HYRWYDDO MYNYDDA
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG

Ebrill i Gorffennaf 2015

Dyddiad
2015
Amser Lle Taith Arwain/Cyswllt
Cyf. Cych.
Sadwrn
Ebrill
11
9.45 10.00 Ar sgwâr Pentir
CG: SH 574 670

Moelyci
’Dach chi wedi clywed y cd, rwan dewch i weld y Foel ei hun!
Taith o rhyw 8 milltir i gynnwys copa Moelyci a Moel Rhiwen.
Gobeithio diweddu yn y Faenol Arms am lymaid
- bwyd da ar gael hefyd!

Sian Shakespear
01248 351378 / 07890 613933
sianetal@tiscali.co.uk
Mercher
Ebrill
15
9.45 10.00

Gorsaf Trên Eryri, Caernarfon.
Trên yn gadael am 10.00
Gellir prynu tocyn i gael dau draean i ffwrdd o bris tocyn tren drwy brynu pas lleol.
Mae'r pas yn costio £15 ac yn para 5 mlynedd - gwerth ei brynu i rai sy'n defnyddio tren bach yn aml.
Bydd yn rhaid cael llun maint pasport a phrawf o gyfeiriad yng Ngogledd Cymru i brynu pas lleol.

Glannau Gwyrfai
Trên i arosfan Plas y Nant, Betws Garmon wedyn i'r gorllewin trwy'r goedwig i'r tir agored ac ardal Maes Tryfan.
Ymlaen hyd trac hen lein Bryngwn i lawr at Tryfan Junction.
Bydd y daith naill ai yn mynd ar hyd y Lôn Groes i'r Bontnewydd - a bws - neu yn syth i Gaernarfon.
Cyfleoedd di-ri i gymdeithasu yn y 'Dre !
Rhiannon a Clive James
01286 674806/07787755673
rhiannon.jones4@btinternet.com
Sadwrn
Ebrill
18
9.15 9.30

Maes parcio Bwtres y Garreg Filltir
CG: SH 663 602

Pedol Bochlwyd
Sgramblo (Sgrialu?) gradd 1/2 ar Grib Ogleddol Tryfan, yna’r Grib Bigog i gopa Glyder Fach a thros Castell y Gwynt ac i lawr y Gribin – neu dros Glyder Fawr ac i lawr heibio’r Twll Du os am ddiwrnod hirach.

Byddai taith gerdded yn osgoi’r sgrialu yn bosib hefyd.

Gareth Wyn Griffiths
01690 760332
bryn@griffiths332.wanadoo.co.uk
Sadwrn
Ebrill
18
9.15 9.30 Maes parcio bach 3 milltir i’r De o Aberhonddu (troi oddiar yr heol fawr yn Libanus).
CG: S0 025 248

Taith Cwm Gwdi
Dechrau yn Cwm Gwdi. Cefn Cwm Llwch, Pen y Fan.. Cribyn.
Tua 9 milltir.
Mannau serth wrth gyrraedd copa Pen y Fan.


Dewi Hughes
07909 930427
 dewihughes1@btinternet.com

Cysylltwch â Dewi os am ymuno

Sadwrn
Ebrill
25
9.45 10.00 Ger yr Hen Ysgol ym Mhenmachno
CG: SH 790 506

Beicio Ucheldir Nant Conwy
O Benmachno tuag at Gapel Garmon a Nebo, gyda chyfle am baned ym Mhentrefoelas, yna ymlaen i Ysbyty Ifan a dros Llech yn ôl i’r man cychwyn.
Taith o tua 25 milltir,dim byd technegol ond tua 650 medr o waith dringo – addas i feic mynydd.

