HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Archif Gorffennaf i Tachwedd 2012

Dyddiad
2012
Amser Lle Taith Arwain/Cyswllt
Cyf. Cych.
Sadwrn
Gorffennaf
7
9.45 10.00 ger Ysgol Sarn Bach CG: SH 304267 LLWYBR ARFORDIR CYMRU
-1
GOGLEDD
 Porth Fawr, o gwmpas Trwyn yr Wylfa
ymlaen am Borth Ceiriad, o gwmpas Trwyn Cilan 
ac i lawr i Borth Neigwl cyn troi yn ol am Sarn Bach.
Taith hamddenol o tua 9 milltir.

 Iolo Roberts
01286 678259
ioloroberts289@btinternet.com
ag
 Anet Thomas
01758 712980
anet311@btinternet.com
Sadwrn
Gorffennaf
7
9.15 9.30 Maes parcio'r de
Aberaeron (Clwb Hwylio)
LLWYBR ARFORDIR CYMRU
-2
DE
 Cei Newydd, Cwmtudu, Llangrannog
a gorffen naill yn Mhenbryn neu Tresaith

Bydd angengwybod faint sydd yn ymuno
er mwyn trefnu cludiant – cysylltwch

Eileen Cyrry
01559 362253
marthcurry@btinternet.com
Sadwrn
Gorffennaf
7
  10.00 Caffi Eric
CG: SH 575 405
DRINGO
TREMADOG

Dringwyr profiadol yn unig
Myfyr Tomos
01766 540495
neu
07884 276701
Mercher
Gorffennaf
11
9.45 10.00 Cyfarfod mewn maes parcio
(di-dâl) yn Llanfairfechan
CG: SH 680 750
a dal bws 10:08 yn
Llanfairfechan a
mynd i Gonwy
(cofiwch eich tocyn teithio!)

MYNYDD CONWY
Dilyn Llwybr y Gogledd
dros fynydd Conwy, Bwlch Sychnant,
uwchlaw Penmaenmawr yn ôl
i Lanfairfechan (tua 9 milltir)

MANYLION YMA

Gareth Tilsley
01248 362707
neu
07785 247482
gtilsley@aol.com
Sadwrn
Gorffennaf
14
9.00 9.15 Tu allan i’r
Tanners Arms,
Defynnog, Pont Senni, CG: SN 925 279

TAITH O GWMPAS CWM SENNI
I’r de, Fan Gyhirich, Fan Nedd, Craig Cwm-du
a nôl lawr i’r dafarn am lymaid ar y diwedd.
Taith gylch o rhyw 14 milltir

Bruce Lane
01554 759985
neu
07774 950116
surveysgwalia@btconnect.com

Sul
Gorffennaf
15
10.00   Canolfan
Coed y Brenin
CG: SH 723 265
BEICIO MYNYDD Kate Jones
07887 531246
Sadwrn
Gorffennaf
28
9.15  

maes parcio
Pont Bethania, Nantgwynant
Cg: SH 628 506

ddal bws y Sherpa am 9.25 i Gapel Curig gan newid ym Mhen y Pas (bysus o Borthmadog a Llanberis)

O BLAS Y BRENIN I BONT BETHANIA
O Blas y Brenin i gopa Moel Siabod
a dilyn y grib i Foel Meirch;
dewis wedyn
–naill ai i lawr i Bont Bethania (11 milltir)
neu
ymlaen at Cnicht ac
wedyn i lawr i Bont Bethania (15 milltir).
Ymlacio wedyn yng Nghaffi Bethania

Clive James
01286 677438
(gadewch neges)
clivejames1807@btinternet.com

Mawrth
Awst
7
9.45  

Ger prif fynedfa'r Maes. Neu
gallwch hefyd ymuno yn Llanilltud Fawr am 10.45
yn y maes parcio
yn y canol

Rhowch wybod ym mhle y bwriadwch ymuno a'r daith

TAITH O FAES YR EISTEDDFOD
Taith gylch gymharol rwydd
O'r maes i Lanilltyd Fawr ac
yna ymuno a Llwybr yr Arfordir
mor bell ag Yr As Fawr (Monknash).
Yna yn ôl trwy'r wlad i'r maes.
Tua 5 i 6 awr
llwybrau da dan draed
ond yn wlyb mewn mannau.

