn nes i lawr ar y gefnen wlyb. Wrth nesu at y ceir, roedd dwy gog yn canu nerth eu pennau!

Diolch i Eirlys a Iolyn am eu croeso, ac am drefnu penwythnos mor gofiadwy.

Adroddiad gan Rhys Dafis

Lluniau gan Rhys Dafis ar Fflickr

 1. Cynnull yn Nhyddyn Llidiart
 2. Llwybr y Porthmyn
 3. Pont Scethin
 4. Y Fawddach o Diffwys
 5. Cader Idris
 6. Pen Llyn dros Moelfre o Diffwys
 7. Rhys, Vaughan, y 2 Aled a Llio am Llethr
 8. Yr Eifl o Llethr
 9. Y ddwy Rinog a'r Wyddfa tu ôl
 10. I lawr am Lyn Hywel a'i lus
 11. LLyn Hywel a Phen Llyn
 12. Ar gopa Rhinog Fach
 13. Dwy afr gorniog
 14. A dwy afr arall
 15. Sgwrs ac ambell ddiferyn
 16. Machlud dros Ben Llyn
 17. Pa daith tybed
 18. Am Rinog Fawr
 19. Gwyliwch y drogod...
 20. I fyny am Rinog Fawr
 21. Y dibyn am Ddrws Ardudwy
 22. Gwaith caled ...
 23. Yn y rhigol
 24. Copa Rhinog Fawr
 25. Abraham a'i dylwyth ..
 26. .. a holl lwyth Israel
 27. Rhinog Fach, Llethr a Diffwys - a Chader Idris
 28. Panorama'r Morfa Mawr