Gareth Williams
01690 710218
garethrynys@gmail.com

Sadwrn
Mai
2
9.30 9.43 Parcio yn Llangollen i ddal bws i Gynwyd am 9.43 sy’n cyrraedd Cynwyd 10.08
(gwasanaeth T3 i’r Bermo)
Llwybr Gogledd y Berwyn
Cychwyn cerdded ym mhentref Cynwyd a cherdded nôl i Langollen.
Tua 20km ond heb ddringo serth.
Manylion o: http://www.denbighshirecountryside.org.uk/files/509902880-berwyn.pdf
Gwen Evans
01824 707808
gwen.penycae@talktalk.net
Sadwrn
Mai
9
9.15 9.30 Yn Llangynog
CG: SJ 053 261
Moel Sych a’r cyffiniau
Taith o tua 15 milltir ond yn gerdded hawdd. Cychwyn yn Llangynog (160 medr) tros y bwlch (500 m) i ben uchaf Pistyll Rhaeadr (430 m) ac ymlaen i Foel Sych (827 m).
Am y gorllewin at y ffordd fawr o’r Bala (471 m) ac yna ymlaen i Bennant Melangell ac yn ôl i Langynog ac ymlacio yn y dafarn.
Iolyn Jones
01341241391 /0776744550
iolynjones@intamail.com
Sadwrn
Mai
9
9.15 9.30

Abaty Talyllychau
CG: SN 623 328

Taith Talyllychau
Cylchdaith o  tua 12 milltir o Abaty Talyllychau

Eryl Pritchard
07917807080
eemp@btinternet.com

Mercher
Mai
13
10.00 10.15

Maes parcio Machroes
CG: SH 318 265.  Cyfarwyddiadau: mynd drwy Abersoch am Sarn Bach.
Dilyn y ffordd drwy Sarn Bach (heb droi i'r dde na'r chwith) i fyny'r allt ac yna'r tro cyntaf i'r chwith am Fwlchtocyn.
Dilyn arwyddion Gwesty Porth Tocyn.
Ar ôl mynd heibio maes gwersylla Beach View/Gwêl y Traeth anwybyddu'r arwydd Porth Tocyn a dilyn arwydd traeth i lawr gallt serth nes cyrraedd y traeth.
Cadw i'r dde am y maes parcio.
Mae toiledau yno.

Arfordir Llŷn
Bydd y daith yn dilyn llwybrau ar draws gwlad i Borth Neigwl, yna yn dilyn Llwybr yr Arfordir o gwmpas Mynydd Cilan, uwchben Pared Mawr i Borth Ceiriad, Trwyn yr Wylfa ac yn ôl i Fachroes.  Tua naw milltir, gyda golygfeydd godidog os bydd yn glir a chyfle i weld dolffiniaid os bydd y môr yn llonydd.

Anet Thomas
07775 671319
anet311@btinternet.com

Sadwrn
Mai
16
9.00 9.15

Cilfynydd, Bethel
CG: SH 517 654
peth lle o flaen y tŷ i barcio

Beicio ffordd
Dilyn lonydd tawel a Lôn Eifion am Garndolbenmaen, Golan, a Chwmystradllyn a dros y mynydd ar lôn darmac / concrid mewn mannau i lawr yn serth am Brenteg. Ymlaen wedyn am Aberglaslyn a Beddgelert, Rhyd ddu, Waunfawr, Ceunant, Llanrug, Penisarwaun, Llanddeiniolen yn ôl i Bethel – gyda chyfleoedd i ymestyn neu gwtogi!
Addas i feic lôn – tua 50 milltir a 1000  medr o esgyn.
Morfudd Thomas
07863399033
morfuddelen@yahoo.co.uk
Sadwrn
Mai
23
9.15 9.30 Ym maes parcio yn Y Pandy, Llanuwchllyn
CG: SH 879 298
Aran Fawddwy ac Aran Benllyn
Bydd y daith i gopa’r Aran Benllyn a’r Fawddwy, ac yn cynnwys un o gymoedd harddaf Penllyn - Cwm Croes.
Byddwn yn dringo oddeutu 870 medr, gyda’r daith tros dirwedd gweddol rwydd, ond tua 12 milltir o hyd.
 Gwyn Williams
01492 640154 / 0777460653
godrerglyn@hotmail.co.uk
Sadwrn
Mehefin
6
9.30 9.45 Yn y Bermo
CG: SH 612 156
i ddal bws am  9.45 i’r man cychwyn – sef maes parcio/safle picnic y Drofa Goch ger y Bontddu CG: SH 678 190