Rhun Jones
01656 735490
Ffon symudol 07976 599607 yn unig o'r dydd Iau cyn y Steddfod.
rhun5@aol.com
Sadwrn
Awst
11
     

Taith yn y Gogledd
Crib Nantlle
Manylion llawnach i ddilyn

 
Mercher
Awst
22
      Taith criw Dydd Mercher
Manylion llawnach i ddilyn
 
Sadwrn
Awst
25
9.30 9.45 Yng nghanol
pentref Pennal
CG: SH 699 004

Y TARENNAU O BENNAL
Mynydd Cefn-caer, Foel Geifr,
Tarren-y-Gesail, Tarrenhendre
a Tarren Rhosfarch
Taith o tua 11 milltir
gyda chodi o 960 medr

Eryl Owain
01690 760335
owaintan@hotmail.com
Sadwrn
Medi
8
9.30 9.45 Maes parcio yng nghanol Bethesda
CG: SH 622 668
(arwydd Swyddfa’r Heddlu)

Crib Lem, Cwm Llafar
Cerdded i fyny trwy Gerlan i mewn i Gwm Llafar, sgrambl (gradd 1) i fyny Crib Le mi gopa Carnedd Dafydd; Ysgolion Duon, Bwlch Cyfrwy’r Drum i gopa Carnedd Llewelyn, Yr Elen ac yn ol i lawr i Gwm Llafar

Gareth Wyn Griffiths
01690 760332
bryn@griffiths322.wanadoo.co.uka Gareth Williams
01690 710218
carol@rynys-camping.co.uk 
Sadwrn
Medi
8
9.15   Caffi Ogwen

Dringo – Ogwen
Dringwyr mwy profiadol

Cliff Matthews
07964 918597
Mercher
Medi
12
10.00 10.10 Maes parcio Porth Amlwch
CG: SH 449 931
CEMAES I BORTH AMLWCH
Dal bws 10.25 o'r Coop, Amlwch, i Gemaes
Caffi yng Nghemaes,
cerdded yn ôl ar hyd llwybr yr arfordir 7.5m,
caffi ym Mhorth Amlwch amser te.
Gwen Richards
01248 810330
07721 864661
gwenrichardsuk@yahoo.com
Sadwrn
Medi
15
10.00   ger Beics Betws

Beicio – Coedwig Gwydir
Addas i bawb

Arwel Roberts,
07803 191058
Penwythnos
Medi
21-23
     

Penwythnos Bannau Brycheiniog
Bydd penwythnos o weithgareddau yng nghysgod Bannau Brycheiniog yn hostel Dan y Wenallt ger Talybont.
Llogwyd yr hostel o’r nos Wener tan fore Sul ac mae’r pris yn £85 y person i cynnwys Gwely nos Wener a nos Sadwrn, Brecwast bore Sadwrn a bore Sul, Pecyn bwyd dydd Sadwrn a dydd Sul a Cinio 3 chwrs nos Sadwrn.
Does dim cyflesterau coginio hunan arlwyol ar gael a ni fydd y gegin ar agor ar y nos Wener. Mae yna degell ac oergell ar gael.
Mae l le i 30.
Manylion o'r gweithgareddau yn agosach i’r dyddiad.
Byddant yn cynnwys taith weddol anodd (tua 18 m) ar y Sadwrn a thaith gerdded haws (tua 9 m) ar y Sul yn dechrau a gorffen yng Nghanolfan Mynydda Bannau Brycheiniog.
Taith trefnir taith beicio lôn tua 100 km drwy Y Fenni draw i’r Gelli ac yn ôl drwy Aberhonddu a thaith beicio mynydd tua 40 km.
Cynhelir Pwyllgor y Clwb ar y nos Sadwrn.