O Gwm Mynach i’r Bermo
Taith gweddol fer o rhyw wyth milltir, tua 5 awr, i fyny i Gwm Mynach, trosodd i Hirgwm ymlaen heibio Bwlch Coch Uchaf ac i lawr at geg afon Dwynant.
O’r fan honno mae hen ffordd trosodd i’r Bermo lle cawn gaffi neu dafarn.
Angen cysylltu ag Eirlys ymlaen llaw i wneud trefniadau.

Eirlys Jones
01341 241391 / 07901 542852
eirlyswyn@timicomail.co.uk
Sadwrn
Mehefin
13
9.15 9.30 Maes parcio coedwig tu ôl i dafarn y Royal Oak ym mhentref Y Bryn, rhwng Maesteg a Phort Talbot
CG: SO 817 917

Taith Coed Morgannwg
Taith gylch o'r Bryn dros Rhiw Tor y Cymry i Afan Argoed, Mynydd Nant y Bar ac yn ôl dros Foel y Dyffryn.

Rhun Jones
07976599607
Rhun5@aol.com
Sadwrn
Mehefin
13
9.15 9.30 Maes parcio Rhaeadrau Aber
CG: SH 663 720
Gogledd y Carneddau
Cerdded gydag ochor Afon Gam fyny at Drosgl, Bera Bach, Yr Aryg, Carnedd Gwenllian ac i Foel Fras.
Ymlaen wedyn tua’r Drum a cherdded i lawr y trac yng Nghwm Anafon (gyda'r opsiwn o fynd i fyny Pen Bryn Du, Yr Orsedd, Foel Ganol a Foel Dduarth) i ddychwelyd at y lôn i'r maes parcio.
Tua 11 milltir gyda tua 970 medr o ddringo.
Alun Hughes
01407 761816 / 07825 277590
aohughes64@btinternet.com
Mercher
Mehefin
17
9.45 10.09 Swyddfa bost Dolgarrog
CG: SH 769 674
Dal y bws 10.09 i Drefriw.
Bydd rhaid parcio ar y ffordd
Taith ucheldir Dyffryn Conwy
Cerdded o Drefriw drwy Goedwig y Creigiau heibio Rhibo a hen gapel Thyddyn Wilym.
Yna ymlaen drwy hen dref ganol oesol Ardda i Lyn Coedty cyn dychwelyd i Ddolgarrog ger ceunant hyfryd Afon y Graig Lwyd.

Arwel Roberts
01492 514424
07803 191058
arwelgwydyr@aol.com

Sadwrn
Mehefin
20
  9.15 O flaen canolfan newydd Ogwen

Diwrnod Blasu
Diwrnod blasu gweithgareddau yn rhad ac am ddim dan oruchwyliaeth mynyddwyr profiadol:

  • cerdded i fyny'r Garn
  • sgramblo (dringo hawdd iawn heb raff)
  • dringo.

    Croeso cynnes i bawb sydd â diddordeb mewn mynydda trwy gyfrwng y Gymraeg

    Dewch â bwyd a diod.

    Rhaid gwisgo dillad ac esgidiau addas.


Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â:
Iolo Roberts
ioloroberts289@btinternet.com
Eryl Owain
erylowain@gmail.com
neu
Richard Roberts
rhisiarttryfan@hotmail.co.uk
Sadwrn
Mehefin
27
8.30 8.45 Yn Nolgellau i ddal bws o’r sgwâr i’r Bermo am 8.45

Cader/Cadair Idris – o’r môr i’r mynydd!
Croesi Pont y Bermo i’r Friog a fyny heibio Cyfannedd Fawr i’r mynydd agored ac ar hyd y grib dros Graig Cwm-llwyd, Craig-y-llyn a Chraig Las i Fwlch Gwredydd ac ymlaen i’r copa, yna i lawr dros Fynydd Moel a Gau Graig tua Bwlch Coch ac yn ôl i Ddolgellau.
Tua 15 milltir gyda rhyw 1250 medr o ddringo.

Eryl Owain
01690 760335 / 07548 790583
erylowain@gmail.com
Mercher
Gorffennaf
8
9.45 10.00 Mynedfa’r chwarel yng Nghwm Penmachno
CG: SH 752 472

Chwareli Cwm Penmachno
Cerdded i fyny drwy Chwarael Rhiw Fachno i ‘bentref coll’ Rhiw Bach, yna i fyny’r inclein i chwarel Blaen-y-cwm a dilyn hen dramffordd i chwarel Cwt-y-bugail ac o amgylch Craig Blaen-y-cwm am Foel Llechwedd Hafod a lawr nol heibio Hafod Fraith.
Pellter o tua 7 milltir a 320 medr o ddringo, rhannau serth ar ddechrau’r daith ond gwastad wedi hynny gyda phosibilrwydd o ambell ddarn gwlyb dan draed.

Jane Hughes
01690 760393
dafyddhughes6@tiscali.co.uk
neu
Angharad Owain
01690 760335
owaintan@hotmail.com

Sadwrn
Gorffennaf
11
9.15 9.30 Maes parcio'r goedwig ger Greigddu Isa
CG: SH 684 302

Y Rhinogydd o’r dwyrain
Dringo Rhinog Fach a'r Rhinog Fawr, taith o tua 7 milltir a thros 800 medr o esgyn.

Myfyr Tomos
01766 540495 / 07884 276701
myfyr@btinternet.com
Sadwrn
Gorffennaf
25
9.15 9.30 Maes parcio Pen-y-pas (efallai cael bysus Sherpa i fyny neu gerdded o Benygwryd)

Pedol yr Wyddfa – gyda’r cloc!
Y daith glasurol ond y ffordd wahanol i’r arfer - cychwyn dros Lliwedd, fyny i gopa’r Wyddfa ac wedyn dros Grib y Ddysgl a Chrib Goch.
Tua 8 milltir a thros 1000 medr o esgyn.
Peint/paned yng Ngwesty Penygwryd wedyn?

Iolo Roberts
01286 678259 / 07854 656351
ioloroberts289@btinternet.com
Sadwrn
Gorffennaf
25
9.15 9.30

Yr Hen Bont ym Mhontypridd
CG: ST 074 904

Taith Mynydd Eglwysilan
Taith o tua 15 milltir o Bontypridd i Gaerdydd, dros Fynydd Eglwysilan, Mynydd Meio a Chraig yr Allt gyda golygfeydd da dros ran isaf Cwm Taf, Caerffili a Chaerdydd a Môr Hafren. Hefyd sawl man o ddiddordeb hanesyddol ar y ffordd.
Bydd y daith yn gorffen yng ngorsaf tren Llandaf. Oddi yno mae chwe tren yr awr i Bontypridd (siwrne 20 munud). Neu parcio am ddim yng ngorsaf Llandaf (a dal tren (08.52 neu 09.07) i Bontypridd. 

Aled Elwyn
079977 245485
aledelwyn@hotmail.com
Mawrth
Awst
4
14.15 14.30 Pabell Y Cymdeithasau
Maes yr Eisteddfod
Meifod

Darlith yr Eisteddfod
Darlith Goffa Llew Gwent
Y Darlithydd fydd Iolo ap Gwynn a'r testun yw
Hanner Canrif o Fynydda.  