Guto Evans
07824 617131
Guto.evans@btinternet.com

Enwau i Guto cyn gynted a sy’n bosib plis.

Sieciau yn daladwy i
‘Clwb Mynydda Cymru’
i Guto Evans,
Maes yr Helyg,
Heol Nant y Ci,
Saron,
Rhydaman,
SA18 3TP.

Sadwrn
Medi
29
9.15   Maes parcio
Nant Peris

Dringo – Bwlch Llanberis
Dringwyr profiadol yn unig

Dilwyn Jones
07720 4438180

Penwythnos
Hydref
5-7

     

PENWYTHNOS SIR BENFRO
Aros yn Hostel Trefin
Teithiau a dringo
– manylion llawnach i ddilyn


Raymond Griffiths
01348 891668
rbryngolau@aol.com
Sadwrn
Hydref
13
9.30   Milk Bar Betws y Coed

Dringo – Clogwyn Cyrau

Addas i bawb

Kate Jones,
07887 531246
Mercher
Hydref
17
9.45 10.00 Maes parcio newydd
heibio'r ysgol
yn Rhostryfan
CG: SH 498 579
Llwybrau'r llechi
Moel Tryfan a Moel Smytho

Anet Thomas
01758 712980
neu
07775 671319
anet311@btinternet.com

Sadwrn
Hydref
20
9.15  

**Wedi newid
Y gilfan (layby) ar y B5106, nepell
o'r fynwent sydd i'r gogledd o Dalybont - gyferbyn, ond ychydig tua'r de ohono
GC: SH 772 701 (tua)

O GOPA'R WRACH i GOPA LLYWELYN
Copa Pen Llithrig y Wrach,
Pen yr Helgi Ddu, Carnedd Llywelyn
a Foel Grach

Bydd didoli pobl rhwng ceir a symud rhai i barcio yng Nghwm Eigiau

Sian Shakespear
01248 351378
neu
07890 613933
sianetal@tiscali.co.uk
Nos
Sadwrn
Hydref
20
     

NOSON GYMDEITHASOL
Yn y Tanerdy, Llanrwst
i gychwyn am 6.30
Y dewis bwyd i ddilyn

 
Hydref
20-21
     

CWRS CYMORTH CYNTAF (REC)
Cynhelir y cwrs cyfrwng Cymraeg
yn y Ganolfan yn Rhyd Ddu.
Lle i 6 i 10 yn unig
Gyrrwch siec am £30, wedi ei dalu
i Clwb Mynydda Cymru,
i John Parry
cyn y 15fed o Fedi
Bydd y siec yn cael ei rhoi’n ôl i chi wedi cwblhau’r Cwrs.

John Parry
Llwyn Derw,
Porthmadog,
Gwynedd, LL49 9UR
Sadwrn
Tachwedd
3
9.15 9.30 Maes parcio
ger Caffi Ogwen
CG: SH 648 604

Y Glyderau
Cwm Bochlwyd, Bwlch Tryfan, heibio Bristly, Glyder Fach, Glyder Fawr, Llyn y Cwn, Y Garn ac i lawr i Ogwen

Richard Roberts
01824 702225
neu
07738 856174
rhisiarttryfan@hotmail.co.uk

Sadwrn
Tachwedd
3
10.00   Trofan y bws
Dinorwig

Dringo – Dinorwig
Addas i bawb

Arwel Roberts
07803 191058
Sadwrn
Tachwedd
10
10.00   Pen  Sychnant

Beicio Mynydd Conwy
Taith galed ond diddorol

Alwen Williams
07789 713833
Sadwrn
Tachwedd
10
9.00 9.15 Maes Parcio
Castell Skenfrith
CG: SO 457 203
Teithio mewn ambell i gar tuag at y Castell Gwyn

Taith Castell Gwyn
(White Castle SM S0 379 767)
trwy Grosmont  i Gastell Skenfrith
(rhan o daith y tri castell).
Pellter tua 12 milltir.
Cyfle i weld Cymru v Ariannin
wedyn yn y dafarn leol

Richard Mitchley
01600 750463
neu
07850 174875 Richard@dragontrails.com

Mercher
Tachwedd
14
9.45 10.00 Maes parcio
dros y ffordd i
orsaf Betws-y-coed

Dyffryn Conwy
Coedwig Aberllyn, Llyn Parc, Carreg-y-Gwalch, Castell Gwydir, yn ôl i Fetws-y-coed ar hyd glan afon Conwy

Gwilym Jackson
01492 582227
neu
07926 289294
gwilymjackson@yahoo.co.uk

Sadwrn
Tachwedd
17
9.15 9.30

Maes parcio (di-dâl)
ar y ffordd i mewn i’r pentref o gyfeiriad Caernarfon,
CG: SH 588 482

Moel Hebog

Iolo Roberts
01286 678259
neu
07854 656351ioloroberts289@btinternet.com
Sadwrn
Tachwedd
17
     

Cyfarfod a Chinio Blynyddol
Gwesty’r Royal Goat, Beddgelert
am 6.00 yr hwyr
Y siaradwr gwadd wedi’r cinio am 8.45 fydd Aneurin Phillips, Prif Weithredwr Parc Cenedlaethol Eryri
(a chyn Ysgrifennydd y Clwb)


Iolo Roberts

Angen roi gwybod iddo a danfon siec erbyn Hydref 12fed

Teithiau/Trefniadau Eraill a Manylion Pellach

Arweinwyr: Cofiwch lenwi'r ffurflen ar ddechrau'r daith / gweithgaredd.
Pob Aelod: Cofiwch gario eich cerdyn manylion ar bob taith.

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu â’r arweinydd cyn y daith.
Hefyd, a wnaiff yr arweinyddion gysylltu â maldwynperis@tiscali.co.uk
wedi’r daith i gadarnhau nifer y teithwyr a chofiwch am hanes a lluniau i’w cynnwys ar y wefan.
Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at Iolo Roberts…
ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Teithiau: Mae'r Clwb yn awyddus i dderbyn syniadau am deithiau neu weithgareddau.
Cysylltwch â mi drwy e-bostio maldwynperis@tiscali.co.uk Ni fydd disgwyl ichi arwain y teithiau

Dringo dan do
Pob nos Wener cynta'r mis bydd rhai o aelodau'r Clwb yn ymgynnull yng nghanolfan dringo dan do y Beacon.
Mae'r nosweithiau yn addas i ddechreuwyr neu i'r rhai sydd yn dymuno gwella eu sgiliau dringo. Os oes ganddoch ddiddordeb, yna
cysylltwch â Gwyn Roberts ar 01286 870534, Arwel Roberts ar 01492 514424 neu Anita Daimond ar 01492 600414.

Dringo gyda’r nos
Bydd dringo ar greigiau tu allan gyda'r nos yn Ogwen yn cychwyn o ddydd Iau cyntaf mis Mai ymlaen. Cyfarfod yng
Nghaffi Ogwen. Cysylltwch ag Arwel Roberts ar 01492 514 424, Arwelgwydyr@aol.com ac i gael eich cynnwys ar restr e-bostio dringo.


Partneriaeth Awyr Agored

Mae’r Clwb wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth a gall ein haelodau fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Tocynnau Aelodaeth i ddilyn. Bydd aelod/au o’r Pwyllgor yn cael eu penodi fel Cydlynydd Hyfforddiant maes o law.
Mae dolen i gylchlythyr diweddaraf y Bartneriaeth ar wefan y Clwb,
neu ewch i www.partneriaethawyragored.co.uk/newsletter/indexcym.php

.