Eryl Owain
01690 760335 / 07548 790583
erylowain@gmail.com
Penwythnos
Hydref
9-11
     

Penywthnos Llanymddyfri, 9 - 11 Hydref
Cynhelir ein 'penwythnos bant' flynyddol yn Llanymddyfri eleni, gyda diolch i Guto am wneud y trefniadau.
Amrywiaeth o deithiau cerdded yn bosib a thaith beiciau lôn ar y Sadwrn o tua 60 milltir.
Cofiwch bod angen enwau a thaliadau i Guto erbyn 31 Gorfffennaf.

MANYLION A FFURFLEN YMA

Guto Evans
07824 617131
guto.evans@btinternet.com
Sadwrn
Tachwedd
7
      Cyfarfod Blynyddol
Gwesty'r Royal Oak, Betws y Coed
Iolo Roberts
01286 678259 / 07854 656351
ioloroberts289@btinternet.com

CROESO I SYLWADAU AC I  SYNIADAU AM WEITHGAREDDAU
- A CHROESO ARBENNIG I GYNIGION I ARWAIN!

Ysgrifennydd gweithgareddau:  Eryl Owain  01690 760335   erylowain@gmail.com

Cydlynydd teithiau’r de: Dewi Hughes  02920 891753 / 07909 930427  dewihughes1@btinternet.com

Cydlynydd dringo:  Arwel Roberts  07803191058  arwelgwydyr@aol.com

Cydlynydd teithiau Mercher: Haf Meredydd    07760 283024  hafm@hmeredydd.freeserve.co.uk

 

Teithiau/Trefniadau Eraill a Manylion Pellach

Arweinwyr: Cofiwch lenwi'r ffurflen ar ddechrau'r daith / gweithgaredd.
Pob Aelod: Cofiwch gario eich cerdyn manylion ar bob taith.

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gysylltu â’r arweinydd cyn y daith.
Hefyd, a wnaiff yr arweinyddion gysylltu â ymholiadau@clwbmynyddacymru.co
wedi’r daith i gadarnhau nifer y teithwyr a chofiwch am hanes a lluniau i’w cynnwys ar y wefan.
Os oes darpar-aelodau ar un o’r teithiau, a wnaiff yr arweinydd yrru’r enwau, cyfeiriadau a chyfeiriadau e-bost at Iolo Roberts…
ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Teithiau: Mae'r Clwb yn awyddus i dderbyn syniadau am deithiau neu weithgareddau.
Cysylltwch â ni drwy e-bostio ymholiadau@clwbmynyddacymru.com
Ni fydd disgwyl ichi arwain y teithiau

Dringo dan do
Pob nos Wener cynta'r mis bydd rhai o aelodau'r Clwb yn ymgynnull yng nghanolfan dringo dan do y Beacon.
Mae'r nosweithiau yn addas i ddechreuwyr neu i'r rhai sydd yn dymuno gwella eu sgiliau dringo. Os oes ganddoch ddiddordeb, yna
cysylltwch â Gwyn Roberts ar 01286 870 534, Arwel Roberts ar 01492 514 424 neu Anita Daimond ar 01492 600 414.

Dringo gyda’r nos
Bydd dringo ar greigiau tu allan gyda'r nos yn Ogwen yn cychwyn o ddydd Iau cyntaf mis Mai ymlaen. Cyfarfod yng
Nghaffi Ogwen. Cysylltwch ag Arwel Roberts ar 01492 514 424, Arwelgwydyr@aol.com ac i gael eich cynnwys ar restr e-bostio dringo.

Partneriaeth Awyr Agored

Mae’r Clwb wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth a gall ein haelodau fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg. Tocynnau Aelodaeth i ddilyn. Bydd aelod/au o’r Pwyllgor yn cael eu penodi fel Cydlynydd Hyfforddiant maes o law.
Mae dolen i gylchlythyr diweddaraf y Bartneriaeth ar wefan y Clwb,
neu ewch i www.partneriaethawyragored.co.uk/newsletter/indexcym.php